ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Прочетено1164пъти

Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2015 г. възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 10.0% повече в сравнение с 2014 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.6% и съответно 23.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Ловеч заема 16-то място в страната и второ в Северозападен район.

През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136.5 млн. евро или 92.6% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта и в сравнение с 2014 г. те нарастват с 10.3%. Сектор „Производството на каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ формира 71.6% от общия размер на ПЧИ в промишления сектор.

Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор

В област Ловеч към 31.12. по години

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на чуждестранна икономика. Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

  • Чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;

  • Плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;

  • Минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор в инвестиционното предприятие.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d1%84/

%d блогъра харесват това: