Проекто-дневен ред на ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч

Прочетено1649пъти

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Ловеч, на 23 МАЙ /ВТОРНИК/ 2017 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч при следния

 проекто-дневен ред:

 1. Питане на основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч от г-н Страцимир Петков – общински съветник, относно предприетите мерки и контрол на предлаганите стоки на Покрит мост.
 2. Отчет на бюджет на Община Ловеч за 2016 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в числеността и структурата на общинската администрация на Община Ловеч, приета с решение № 32/28.01.2016 г. и промяна числеността на бюджетните дейности на Община Ловеч, приети с решение № 327/26.01.2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Закриване на кметство с. Дренов, Община Ловеч, Ловешка област.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ловеч през 2017 година, като се допълва приложение № 5 .

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 

 1. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOР001-3.002-0023-С01 от 12.01.2017 г. за изпълнението на проект „Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „проф.д-р Д.Димов”, гр.Ловеч, финансиран по ОПРР 2-14-2020г. в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”-Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOР1-1.02-0001-С01 от 21.11.2016 г. за изпълнението на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”, кв.”Вароша”, гр.Ловеч, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”-Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Поемане от Община Ловеч на задължение и упълномощаване на кмета на Община Ловеч да подпише запис на заповед без протест и без разноски за размера на аванса по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOР001-1.020-0002-С01 от 23.11.2016 г. за изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч”, финансиран по ОПРР 2014-2020 г. в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”-Главна дирекция „Градско и регионално развитие”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Одобряване на споразумение за партньорство между Община Ловеч, МВР – Областна дирекция на МВР гр. Ловеч и ДА „Технически операции” гр. София, и кандидатстване с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на РУ „Полиция” гр.Ловеч и помещения, заети от ДАТО гр. София” по процедура BG16RFOР001-1.039- изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Кандидатстване с проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч-етап 1” по процедура BG16RFOР001-1.039-Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП ”Региони в растеж” 2014-2020 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и „Витафрукт” ЕООД чрез продажба дела на общината, представляващ 500/3015 /петстотин от три хиляди и петнадесет/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 43952.511.193 по КК на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54823/04.05.2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 43952.4.191, 43952.4.181, 43952.4.183, 43952.4.185, 43952.4.107, 43952.4.108 по КК на гр.Ловеч, местност „Полето”, землище на гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост представляващ новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе”, гр.Ловеч, вид на територията – селско стопанство, начин на трайно ползване-ниви, категория шеста, с площ от 464 кв.м, актуван с АЧОС № 54822/04.05.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имоти частна общинска собственост представляващи новообразувани имоти с идентификатори 43952.558.1382 и 43952.558.1383 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе” в землището на гр.Ловеч, актувани с АЧОС № 54826/05.05.2017 г. и АЧОС № 54827/ 05.05.2017 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот частна общинска собственост представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1461 по КК и КР на с. Александрово, Община Ловеч с площ от 1285 кв.м. ведно с построената в него сграда с идентификатор 00299.381.1461.1 /бивша баня/ актуван с акт№ 53000/09.11.2010 г. за поправка на АЧОС №50621/26.01.1998 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на имоти-частна общинска собственост, представляващи седемдесет самостоятелни обекти – лекарски кабинети ведно със съответните идеални части от общите части на сграда „Бивша поликлиника”, находяща се на ул.”д-р Съйко Съев” № 27, гр. Ловеч.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне размера на начални тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2017/2018 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Почистване на земеделски имоти с цел задоволяване с дърва за огрев на местно население.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 

 

 1. Предоставяне право на собственост върху земеделски земи, представляващи поземлени имоти с идентификатори 11452.99.1 и 452.100.1 по КК и КР на с. Владиня и 67218.40.85 по КК и КР на с. Слатина с НТП овощна градина.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне право на собственост върху земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 67670.14.9 с площ от 86551 кв.м. НТП овощна градина в местността „Комлука” по КК на с.Смочан Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54744/27.01.2017 година.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне на пазарната цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 67948.500.127 по КК и КР на с.Соколово, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 54825/04.05.2017 г. на собственика на построената върху имота сграда.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост: част от сграда на Младежки дом, гр. Ловеч на НЧ ”Зорница-2010-Нено Щрегарски” за срок до започване на ремонтни дейности на сградата на Младежки дом, но не по-дълъг от десет години.

Докл.: Нели Читинова – общински съветник

 1. Отпускане на сума от 550 лв. на състезателят от ХК „Осъм”-Ловеч Преслав Бориславов Станчев.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне на ОУ ”В.Левски”, с. Малиново, Община Ловеч за „Защитено училище”.

Докл.: Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет.

Докл.: Петър Цолов – председател на

Общински съвет-Ловеч

 

 

С уважение,

 

ПЕТЪР  ЦОЛОВ:

Председател на Общински съвет-Ловеч,

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82-2/

%d блогъра харесват това: