Проведе се конференция „Предприемчиви в 4 стъпки“

Прочетено994пъти

znanie1909131На 18 септември се проведе конференция  на тема предприемчивост сред младите хора, на която взеха участие повече от 40 души, основно младежи, представители на местната власт, неправителствени организации и училища, съобщават от дружество „Знание“ в Ловеч. Целта на конференцията беше  да се направи анализ на предприемаческия дух на младите в България и най вече нагласите им спрямо възможностите за реализация на местно ниво.

Конференцията беше петото събитие в проекта на „Знание“ и на нея беше представена информация за услугите, които са насочени към младите хора, а именно програмите „Младежта в действие“, „Учене през целия живот“, „Европа за гражданите“, мрежите SALTO YOUTH и EURODESK. Представени бяха и резултатите от анкетно проучване, доколко тези програми и различни нормативни докумените / Закон за младежта, Бяла книга, Европейска харта/ са познати сред младите хора. Бяха представени и резултати, свързани инициативността и нуждите от обучения сред младежите.

znanie1909132В рамките на проекта през месец юли беше проведено работно посещение в Берлин, в което участваха 16 души на възраст 18-30 години, чиято цел беше да се проучат добри практики в Германия в областта на младежкото предприемачесто. Впечатленията и добрия опит от посещението също бяха представени, под формата на разкази и снимки.

Във втората част на конференцията се даде поле за изява на младежите. Извлечените четири основни теми от изследването, които са и предпоставка за насърчаване на предприемачеството сред младите бяха обсъждани в малки групи. „Какво трябва да се направи за да бъде бъде по-благотриятна нормативната уредба?“, „Какви знания и умения трябва да развиват младите?“, „Какви са възможностите на местно ниво?“ и „Как може да се подобри взаимодействието между младежи, институции, бизнес и НПО?“ – участниците в конференцията набелязаха действия по всяка от набелязаните цели.

znanie1909133Дадоха се препоръки: младежите споделиха, че очакват  да им се предоставят повече възможности и информация на достъпен език и с реални изисквания към тях, работещите в неправителсвения сектор смятат, че  възпитаването на социална ангажираност и предприемачески дух  трябва да започва още от училище, представителите на инстититуции изказаха мнение, че младите трябва да полагат повече усилия, да се информират и да бъдат инициативни, за да постигат желаната реализация.

Всички изводи и препоръки естествено са логични, произтичащи от разлиния опит, възраст и компетенции на участниците. Поле за дискусия, каквото беше конференцията, помага на всички заинтересовани страни да изказват мненията и предложенията си, да ги защитават и аргументират, да се информират за позициите на другата страна и да се обединяват в общи цели.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%87%d0%b8/

%d блогъра харесват това: