По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

Прочетено1312пъти

След като наскоро влезе в сила новият Финансов регламент, Комисията прие своите нови подробни Правила за прилагането му. Благодарения на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г. С новото законодателство се повишава прозрачността и се въвежда по-голяма отчетност за всеки, който работи със средства на ЕС. В регламента са предвидени по-големи възможности да се използват еднократни суми и единни ставки за по-малки суми, премахва се необходимостта от попълването на едни и същи данни във формуляри всеки път, когато се кандидатства за средства на ЕС, и се въвеждат онлайн приложения, както и много други нови елементи.

„С новия регламент се въвеждат значителни подобрения за всички бенефициери на финансиране от ЕС. Успяхме да намалим административната тежест за получателите на средства на ЕС, което означава по-лесен достъп и по-кратки срокове за получаване на финансиране от европейския бюджет. С новите правила се проправя пътят към по-ефективно използване на средствата на ЕС. Това е от значение за всички европейски граждани, тъй като по време на криза бюджетът на ЕС играе важна роля за увеличаване на работните места и растежа. Една от основните задачи на моя мандат е средствата на ЕС да станат по-достъпни, а отчетността на управляващите тези средства да стане по-добра“, заявиЯнуш Левандовски, комисар на ЕС по въпросите на бюджета и финансовото планиране.

Опростяване

В преразгледания Финансов регламент се съдържат редица подобрения, които ще улеснят живота на получателите на средства на Съюза. Периодът между поканите за представяне на предложения, сключването на споразумения за безвъзмездни средства и сроковете за плащания ще се съкрати. Чрез по-широкото използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи акцентът в системата за безвъзмездни средства се пренасочва от възстановяването на разходи към плащанията за постигането на резултати. За опростяването на административните процедури и увеличаването на насочеността към резултатите на финансирането на ЕС ще допринесе и разширеното използване на награди за победители на конкурси за намиране на решение на предварително зададен проблем („поощрителни награди“). За бенефициерите на фондовете на ЕС ще отпадне задължението да откриват отделни лихвоносни банкови сметки. Освен това дори ако се генерира лихва, тя няма да се връща в бюджета на ЕС, нито ще се отчита като приход по проекта. Това разрешава един от основните проблеми за бенефициерите на безвъзмездни средства и на други заинтересовани страни, по-специално от научните среди и неправителствените организации, който беше повдигнат по време на обществената консултация от 2009 г., предшестваща предложението на Комисията от 2010 г.

Повече отчетност и защита за европейските граждани

Новите правила ще увеличат отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС. Това включва държавите членки, които изпълняват голяма част от бюджета на ЕС, включително регионалната политика на ЕС. В бъдеще органите на държавите членки, управляващи средства на ЕС, ще трябва да подписват и представят на Комисията годишни декларации, удостоверяващи, че средствата на ЕС са били използвани правилно.

Бяха подсилени механизмите за финансови корекции в случаи на нередности, допуснати от бенефициерите и установени при одит, а като възпираща мярка Комисията ще публикува решенията за налагане на санкции за злоупотреба със средства на ЕС.

Повишаване на ефективността на фондовете на ЕС чрез иновационни механизми за финансиране

В бъдеще ще бъдат използвани различни финансови инструменти като заеми, собствен капитал или гаранции с цел подобряване на ефективността на фондовете на ЕС, като по този начин се увеличи тяхното финансово отражение. Създават се нови възможности за по-гъвкаво използване на публично-частните партньорства („ПЧС”), като по този начин се вземат предвид призивите на заинтересованите страни от европейския промишлен отрасъл, които участват в такива ПЧП.

В областта на външните действия ЕС ще може да създава доверителни фондове на ЕС, като обединява собствените си ресурси с тези на държавите членки и други донори, за да координира и да предоставя по-добре външната помощ, както и за да увеличи нейната публичност.

Комисията е решена да върви напред по програмата за опростяване

Опростяването на правилата и процедурите няма да спре след приемането на новия Финансов регламент. Комисията ще продължи да работи по многобройните си предложения за опростяване, така че новото поколение програми (2014—2020 г.), по които в момента се водят преговори в Съвета и в Европейския парламент, да стъпят стабилно на тях.

Контекст

Финансовият регламент е ядрото на финансовите разпоредби на ЕС. С него се определят принципите на бюджета на ЕС и се урежда начинът, по който се изразходват средствата на ЕС. Досега действащият текст бе приет през 2002 г. и бе последно изменен през 2010 г., за да бъде отчетено създаването на Европейската служба за външна дейност. Законодателната процедура за това по-съществено преразглеждане бе подета от Комисията през декември 2010 г., когато в предложението на Комисията за преразглеждане на Финансовия регламент бяха разгледани основните проблеми, повдигнати от бенефициерите на фондовете на ЕС. Новите разпоредби ще се съсредоточат върху по-лесния и по-бърз достъп до фондовете, като се повиши отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС.

След официалното му приемане на 25 октомври и публикуването му в Официален вестник на ЕС Финансовият регламент влезе в сила на 27 октомври 2012 г.

В резултат на това Комисията прие днес новите Правила за прилагане на новия Финансов регламент, с които се предоставят подробни правила за финансовото управление и се допълва Финансовият регламент. В следващите два месеца Европейският парламент и Съветът могат да повдигнат възражения или да дадат становището си по тези правила за прилагане, предложени от Комисията. След публикуването им в Официален вестник и влизането им в сила в края на декември 2012 г. новите правила за прилагане ще започнат да се прилагат от 1 януари 2013 г. наред с новия Финансов регламент.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7-%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd/

%d блогъра харесват това: