През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради със 17 жилища в тях

Прочетено1389пъти

nsi1410141ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 4 671 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 22 други сгради с 5 695 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят наиздадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 12.5%, общата им застроена площ – с 38.0%, докато жилищата в жилищните сгради намаляват с 32.0%.Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 15.8%, като със същия процент се увеличава и разгънатата им застроена площ.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 50.0%, броят на жилищата в тях – с 41.7%, а разгънатата им застроена площ – със 147.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 26.7%, а разгънатата им застроена площ спада с 36.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 170, Пловдив – 170, Варна – 109, и София(област) – 107. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 913, Пловдив – 714, Бургас – 509, и Варна – 503.

През второто тримесечие на 2016 г. в област Ловеч е започнал строежът на 18 жилищни сгради със 17 жилища в тях и 3 652 кв. м обща застроена площ, и на 22 други сгради с 4 134 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради с 12.5%, на жилищата в тях – с 6.3%, а на общата им застроена площ – с 29.2%. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.3%, но тяхната обща застроена площ се увеличава с 81.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. нараства броят на започнатите жилищни сгради с 63.6%, на жилищата в тях – с 54.5%, а общата им застроена площ е повече със 111.2%. Започнатите други сгради се увеличават със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с 86.8%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна – 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 53 други сгради.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват: – административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини); – други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площ на сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2016-%d0%b3-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82/