През 2016 г. на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 194 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Прочетено683пъти

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През 2016 г. на отчет[1]  в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 194 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщава Галинка Венкова, Главен експерт Отдел Статистически изследвания – Ловеч,

Териториално статистическо бюро  Северозапад

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. са следните:

  • 4% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 20.6 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 157 (9%), а момичетата – 37, или 19.1%.
  • Учащи са 178 лица, или 91.8%.
  • В криминогенна среда са живели 84(43%) малолетни и непълнолетни.

През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 60 малолетни и непълнолетни лица, или 30.9% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 48 лица (80.0%), поради навършване на 18-годишна възраст – 11 лица (18.3%), а 1 лице (1.7%) – на други основания.

Броят на заведените на отчет[2] през годината малолетни и непълнолетни е 64, или 33.0% от всички водени на отчет лица, като 71.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените се увеличава с 10.3%.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет през календарната година.

Таблица 1
Водени и заведени на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч
  малолетни и непълнолетни лица по пол и възраст
(Брой)
 20122013201420152016
Лица, водени на отчет в детските педагогически стаи – общо224225294209194
  Малолетни (8 – 13 г.)6071715740
    в т. ч. момчета3756554336
  Непълнолетни (14 – 17 г.)164184223152154
   в т.ч. момчета129138164118121
Лица, заведени на отчет в детските педагогически стаи през годината – общо 8484775864
  Малолетни (8 – 13 г.)3534252918
    в т. ч. момчета2427212116
  Непълнолетни (14 – 17 г.)4950522946
   в т. ч. момчета3437422537

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2016 г. са 112. От тях момичета са 31, или 27.7%, а момчета – 81 (72.3%). В сравнение с 2015 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви нараства с 9.8%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за „бягство от дома(от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 18.8%, „проява на насилие и агресия “ – 15.2%, „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 14.3% и за „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 10.7%.

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС в област Ловеч за извършени престъпления е 86 и в сравнение с 2015 г. намалява с  29.5%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните през 2016 г. в област Ловеч. Извършители на кражба са 46 лица, или 53.5% от всички малолетни и непълнолетни, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетни лица, извършители на кражби от домовете – 50.0% и взломни кражби – 30.4%.

През 2016 г. в област Ловеч 2 лица са пострадали от престъпления.

През 2016 г. местните комисии в област Ловеч са наложили 207 възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН на 146 лица   за извършените от тях 180 общественоопасни деяния. Най-често налаганите мерки са:

  • „предупреждение“ – в 41.1% от случаите;
  • „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 21.7% от случаите.

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

  • Малолетни са 55 лица, а непълнолетни – 91.
  • Момчетата са 121, а момичетата – 25.
  • 89 от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.

 

При двамата родители са живели 65.6% от малолетните е непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки.

През 2016 г. са наложени 6 мерки на родители или лица, които ги заместват, а през 2015 г. са били 10.

През 2016 г. обществените възпитатели са работили с 235 малолетни и непълнолетни.  През консултативните кабинети са преминали 409 лица.

 

 

Методологични бележки

 

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.

В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.

В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е публикувана на сайта на НСИ – http://www.nsi.bg.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2016-%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/

%d блогъра харесват това: