май 23 2013

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД на ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено2320пъти

obs2304131ПОКАНА

На  основание  чл. 25, т.1 от  Закона  за местното самоуправление и   местната   администрация,   свиквам    ДВАДЕСЕТ    И  ОСМОТО   ЗАСЕДАНИЕ    на    Общински    съвет  –  Ловеч,   на   28 МАЙ 2013 год. /ВТОРНИК/  от 14,30ч.  в   заседателната   зала   на  Община  Ловеч  при  следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.Определяне на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Александрово, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ловеч и СОУ”Панайот Пипков” гр.Ловеч за средищни училища.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

2.Определяне на ОУ ”Васил Левски” с.Малиново, Община Ловеч за „Защитено училище”.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

         3. Откриване  на  процедура  за  изработване  на общ   устройствен план за територията на Община Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

4.Промяна предназначението на средствата предвидени в капиталовата програма за 2013 год. за закупуване на специализиран автомобил за репатриране на неправилно паркирани автомобили.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

5.Приемане на дарения от градската управа на Ерфурт, представена от Службата за защита от пожари и от катастрофи, както и за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-гр.Ловеч два броя автомобили, за срок от 10 години.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

 

6.Осигуряване на допълнителен собствен финансов принос над задължителните 5% в размер на 43 200,00лв. с ДДС за проектно предложение  ВG 161РО001/1.4-09/2012/0036: „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

7. Определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ през стопанската 2013/2014 година.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

8.Изменение на  договор за концесия от 07.08.2006 год. върху язовир „Селището”, находящ се в землището на с.Къкрина, Община Ловеч с концесионер „Серена”ООД, гр.Ловеч.

Докл.:Минчо Казанджиев- кмет на Община Ловеч

9. Упълномощаване представителя на Община Ловеч в Общото събрание на МБАЛ”проф.д-р П.Стоянов” за гласуване в  насроченото за 31 май 2013 год. редовно  общо събрание.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на ПК по ПНВ

 и Пенко Пенков –председател на ПК по ИПЕ

10. Упълномощаване представителя на Община Ловеч в Общото събрание на „ЕКО-ЛОВЕЧ” АД за гласуване в насроченото за 06.06. 2013 год. редовно  общо събрание.

Докл.: Тихол Тихолов – председател на ПК по ПНВ

 и Пенко Пенков –председател на ПК по ИПЕ

 

ГЕОРГИ  ТЕРЗИЙСКИ

Зам.председател на Общински съвет-Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  lovechtoday, има ли публична покана за продължаване прекъснатото на 23.04.2013 година 26-то заседание на общински съвет или оставащите повече от 25 точки от дневния му ред няма да се обсъждат изобщо и по тях няма да се приемат решения от ОбС ?

 2. lovechtoday каза:

  Уважаеми г-н Заверджиев,
  На сайта на Общински съвет, днес 23 май 2013 г. 16.56 часа, няма покана за продължаване на 26-то заседание, което поради липса на кворум беше прекъснато.
  На въпроса дали съветниците ще обсъждат останалите точки не мога да отговоря. Вероятно трябва да попитате Председателя на Общински съвет, но тъй като такъв няма избран, а и няма насрочено заседание за избор на такъв, вероятно трябва да попитате Арменският поп.
  Както несъмнено знаете, зам. Председателя Георги Терзийски няма правомощия нито да свиква заседания, нито да подписва покани или други официални документи.
  Още по-странното е, защо се прескача един пореден номер на заседанието. От 26-то, което още не е завършило, се отива на 28-мо? Къде изчезна 27-то заседание?
  До няколко часа ще публикувам подробен коментар по темата.

  Павлин Иванов

 3. Данчо Заверджиев каза:

  „ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Чл. 25. Председателят на съвета:
  Ал. 1. свиква съвета на заседание;”

  Разпоредбата на чл.25. ал. 1 от ЗМСМА е императивна и освен законосъобразно избран Председател на ОбС никой друг и при никакви обстоятелства няма законовото основание да свиква съвета на заседание съгласно тази разпоредба. Въпросната покана е нищожна тъй като е издадена от длъжностно лице, което няма правото да свиква заседания на съвета.

  Нещо повече, ако живеем в правова държава от въпросното длъжностно лице би следвало да бъде потърсена наказателна отговорност за превишаване на власт и права съгласно Наказателния кодекс.

 4. Данчо Заверджиев каза:

  „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година

  Чл. 21. (1) По предложение на общинските съветници от техния състав могат да се изберат не повече от трима заместник – председатели на общинския съвет.
  (2) Изборът на заместник-председателите на общинския съвет се извършва с явно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, които са получили повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
  (3) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя или негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от негов заместник.
  (4) Заместник-председателите на Общинския съвет:
  1. участват в председателския съвет;
  2. участват в срещи и консултации с представители на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политическите партии, нестопанските организации и граждани, съвместно с председателя на общинския съвет;
  3. подпомагат председателя при упражняване на неговите функции;
  4. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възлага това;
  5. следят за спазването на реда по време на заседанията и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата;
  6. контролират преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници;
  7. по искане на председателя четат текстовете на внесени за обсъждане проекти за решения;
  8. отчитат времето за изказвания на общинските съветници;
  9. изпълняват други функции, възложени им от председателя“

 5. Данчо Заверджиев каза:

  Това са правата на Заместник-председателите на Общинския съвет и сред тях не е разписано правото по чл.25. ал. 1 от ЗМСМА да се свиква заседание на съвета от зам.председател.

  Нито в ЗМСМА нито в Правилника на ОбС няма определен ред по който един зам.председател /пък бил той и Георги Терзийски избран от листата на ПП“ГЕРБ“/ да му бъдат вменени функциите на Председател на ОбС освен ако не бъде законосъобразно избран с тайно гласуване от поне 17 общинските съветници за Председател на съвета и чак тогава г-н Терзийски има правото да свиква съвета на заседания в качеството си на Председател.

  Пак повтарям, няма друг орган освен общински съвет, който по определения от ЗМСМА ред / само на заседание на съвета/ да може да си избере Председател.

  До днес не е известно общински съвет да си е избирал председател след 12-ти май 2013г. и г-н Терзийски няма никакво законово основание еднолично да изземва функциите на председателя на общински съвет.

  И ако напускането на заседание на общински съвет от група съветници довело до прекъсване на заседание на ОбС е нещо много лошо, ако провеждането на заседание на общински съвет без наличие на кворум е нещо още по-лошо, то свикване на заседание на съвета от зам.председател е изключително беззаконие.

  Като се има в предвид, че тези три беззакония се случиха в рамките точно на един месец, то спокойно може да се каже, че общинските съветници с тези си действия нарушават безотговорно и безнаказано закона.

  Въпросът е : има ли легитимен орган в Република България, който трябва, час по скоро да потърси съответната отговорност от общинските съветници , които са нарушили закона през този един месец?

 6. Данчо Заверджиев каза:

  „Утре избират председател на общински съвет Благоевград
  Четвъртък, 23 Май 2013 13:36

  Общински съвет Благоевград ще проведе утре редовното си заседание. В проекта за дневен ред са залегнали 24 точки, сред които Полагане клетва от новоизбраните общински съветници, избор на председател на общински съвет Благоевград, предложение за изменение на Правилата за условията , критерии и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и други. На редовна пресконференция днес председателски състав от общински съвет Благовеград с временно изпълняващ длъжността председател Илко Стоянов уточни, че ще бъдат коментирани две кандидатури за поста председател на Общински съвет Благовеград. Тази на Гергана Янчева от БСП и Юри Воев от ГЕРБ. Твърде вероятно е да има и други кандидатури, но до този момент не са известни, уточниха още от общински съвет Благоевград.

  Припомняме, че до избор на председател на общински съвет Благоевград се стигна, след като досегашния председател Даниела Савеклиева стана депутат от листата на ПП ГЕРБ в 42-рият парламент.“

  http://tvdarts.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4938:utre-izbirat-predsedatel-na-obshtinski-savet-blagoevgrad&catid=28:2010-06-03-10-19-56&Itemid=40

 7. Данчо Заверджиев каза:

  Какво прави впечатление в горната новина :

  Първо: Благоевград има временно изпълняващ длъжността председател на общински съвет, който е свикал заседанието на ОбС, за разлика от Ловеч, където имаме самоназначил се неизвестно за колко време зам.председател свиква незаконосъобразно заседание.

  Второ: Първа точка е Полагане клетва от новоизбраните общински съветници, а в Ловеч няма такава точка въпреки , че има новоизбран общински съветник който следва да положи клетва още на първото заседание на ОбС .

  Трето: Веднага след полагането на клетва на новите съветници в Благоевград се пристъпва към избор на председател на общински съвет, за разлика от Ловеч, където изобщо няма такава точка в дневния ред на заседанието, а и няма никаква информация дали някога ще се избира председател на колективния орган или за председател ще си остане самоназначилия се зам.председател от Герб.

  Уважаеми lovechtoday ,
  защо ‘герберите’ в Благоевград спазват закона,
  а Ловешките ‘гербери’ не го спазват ?

%d блогъра харесват това: