Преференции за фермерите

Прочетено1196пъти

jatva607121ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ”

ЦЕЛ НА ПОМОЩТА

Подпомагане на земеделските производители при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво.

 НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА:

По формата на намалена акцизна ставка чрез система от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол използван в първичното производство на земеделска продукция.

 

БЕФИЦИЕНТИ:

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури /вкл. Ливади/ и отглеждащи животни, в резултат на което се получава първична селскостопанска продукция.

Земеделските производители (растениевъди и животновъди) трябва да отговарят на следните условия:

1.      Да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

2.      Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3.      Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4.      Да не са в производство по ликвидация;

5.      Да не са предприятия в затруднение;

6.      Земеделски производители, за които се установи, че са нарушили правилата за ползване за ваучери за гориво, нямат право да подават декларация за получаване за ваучери за гориво за срок от 2 години.

 

СРОКОВЕ:

– Срокът за прием на първоначалните декларация е от 02.01.2014 г. до 03.02.2014 г. и се определя със заповед на министъра на земеделието и храните;

– Срокът за предоставяне на ваучерите за първи етап от помощта са от 1 април до 15 май 2014 г. ;

– Срокът за прием на окончателните декларации е до 15 януари 2015 г. Началната дата за прием се определя  със заповед на министъра на ЗХ.

– Срокът за предоставяне на ваучерите на втори етап до 15 март 2015 г.

 

 

ПРИЕМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ: 

1.Земеделският производител подава в съответната Общинска служба „Земеделие“ първоначална декларация по образец, генерирана като в рамките на приема може да подаде коригираща декларация;

2. Кандидатстването се извършва по постоянен адрес на физическото лице или на едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице. Земеделският производител може да кандидатства по помощта и чрез упълномощено от него лице.

3. В първоначалната декларация земеделските производители декларират:

– своите индивидуализиращи данни, като се попълва секцията с данни за кандидата, а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се попълва и отбелязва (със знак Х или √) секцията с данни за упълномощеното лице;

– своите прогнозни данни за обработваемите площи (в хектари) по видове култури и отглеждания брой животни по видове, като това се отбелязва със знак (Х или √) и се попълват секциите за стопанисвана земеделска земя и отглеждани животни (препоръчва се използването на посочените в декларациите разходни норми за гориво);

– своята окончателна прогноза за годишно потребление на гориво, като се попълва само полето „Заявена ПРОГНОЗА за годишното потребление на газьол”;

– че прилагат изискваните документи (Заверена регистрационна карта за съответната година по Наредба № 3 от 1999 г. и Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г.), като това се отбелязва със знак Х или √;

– че са запознати с изискванията, на които трябва да отговарят и със задълженията, които поемат с кандидатстването по помощта, вкл. със задължението да водят дневника за изразходеното гориво.

4. Кандидатите полагат подпис/печат на всяка страница от разпечатаната в ОСЗ декларация, с което тя придобива статут на официален документ. Подписаната/подпечатаната декларация изразява съгласието на кандидата с условията на помощта и с това, че въведените от служителя в ОСЗ данни в софтуера са данните, заявени от кандидата.

5. Служителите от ОСЗ, отговорни за приема на първоначалните декларации по помощта:

5.1. Изискват от земеделския производител следните документи:

– валиден документ за самоличност (лична карта), а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се изисква и нотариално заверено пълномощно;

– заверена за 2012/13 г. или за 2013/14 г. регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г.;

– Копие от Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г. за 2013/2014 година в случай, че кандидатът се е пререгистрирал. Ако няма актуална регистрация (не се е пререгистрирал) прилага копие от анкетен формуляр за 2012/2013 г. или  Анкетния формуляр по Наредба 3.

5.2. Въвеждат в софтуера прогнозните данни за кандидата по помощта, като преди това извършват проверка относно това дали заявените от кандидата данни не превишават стойностите от Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката по електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г. В случай че в декларацията кандидатът е наддекларирал данни, те не се вземат предвид и служителят от ОСЗ въвежда в софтуера стойностите от Анкетния формуляр по Наредба 3/Справката. За осъществяването на тази проверка, ОДЗ предварително осигуряват на служителите от ОСЗ, заети с прилагане на помощта, достъп до електронния регистър по Наредба № 3 от 1999 г.

5.3. Разпечатват в два еднообразни екземпляра попълнената първоначална декларация, генерирана от софтуера и я предоставят на земеделския производител за преглед, съгласие с верността на информацията и подпис/печат.

5.4. Приемат подписаната/подпечатаната от земеделския производител първоначалната декларация, като един екземпляр остава за него, а другия за ОСЗ, където се съхранява.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПОМОЩТА:

1. През първия етап на помощта земеделският производител получава ваучери за 60 % от стойността на прогнозния обем гориво, като това се изчислява от софтуера на база на данните от първоначалните декларации и общия за страната бюджет на помощта (84 млн. лв.).

2. На първия етап на земеделския производител се предоставят половината (най-много 4 броя) от възможната максимална бройка ваучери за година (8 броя) според категорията, в която той попада по отношение на литрите гориво, за които той има право да ползва помощ;

3. Ваучерът се състои от три части (А, Б и В). Част А и Б се предоставят на земеделския производител, а част В остава и се съхранява в ОСЗ.

4. При получаване на ваучерите за първия етап земеделският производител представя:

– Валиден документ за самоличност (лична карта), а ако кандидатстването се извършва чрез упълномощено лице се изисква и нотариално заверено изрично пълномощно;

– заверена за 2013/14 г. регистрационна карта за земеделски производител по Наредба 3 от 1999 г.;

5. Служителите от ОСЗ, заети с раздаването на ваучерите за първия етап на помощта извършват следното:

– изискват от земеделския производител валиден документ за самоличност (или пълномощно в случай на упълномощено лице) и заверена за 2013/14 г. регистрационна карта, за да проверят с помощта на софтуера дали явилото се за получаване на ваучери лице е действително лицето, кандидатствало за помощта;

– разпечатват броя ваучери, полагащи се на земеделския производител за първия етап, като използват софтуера, който автоматично генерира информацията за отпечатване върху бланката на ваучера. Софтуерът дава и информация за броя ваучери, който следва да се предостави на земеделския производител на първия етап. В случай че при отпечатването възникне технически проблем и ваучерът бъде сгрешен и повреден, то не се предоставя на земеделският производител, а се задържа от ОСЗ, за да бъде предаден по законоустановения начин към Министерство на финансите и унищожен;

– предават част А и Б от разпечатаните ваучери на земеделския производител и изискват от него да положи подпис/печат върху гърба на част В, която задържат за съхранение в ОСЗ. Част В служи като приемно-предавателен протокол, който е доказателство за предоставянето на ваучерите на земеделския производител на определена дата.

6. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват за подпомагане по помощта.

7. Земеделският производител ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво (напр. бензиностанция), срещу което получава количество газьол, равняващо се на номиналната стойност на ваучера. Бензиностанцията приема част А на ваучера. Земеделският производител изисква от търговеца на гориво/бензиностанцията задължително да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво към ваучера и да впише в нея серията и номера на ваучера. Земеделският производител съхранява част Б от ваучера заедно с прикрепената фактура съгласно законоустановения срок (5 години).

8. Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво или е използвал ваучери за гориво не по предназначение се наказва според съответните законоустановени разпоредби.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/