апр. 22 2013

Проекто-дневен ред на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1178пъти

obs2706121На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и   местната   администрация,   свиквам ДВАДЕСЕТ    И  ШЕСТОТО   ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 23 АПРИЛ (ВТОРНИК) 2013 година  от 10,00 ч.  в заседателната   зала на Община  Ловеч  при  следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:      

  1. Питане от г-н Данчо Заверджиев – гражданин, на основание чл. 124, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2013 година.

  2. Питане от г-н Тихол Тихолов – общински съветник  на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2013 година.

 3. Предложение относно удостояване на г-н Николай  Атанасов Кълбов с почетното звание „Почетен гражданин на град Ловеч”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       4. Доклад за осъществените  читалищни дейности  в изпълнение на Програмата за развитие на  читалищната дейност в Община Ловеч през 2012 година.

     Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

5. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч през 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  6. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление за мандат 2011-2015 за периода 01.01.2012- 31.12.2012 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     7. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ловеч 2007-2013 година за периода 01.01.2012- 31.12.2012 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     8. Приемане на Общински  план за действие за интегриране на ромите и гражданите  живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Ловеч  за периода 2012-2014.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 9. Приемане на нова  Наредба  за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     10. Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци в Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      11. Допълнение към решение № 112/22.05.2012 г. на Общински съвет-Ловеч за изменение   и допълнение  на Наредба за изграждане  на елементите  на техническата инфраструктура  и гаранциите при строителството им  на територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     12. Предложение за изменение  на чл.31 и 34 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация.

Докл.: Тихол Тихолов-председател на ПК по ПНВ

      13. Допълнение на решение № 319/01.03.2013 год. за приемане на бюджета на Община Ловеч за 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

14. Предложение относно одобряване  на план-сметка  за финансовото  обезпечаване  на 11 май-Ден на град Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

15. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за 2012 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

16. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД за 2012 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      17. Упълномощаване представителя на Община Ловеч  за гласуване в Общото събрание на „НОЯ” АД-Ловеч, което ще се проведе на 14.05.2013 година.

                                 Докл.: Тихол Тихолов-председател на ПК по ПНВ

Пенко Пенков – председател на ПК по ИПЕ

        18. Предложение  за възлагане на представителите на Община Ловеч  в Общото събрание на РТА „Стара планина”, насрочено за 25 април 2013 г., за гласуване  за прекратяване  на сдружението, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ”.

                 Докл.: Милко Недялков – общински съветник, представител      на Община Ловеч в Общото събрание на  РТА”Стара планина”

 

 

        19. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 20. Съгласие за делба на общински  поземлени имоти-публична общинска собственост в землището на гр.Ловеч

 

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 21. Приемане на Решение на Общински съвет Ловеч за отмяна на Решение №150 от 26 юни 2012г. на Общински съвет-Ловеч за учредяване право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд за устройване на пчелин.  

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 22. Прекратяване на договор за концесия на язовир „Лисец-1” и язовир „Лисец-2”, находящи се в землището на с.Лисец, Община Ловеч, сключен между Община Ловеч и „КЮ-2 Инвест” ООД

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 23. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Лили Блажева Ангелова чрез продажба на земя общинска собственост с площ от 32 кв.м., представляваща придаваема площ по регулация към застроен имот 169, за който е образуван УПИ ІV-169 от кв.25 по ПУП на с-Казачево, ЕКАТТЕ 35198

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  24. Отдаване под наем на общински  недвижим имот: помещение с площ от 40,00кв.м./зала за консумация с площ от 22,00кв.м. и спомагателни части с площ 18,00кв.м./ и санитарен възел с площ  от 11,00кв.м., находящи се в имот , публична общинска собственост –І-ви етаж от двуетажна масивна  сграда „Кметство” попадаща в УПИ VІІ, кв.13 по плана на с.Казачево, Община Ловеч за заведение за хранене и развлечение със сервиране на алкохол.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

   25. Процедура по допускане изработване и одобряване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлени имоти с идентификационни номера 00299.111.9 и 00299.111.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Александрово, местност „Адата” във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  26. Приемане на проект за  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 43952.523.509 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, землище град Ловеч

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

   27. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по карта-та на възстановената собственост на с. Казачево, община Ловеч  за установяване  границите на имоти с признато  право на възстановяване на наследниците на  Дочо  Христов  Стоянов  в  изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)  към  Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗИДЗСПЗЗ).

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

28. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по картата  на възстановената собственост на с. Казачево, община Ловеч за   установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на Тота Драганова Колева в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и  заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИДЗСПЗЗ).

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

29. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд по картата  на възстановената собственост на землище с. Казачево, Община Ловеч за  установяване границите на имоти с признато право на възстановяване на Асен Данчев Митев в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

 КОРНЕЛИЯ  МАРИНОВА (п)

Председател на Общински съвет-Ловеч

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be/

%d блогъра харесват това: