По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, са 5 460

Прочетено1327пъти

1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, са 5 460. Броят им намалява с 0.2% в сравнение с 2014 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Ловеч е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 38.7% от общия брой. Следва сектор „Преработваща промишленост” – 13.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 10.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.4%.

През 2015 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 882 или 71.1%, със загуба приключват 841, или 15.4% и с нулев резултат 737, или 13.5% от всички предприятия в областта.

Структура на нефинансовите предприятия в област Ловеч

според крайния финансов резултат от дейността им през 2015 година

Най-голям е броят на микропредприятията (с персонал до 9 заети) – 5 019 (91.9% от общия брой предприятия) и намалява с 0.2% спрямо 2014 г.

Броят на малките предприятия (с 10 до 49 заети) през 2015 г. е 360. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 6.6%, като се увеличава с 0.1 процентни пункта спрямо 2014 година.

Броят на средните предприятия (с 50 до 249 заети) през 2015 г. е 70 и намалява с 1.4% спрямо 2014 г., а делът им в общия брой на нефинансовите предприятия остава непроменен – 1.3%.

Големите предприятия (с персонал с над 250 заети) са 11, увеличават се с 1 спрямо 2014 г., но делът им в общия брой остава непроменен – 0.2%.

В размера на отчетената печалба най-висок относителен дял имат микро предприятията – 35.4%, а най-нисък – средните предприятия – 18.9%.

В размера на отчетената загуба най-висок е делът на малките предприятия – 68.2%, а най-нисък – на средните – 8.9%.

2. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 2 186.4 млн. лв., което е със 136.8 млн. лв. повече спрямо 2014 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 1 152.7 млн. лв., или 52.7% от нетните приходи за областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 637.8 млн. лв., или 29.2%.

3. Произведена продукция

През 2015 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Ловеч, са произвели продукция в размер на 1 589.8 млн. лева. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, реализирал продукция за 1 095.0 млн. лева. Относителният дял на сектора за 2015 г. е 68.9%, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 година. Следващ по относителен дял е сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 6.9% за 2015 г. като спрямо предходната година делът му остава непроменен.

4. Заети лица

Заетите лица през 2015 г. във всички нефинансови предприятия в област Ловеч са 29 655. В микропредприятията заетите са 32.1%, в малките предприятия – 24.8 %, в средните предприятия – 22.8% и в големите предприятия – 20.3% от всички заети. През 2015 г. броят на заетите лица в област Ловеч намалява с 1.9% спрямо 2014 г., като най-голям спад се наблюдава в средните предприятия – с 5.2%, но е регистрирано увеличение в броя на заетите лица в големите предприятия – с 2.5%.

Методологични бележки

Обхват и източници на информация – обект на изследване са нефинансовите предприятия в страната, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Източник на информацията е годишният отчет на нефинансовите предприятия, съставящи и несъставящи баланс.

Брой предприятия – всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП. .

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-2015-%d0%b3-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2/

%d блогъра харесват това: