По показателите „коли титър” и „микробно число” в обществени местни водоизточници , са установени отклонения в Малиново, Къкрина, Брестово, Г. Павликени и Казачево

Прочетено1344пъти

За периода 24.04.2017г. – 28.04.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 55 проверки на обекти с обществено предназначение – 5 места за настаняване, 1 спортна зала, 2 фитнес зали, 2 концертни зали, 1 компютърна зала, 1 игрална зала, 9 фризьорски и козметични салона, 4 сауни, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 15 детски ясли и градини, 1 център за работа с деца, 2 ведомствени водоснабдителни обекта и съоръжение, 2 плувни басейна и 4 хотела в гр. Ловеч, гр. Априлци, с. Чифлик, гр. Тетевен, с. Галата, с. Български Извор, с.Градежница, с. Бабинци, с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Румянцево, с. Тодоричене. В хода на текущия контрол не са установени нарушения на нормативните изисквания.

Извършени са и 9 проверки на училища в гр.Ловеч, гр.Луковит, гр.Тетевен и селата Румянцево, Бабинци, Черни Осъм, Орешак, Дерманци за спазване на съгласувани от РЗИ учебни разписания, както и 22 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в кухненски блокове на детски градини и ученически столове в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Луковит и селата Румянцево, Дерманци, Орешак, Черни Осъм и Бабинци, без нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене през м.април включва общо 292 проверки, от които 48 в обекти за хранене и развлечение, в които е осъществяван и контрол за спазване забраните за предлагане на алкохол на непълнолетни лица, в 47 детски и учебни заведения, в 60 лечебни заведения, в 60 други закрити обекти с обществено предназначение, както и на 47 открити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Нарушения не са установявани.

В горепосочения период са извършени 2 проверки на аптеки в гр.Ловеч за спазване изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори, без установени нарушения. Издадена е заповед за отнемане на разрешението за регистрация на дрогерия в с.Торос общ. Луковит поради прекратяване на трудовия договор с ръководителя на дрогерията. Дрогерията е заличена от регионалния и националния Регистър на дрогериите.

За изминалия период са издадени 9 становища за сключване на договор с РЗОК на лечебни заведения за специализирана медицинска дейност при недостатъчност на регистрираните практики.

През седмицата определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

Няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ през изминалата седмица.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 108 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 113 броя експертни решения. Обжалвани в срок са 3 експертни решения до НЕЛК-София и 6 болнични листи до ТЕЛК.

През отчетния период в лабораторията на РЗИ са изследвани 3 проби питейни води от централни водоизточници по микробиологични и химични показатели, включени в периодичния мониторинг от: с.Александрово, гр.Летница, с.Крушуна, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 14 проби вода от обществени местни водоизточници по  микробиологични и химични показатели от с.Хлевене – „Горна чешма”;  с.Лешница – Чешма на ул. „Стара планина”; с.Българене – „Марийкина чешма” и „Качица”; с.Ново Стефаново – „Селската чешма”; с.Старо Стефаново – „Коломанка”, „Белярска чешма” и „Селска чешма”; с.Малиново – чешма „Соланчери „ на ул. „Даскал Спас” и чешма на ул. П.Славейков”; с.Къкрина – „Голямата чешма”; с.Брестово – „Голямата чешма”; с.Горно Павликени – „Мерахчийска чешма”; с.Казачево – „Селската чешма”.

По изследваните показатели пробите води от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.) и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, (ДВ, бр.26/1970 г.), с изключение на показателите: „коли титър” при стойност и допуск на показателя  > 30 сm3 ..и  „микробно число” при стойност и допуск на показателя до 50/сm3, както следва:

*с.Малиново, ул. „Даскал Спас”, чешма „Соланчери” – коли титър < 30 (0,1) Ешерихия коли, микробно число 62;

*с.Малиново – чешма на ул. „П.Славейков” № 5 – коли титър < 30 (0,1) Ешерихия коли, микробно число 64;

*с.Къкрина , „Голямата чешма” – коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 72;

*с.Брестово, „Голямата чешма” – коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 76;

*с.Горно Павликени, „Мерехчийска чешма” – коли титър < 30 (1,0) Ешерихия коли, микробно число 78;

*с.Казачево, „Селската чешма” – коли титър < 30 (0,1) Ешерихия коли, микробно число 68;

Изпратени са 5 уведомителни писма до кметовете на горепосочените населени места с местни водоизточници, чиито води при лабораторен контрол са показали отклонения по микробиологични показатели, за спешно информиране на населението за установените отклонения.

Обърнато е внимание, че на водите от тези местни чешми не е възможно да се извършва обработка с цел дезинфекция, а нейното качество зависи основно от метеорологичните условия. Затова РЗИ препоръчва водата от тези чешми да не се ползва за пиене. Консумирането й крие опасност от възникване на стомашно-чревни инфекции и създава риск за човешкото здраве.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80/