ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД на ДВАДЕСЕТ и ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1553пъти

obs2606121На  основание  чл. 25, т. 1 от  Закона  за местното самоуправление и местната   администрация,   свиквам    ДВАДЕСЕТ   и   ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ    на    Общински    съвет  –  Ловеч,    на   29   ЯНУАРИ   /ВТОРНИК/  2013 год.    от  10,00 ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питане от г-жа Ирина Митева – общински съветник  на основание чл. 112, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, относно последващ контрол  и устойчивост на проект БG 161РО01/1.4.-02/2008/0103 „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч.

2. Питане от г-н Тодор Петров – общински съветник на основание чл.112, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2011-2015 година, относно  запълване на свободната бройка в сектор „Вътрешен одит”.

3. Отчет за изпълнението на  решенията  на Общински съвет-Ловеч към 10 януари 2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

         4. Отчет за дейността на  Общински съвет-Ловеч  и неговите комисии за второто шестмесечие на 2012 година и годишен отчет на постъпилите заявления за достъп  до обществена информация  за 2012 година.

Докл.: Корнелия Маринова – председател на Общински съвет      

        5. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни пари за командировки в страната и чужбина от кмета на  Община Ловеч за периода от 01.07.2012 до 31.12.2012година.

            Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        6. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни пари от  председателя на Общински съвет-Ловеч за периода 01.05.2012  до 31.12.2012 година.

Докл.: Корнелия Маринова – председател на Общински съвет

        7. Предложение  относно приемане на краткосрочна програма за периода 2013-2015 година и дългосрочна програма за периода 2013-2022 година за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община  Ловеч.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

        8. Съгласуване на годишен план  за 2013 г. за дейността по вътрешен одит на звено „Вътрешен одит” в Община Ловеч и представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2012 г в Общински съвет-Ловеч.

  Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       9. Предложение относно закриване на специализирана институция Дом за деца лишени от родителска грижа „Параскева Нейкова” гр. Ловеч с капацитет 30 места.

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 10. Предложение относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип  за деца гр.Ловеч като държавно-делегирана дейност с капацитет 8 места.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 11. Предложение от г-н Пенко Пенков – председател на постоянната комисия по икономическа политика и евроинтеграция  относно актуализиране на схемата за разполагане на преместваеми съоръжения и обекти на територията на гр. Ловеч.

Докл.:Пенко Пенков-председател  на  постоянна комисия

       12. Процедура по даване съгласие за прокарване на трасе на газопровод и неговите технологични площадки през земи от общински  поземлен фонд в границите на  Община Ловеч за нуждите на национален обект „Южен поток” във връзка издадено разрешение с изх.№- АУ 10-45/10.05.2012г. от МРРБ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за газопровод „Южен поток” на територията на Република България.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

       13. Разваляне на договор за приватизация  на обект ”Урегулиран поземлен имот ІV /четвърти/ с пл. № 731 в кв.31 по подробен устройствен план на с. Горно Павликени, предназначен за „мелница” с площ от 1950.91 кв.м. и построените в него 6 броя сгради.

     Докл.:Ирина Митева – председател на СУОФПИСК

     14. Разваляне на договор за приватизация на обект „Сгради незавършено строителство за разширение и кухня към ЦДГ Баховица, намиращи се в УПИ VІІ, кв.12 по ПУП-ПР на с.Баховица, Община Ловеч заедно с УПИ VІІ в кв.12 по ПУП-ПР на с.Баховица.

Докл.:Ирина Митева – председател на СУОФПИСК

  15. Включване на допълнителни обекти на интервенция към проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG 161РО001/1.4.-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      16. Отдаване под наем  на имот, публична общинска собственост-лекарски кабинет с манипулационна с площ от 41,00 кв.м. и общи части към него /чакалня/ площ от 5,00 кв.м. попадащ в самостоятелен  обект-лекарски кабинет  с идентификатор 58308.180.407.1.3. находящ се на втори етаж в двуетажна масивна сграда № 1  „кметство-поща – магазин-здравна служба”, разположена  в общински поземлен имот с идентификатор 58308.180.407 по кадастралната карта на с. Пресяка, Община Ловеч

        Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     17. Отдаване под наем на лекарски кабинет с площ от 28,00кв.м., находящ се  в имот публична общинска собственост-първи етаж от двуетажна масивна сграда „Читалище и кметство” с идентификатор 00028.500.278.1, разположена в общински поземлен имот с идентификатор  00028.500.278 по кадастралната карта на  с. Абланица, Община Ловеч

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

     18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Културен клуб на пенсионера с.Александрово”, върху имот частна общинска собственост, представляващ: площ от 166 кв.м. находяща се в сграда с идентификатор 00299.381.502.1 с обща застроена площ от 522 кв.м. по КК на с.Александрово, Община Ловеч, актуван с АПС № 53139/11.01.2011год. за срок от 10 години.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

      19. Учредяване на възмездно право на строеж при условията на § 184, ал.5 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ без търг или конкурс върху имоти частна общинска собственост за извършен незаконен строеж на гараж, попадащ в поземлен имот с идентификатор 43952.513.9555 по КК на гр.Ловеч, преди влизане в сила на ЗУТ.   

       Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

  20. Предложение относно изменение и допълнение  на решение № 246/23.10.2012г. на Общински съвет-Ловеч за предоставяне на земеделска земя от ОПФ на читалищно настоятелство на Народно читалище „Зорница 2010”, гр.Ловеч, вписано в регистъра на народните читалища в Министерство на културата под № 3451/22.03.2010г. в изпълнение на § 6 от ПЗР на Закона за народните читалища.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

21. Процедура по допускане изработване на план-схема за подземна канална мрежа за полагане  на оптичен кабел и прилежащите към нея съоръжения в ж.к.”Здравец” по плана на гр.Ловеч, като неразделна част от подробен устройствен план на ж.к.”Здравец”.

Докл.: Минчо Казанджиев-кмет на Община Ловеч

 

КОРНЕЛИЯ  МАРИНОВА (П)
Председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/

%d блогъра харесват това: