По данни на Националния статистически институт към 31.12.2015 г. жилищния фонд в област Ловеч се състои от 75.2 хил. жилищни сгради

Прочетено1149пъти

nsijilishta512161Жилищни сгради

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2015 г. жилищния фонд в област Ловеч се състои от 75.2 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 33.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 66.5%.

Според вида на конструкцията в област Ловеч преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 65.6 хил. или 87.2% от всички жилищни сгради. Панелните жилищни сгради в област Ловеч са 0.4%, стоманобетонните – 1.6%, а сградите с друг вид конструкция – 10.8%.

Най-висок е делът на жилищните сгради, построени в периода 1946-1960 г. – 27.4%, а най-малко жилищни сгради са построени след 2011 г. – 0.3% от всички жилищни сгради в област Ловеч.

По отношение на собствеността – 98.5% от жилищните сгради в областта са собственост на частни физически лица, при средно за страната – 96.2%.

Жилища

Жилищата в област Ловеч към 31.12.2015 г. са 94.7 хил., със 108 жилища повече в сравнение с 2014 година. Преобладават жилищата с две и три стаи – 60.3% от общия брой на жилищата, следват тези с четири стаи (19.8%), петстайните (7.5%), едностайните (7,2%), а жилищата с шест и повече стаи са 5.2% от всички жилища в областта.

nsijilishta512161Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област Ловеч към 31.12.2015 година

Жилищата в градовете на област Ловеч са 47 069 (49.7%), а в селата – 47 610 (50.3%).

Относителният дял на едностайните в градовете и селата е съответно 7.9 и 6.5.

В селата относителния дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни – 23.2% (16.5 % в градовете); петстайни – 9.7% (5.2% в градовете); с шест и повече стаи – 6.4 % (3.9% в градовете).

Към 31.12.2015 г. полезната площ на жилищата в област Ловеч е 6 610 хил. кв. м (6 601 хил. кв. м към 31.12. 2014 г.), жилищната площ е 5 043 хил. кв. м (5 038 хил. кв. м към 31.12. 2014 г.), а спомагателната площ – 911 хил. кв. м (908 хил. кв. м към 31.12. 2014 година).

Методологични бележки

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Жилище е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което по първоначално изграждане или след преустрояване е пригодено за живеене, състои се от едно или няколко помещения (жилищни или спомагателни) и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата), независимо от това дали има изградена кухня. Жилище е и всяко единично помещение (стая), което не е свързано с други помещения, има самостоятелен изход на общодостъпна част (стълбище, двор или направо на улицата) и служи едновременно за кухня и за живеене или само за живеене.

В състава на жилищната площ се включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, ползвани стаи като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете.

В състава на спомагателната площ се включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ, по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

В състава на площта на кухните се включва площта само на кухните над 4 кв. метра.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната, спомагателната и площта на кухните.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно- териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/

%d блогъра харесват това: