През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 189 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)

Прочетено802пъти

Галинка Венкова, Главен експерт Отдел Статистически изследвания – Ловеч, Териториално статистическо бюро  Северозапад

През първото  тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 17 жилища в тях и с 2 189 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 14 други сгради с 8 449 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 21.4%, общата им застроена площ – с 29.8%, докато броят на жилищата се увеличава с 21.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с  62.2%, а разгънатата им застроена площ – с 44.8%.

В сравнение с първото  тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад  с 35.3%, броят на жилищата в тях – с 15.0%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 43.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 27.3%, но разгънатата им застроена площ  намалява  с 14.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, Пловдив – 144, Варна – 112. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 712, Варна – 744 и Пловдив – 598.

 

През първото  тримесечие на 2017 г. в област Ловеч е започнал строежът на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 496 кв. м обща застроена площ, и на 4 други сгради с 917 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 18.2%, а на общата им застроена площ – с 10.2%. Броят на започнатите други сгради намалява със 75.0%, а общата им застроена площ – със 70.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. нараства броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях с 333.3%, а общата им застроена площ е повече с 231.7%. Започнатите други сгради намаляват  с 55.6%, а разгънатата им застроена площ – с 65.6%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 117, Пловдив – 84 и Варна – 82. Най-много други сгради са започнати в Пловдив – 75, Стара Загора – 56 и Хасково -27.

 

Методологични бележки

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:

  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ е сумата  от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82/