Проекто-дневен ред на двадесет и шестото заседание на Общински съвет Ловеч

Прочетено997пъти

Председателят на Общинския съвет Ловеч Петър Цолов свиква двадесет и шестото  заседание на 29 март (сряда) 2017 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при проекто-дневен ред от 39 точки.

Има пет питания на общински съветници и граждани, които се отнасят за предоставяне на  допълнителни трансфери от Републиканския бюджет, за  размера на остатъците по бюджетни сметки /преходни остатъци/ от приходи  за делегирани държавни дейности  и приходи за местни дейности към 31.12.2016 година.

3.Питане на основание чл.105, ал.1, във връзка с чл.104  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч  от  г-н Борислав Митев – гражданин, относно депозирано предложение  за  предприемане на мерки за достъп до паметника на Васил Левски  при зимни условия.

4.Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, чл.105, ал.1 и чл.109, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Данчо Заверджиев – общински съветник, относно издаване на заповед, с която кмета на общината  е определил места за разхождане на домашни кучета на територията на гр.Ловеч, общо колко броя са определените места за разходка на домашни кучета и къде се намират.

5.Питане на основание чл.105, ал.1, във връзка с чл.104  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-жа Цветослава Банева – общински съветник, относно общинска фирма „ЕКО” ЕАД

6.Анализ относно дейността на Районно управление –гр.Ловеч през 2016 година.

Докл.: Златин Михайлов – началник на РУ-Ловеч

7.Информация за работата на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Ловеч  за периода 01.07.2016-31.12.2016 година.

Докл.: Николай Недялков – началник на сектор „ПП”

8.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост-1 кв.м. за поставяне на 1 брой кафе машина в ППМГ-Ловеч.

Докл.: Димитър Петков – директор на  ППМГ

9.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижими имоти публична общинска собственост с обща площ от 6 кв.м. с цел поставяне на 2/два/ броя кафе машини  и 1 /един/ брой вендинг автомат за продажба на пакетирани храни и напитки в ОУ”Христо Никифоров”.

Докл.: Милка Аладжова – директор на ОУ”Хр.Никифоров”

10.Приемане на Наредба за изменение  на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч, приета с решение № 229/25.08.2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

11.Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

12.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински  план за развитие на Община Ловеч  2014-2020г. за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

13.Приемане на отчет на плана за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2016 г. и План за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за 2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

14.Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Ловеч за периода 2016-2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

15.Приемане  на  отчет за  изпълнението на  Общинската програма за  закрила на детето за 2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

16.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

17.Приемане на „Програма за намаляване нивата на емисиите и за достигане  на установените норми за вредни вещества /фини прахови частици под 10 μm ФПЧ / на територията на гр.Ловеч 2016-2020 год.”

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

18.Отчет за изпълнение на „Общинската програма за опазване на околната среда на Община Ловеч за 2016год.”

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

19.Приемане на отчет за дейността на общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  при Община Ловеч за 2016 година.

Докл.: Венцислав Христов–зам. кмет на Община Ловеч

20.Информация за дейността на Наблюдателната комисия и изразходените средства през 2016 година.

Докл.: Петър Цолов – председател на

Наблюдателната комисия

21.Определяне на представител и заместник–представител на Община Ловеч в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

22.Промяна в състава на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

23.Предложение относно обявяване за публична общинска собственост на Покрит мост над р.Осъм, сграда с идентификатор 43952.515.1.1 с площ от 603 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по кадастралната карта на гр.Ловеч, актувана с АЧОС № 53161/16.02.2011 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.

24.Одобряване на подробен устройствен план –парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Реконструкция и връзка на канализационно отклонение  за битово фекални  отпадни води /БФОВ/ на „БОНМИКС” ЕООД с довеждащ колектор на градска  пречиствателна станция за отпадни води  /ГПСОВ/-Ловеч, местност „Музгото”, землището на гр.Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

25.Процедура по разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за новообразуван имот с идентификатор 43952.556.130  по плана на новобразуваните имоти на местност „Стратеш” в землището на гр.Ловеч, Община Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

26.Продажба на  имот частна общинска собственост, представляващ новообразуван имот с идентификатор 43952.551.471 по плана на новообразуваните  имоти  на  местност  „Полето-Лагера”, гр.Ловеч, вид на

територията –селско стопанство, начин на трайно ползване–ниви /орна земя/ актуван с АЧОС №54775/02.03.2017г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

27.Продажба на  имот частна общинска собственост представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 35198.250.100 по КК и КР на с.Казачево, Община Ловеч с площ от 719 кв.м., начин на трайно ползване –ниско застрояване /до 10 м/, актуван с АЧОС № 54747/02.02.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

28.Определяне   пазарната   цена   за   продажба   на   поземлен  имот   с

идентификатор 34093.126.353 по КК и КР на с.Йоглав, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54772/02.03.2017г. на собственика на законно построената върху имота сграда.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

29.Определяне  пазарната  цена  за  продажба  на  поземлен  имот с

идентификатор 43952.507.584 по КК и КР на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 54773/02.03.2017 г. на собственика на построените върху имота сгради.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

30.Продажба на имот частна общинска  собственост,представляващ новообразуван  имот с идентификатор  43952.521.775 по плана на новообразуваните  имоти  на  местност  „Бабаковец”,  гр.Ловеч,  вид  на

територията–селско стопанство, начин на трайно ползване – лозови насаждения /нетерасирани/, категория девета, с площ от 616 кв.м., актуван с АЧОС №54774/02.03.2017 г. чрез провеждане на публичен търг

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

31.Определяне на наемни цени на общински ливади, мери и пасища при отдаването им под наем за стопанската 2017/2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

32.Даване на съгласие  за кандидатстване и осигуряване на собствен финансов принос по проектно предложение „Подобряване на жизнената среда в Дом за възрастни с физически увреждания в Община Ловеч” пред фонд „Социална закрила” към Министъра на труда и социалната политика

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

33.Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Умаревци, Община Ловеч” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/ .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

34.Утвърждаване на извършените разходи през  2016 г. и план-сметка за стопанските разходи през 2017 г. на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане  правата на граждани с многогодишни  жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ на основание  §17 от ПЗР на Правилника за прилагане на закона.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

35.Определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

36.Неиндексиране на месечните наеми и заплащаните обезщетения за ползването на общински нежилищни имоти с годишната инфлация за периода декември 2016г. спрямо декември 2015г., обявена от Националния статистически институт.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

37.Удостояване на проф.д-р Никола Николов Владов със званието „Почетен гражданин на Ловеч”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

38.Удостояване на Найден Ангелов Найденов със званието „Заслужил гражданин на Ловеч”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

39.Осигуряване на еднократна финансова помощ.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

Петър Цолов:

Председател на  Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-2/

%d блогъра харесват това: