мар. 16 2013

Програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за 2013-2015 г. влиза в общинския съвет

Прочетено1188пъти

zalasp2208121Програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г. влиза на заседанието на общинския съвет. Преди това тя ще бъде гледана от постоянните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и социални дейности и по образование, култура, младежта и децата.

Програмата е основен документ, който анализира състоянието и тенденциите в системата на физическото възпитание и спорта в община Ловеч. Чрез нея се конкретизират целите и дейностите по изпълнението им за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Основната й цел е развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението чрез модернизация на спортната инфраструктура.

В Програмата ясно е разписано състоянието на спортната база в общината, детските площадки, проблемите на физическото възпитание и спорта в училищата и на спортните клубове. С реализирането й се цели визия на община Ловеч като община с обновена, добре поддържана и достъпна спортна база, която да позволява на всички граждани свободно да практикуват спорт и туризъм според своите желания и възможности. Формулирани са четири конкретни цели: утвърждаване на физическото възпитание и спорта в училищата като средство за здравословен начин на живот и превенция срещу негативните явления сред подрастващите; утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на физическата годност на населението и промоция на масовия спорт като алтернатива за здравословен начин на живот; осигуряване на финансова и институционална подкрепа на спортните клубове в общината; разширяване и модернизиране на съществуващата база и привеждане на обектите и съоръженията в съответствие с изискванията и стандартите за развитие на спортна дейност.

За реализирането на тези цели са набелязани четири основни области на действие – физическо възпитание и спорт в училищата (съответства на цел № 1), физическо възпитание и спорт за всички и социален туризъм (съответства на цел № 2), спорт за високи постижения (цел № 3) и спортни обекти и съоръжения (цел № 4). Във всяка от тези области са посочени и конкретни дейности, срок, финансиране и отговорни институции за изпълнението им – общинската администрация и учебни и извънучилищни педагогически заведения, спортни и туристически сдружения, организации и клубове, граждански сдружения.

Очакваните резултати от реализиране на Програмата са подобряване на физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и осмисляне на свободното им време като противодействие на негативни явления чрез развитие на извънкласната и извънучилищна спортна дейност, увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм, достъпност и информираност на гражданите за възможностите за практикуване на физически упражнения и спорт, създадени ясни правила, съобразени с постигнатите резултати, прозрачност при разпределяне на финансовите средства за подпомагане и стимулиране развитието на спорта в общината, разширена и модернизирана спортна база в съответствие с изискванията и стандартите за развитие на спортна дейност, подобрени координация и взаимодействие между партньорите, ангажирани с реализацията на програмата.

Предложението за Програма за развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г. е внесено в общинския съвет от кмета Минчо Казанджиев.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: