Проекто-дневен ред на ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1136пъти

ПОКАНА

 На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 27 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2017 година от 10,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния

проекто-дневен ред:

 1. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч  през 2016 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2015-2019 г., за първата година от мандата.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за 2016 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Избиране на регистриран одитор на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД за финансовата 2017 година.

Докл.:Татяна Тодорова – Изпълнителен директор

 1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Общински пазари -Ловеч” ЕАД.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО” ЕАД за 2016 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 1. Избиране на регистриран одитор на „ЕКО” ЕАД за финансовата 2017 година.

Докл.: Павлин Иванов – Изпълнителен директор

 1. Годишен отчет на Община Ловеч за 2016 г. съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД гр.Ловеч, на ВиК активи и съоръжения-публична общинска собственост за стопанисване, поддържане, експлоатация, както и за предоставянето на ВиК услуги на потребителите.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по допускане изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07260.56.434 по КК на с. Българене, местност „Край село” в землището на с. Българене, Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 43952.4.180 и 43952.4.190 по КК на гр. Ловеч, местност „Полето”, землище на гр. Ловеч.

 Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Сключване на договори за сътрудничество за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Ловеч и начина на реализиране на добитата дървесина през 2017 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предложение за изменение на решение № 293/24.11.2016г. на Общински съвет-Ловеч за изграждане върху платното за движение на пешеходна пътека тип „Зебра” в района на кръстовището на ул.”Шипка” и ул.”Цар Асен Първи” срещу супермаркет „Билла”.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти общинска собственост –земя, сгради и помещения /части от сгради/ на шест читалища на територията на Община Ловеч за срок от 10 години.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот частна общинска собственост представляващ помещение с площ от 49,63 кв.м. ведно със съответните прилежащи идеални части от ОЧС, находящо се на ІІ етаж в сграда с идентификатор 43952.503.87.5 по КК на гр.Ловеч на Районна здравноосигурителна каса – Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 43952.506.8401 по КК и КР на гр.Ловеч, актуван с АЧОС № 54804/10.04.2017 г. на собственика на законно построената върху имота сграда.

 Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.505.78 по КК и КР на гр.Ловеч, с площ от 829 кв.м., актуван с АЧОС № 54776/08.03.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост –помещение с площ от 20 кв.м., находящо се в читалище – самостоятелен обект с идентификатор 17378.233.177.1.2 на първи етаж в сграда № 1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор 17378.233.177 по КК и КР на с.Гостиня, Община Ловеч за пощенски услуги.

        Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост –помещение с площ от 13 кв.м., находящо се в едноетажна, масивна сграда – читалище с идентификатор 66799.84.160.1 разположена в общински поземлен имот с идентификатор 66799.84.160 по КК и КР на с.Скобелево, Община Ловеч  за пощенски услуги.

         Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост –помещение с площ от 27 кв.м., находящо се на ІІ етаж в двуетажна, масивна сграда – читалище с идентификатор 67060.316.268.1 разположена в общински поземлен имот с идентификатор 67060.316.268  по КК и КР на с.Славяни, Община Ловеч  за пощенски услуги.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – заведение за хранене и развлечение, състоящо се от зала за консумация и сервизни помещения с площ от 119 кв.м. представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 67218.160.460.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.460 по КК и КР на с. Слатина, Община Ловеч.

         Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне право на собственост върху земеделска земя представляващ поземлен имот с идентификатор 67670.14.9 с площ от 86551 кв.м., НТП-овощна градина в местността „Комлука” по КК на с.Смочан, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54744/27.01.2017година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне право на собственост върху земеделски земи представляващи поземлени имоти с идентификатори 11452.99.1 и 11452.100.1 по КК и КР на с. Владиня и идентификатор 67218.40.85 по КК и КР на с.Слатина с НТП – овощна градина .

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Стефаново, Община Ловеч след установяване граници на имот с признато право на възстановяване на наследниците на Гено Маноев Маноевски в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 1. Промяна на местонахождението и административния адрес на Детска ясла № 5 „Патиланци”.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение находящо се на втори етаж в Младежки дом, гр.Ловеч.

Докл.: Нели Читинова – общински съветник

 1. Кадастрална промяна на начина на трайно ползване и предназначение на Покрит мост във връзка с обявяване за публична общинска собственост на Покрит мост над р. Осъм, сграда с идентификатор 43952.515.1.1 с площ от 603 кв.м. разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.515.1 по КК на гр. Ловеч.

Докл.:Данчо Заверджиев – общински съветник

 1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Дренов, Община Ловеч.

Докл.:Росица Маринова – общински съветник

 1. Осигуряване на финансова помощ.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 

 

 

С уважение,

 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%be/