През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта е 762 лева и намалява с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г.

Прочетено790пъти

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2017 г. са 33 894 и се увеличават с 96 спрямо края на декември 2016 г.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение(без лицата в отпуск по майчинство) в дейностите „Преработваща промишленост“ – 40.3% и „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети – 11.7%, със средна брутна месечна работна заплата съответно 816 и 604 лева.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 348 или с 1.0% по-малко в сравнение с края на март 2016 година.

В област Ловеч средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 743 лв., за февруари  – 750 лв., а за март – 794 лева (фиг.1)

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта е 762 лева и намалява с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 8.5% и с 12.1% по-висока в сравнение с частния сектор.

 

Средна брутна месечна работна заплата в Северозападен район през първо тримесечие на 2017 г.

лева

  страната Ловеч Плевен Враца Видин Монтана
Общо 1 006 762 784 919 643 757
Обществен сектор 1 004 827 853 1 251 747 823
Частен сектор 1 006 738 754 661 573 722

 

В област Ловеч брутната месечна работна заплата на наетите жени, които са 51.6% от всички наети през тримесечието, е с 7.2% по-ниско от средната за областта и с 13.9% по-ниска от средната месечна заплата на мъжете.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Ловешка област нараства с 6.4%.

 

Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия.

Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа област по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на заетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ:  http://www.nsi.bg/bg .

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82/