През седмицата РЗИ Ловеч направи проверки на водоизточници, фризьорски и козметични салони,гробищни паркове, игрални зали и други

Прочетено895пъти

За периода 30.10.2017г. – 03.11.2017г. здравните инспектори  при РЗИ гр. Ловеч извършиха 169 проверки на обекти с обществено предназначение  (64 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 47 централни и 2 местни водоизточници, 27 фризьорски и козметични салони, 6 гробищни парка, 5 места за настаняване, 3 концертни зали, 3 оптики, по 2 обекта – хотели, плувни басейни, обекти за съхранение и търговия с козметични продукти, транспортни средства със специално предназначение и по 1 обект – игрална зала, обществена пералня,  детска градина,  музикална школа за работа с деца) в гр. Ловеч, гр. Троян, гр. Тетевен, гр. Угърчин, с. Шипково, с. Васильово, с. Радювене, с. Орляне, с. Каленик, с. Драгана и с.Лесидрен. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба с изключение на козметичен салон в гр. Троян в режим на регистрация. Съгласно Наредба №9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, на управителя е издадено предписание за осигуряване на течаща топла и студена вода в работното помещение.

През изтеклия период са проверени 25 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране, в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 8 химични вещества и смеси  в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Извършени са още 9 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в ученически столове и бюфети и кухненски блокове на ДГ в гр.Ловеч, гр.Троян и с.Рибарица, общ.Тетевен и 1 проверка в училище в гр.Троян за спазване на седмично разписание, без установени нарушения.

През седмицата са извършени 11 проверки на административни обекти и обекти за хранене и развлечение за спазване на забраните за тютюнопушене в градовете Ловеч, Троян и Ябланица, без нарушения.

За същия период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ гр.Ловеч са изследвани 9 проби вода-питейна от централни водоизточници от: с.Калейца, с.Добродан, с.Дебнево, с.Дълбок дол, с.Борима, с.Старо село, с.Голям Желязна, с.Врабево, с.Казачево и  1 проба вода-питейна от ведомствен водоизточник от с.Черни Осъм, които по изследваните микробиологични и химични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 3 проби вода от плувни басейни от гр.Троян и с.Шипково, които съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

 

През отчетния период са извършени 3 проверки в лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ в гр. Ловеч на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения. Проверените амбулатории работят съобразно нормативните разпоредби.

Извършени са и 2 проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за наркотичните вещества в аптеки в гр.Ловеч. Нарушения не са установени.

За отчетният период няма проведени заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност, няма постъпили жалби.

В Регионална картотека на медицинската експертиза през отчетния периода са проверени и заверени 126 експертни решения. Приети и обработени са 78 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Няма обжалвани експертни решения до НЕЛК-София, а обжалвани болнични листи до ТЕЛК са 5.

През отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2/

%d блогъра харесват това: