Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 21 и 22 ноември

Прочетено857пъти

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 21 и 22 ноември (вторник и сряда). Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии.

Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Тя ще разгледа  18 точки, между които е годишен план за ползване на дървесината от горски територии-собственост на Община Ловеч през 2018 година.

Сред другите точки са одобряване на план-сметка за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите  отпадъци в депа или други съоръжения и чистота  на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч, определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, считано от 01.11.2017 година, както и информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО“ ЕАД към 30.09.2017 година.

От 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник по четири точки.

От 13 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 12 точки.  Сред тях да приемане  на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с решение № 229/25.08.2016 г., изменена с решение № 367/29.03.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.

Друга точка е приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч за 2018 година, както и изменение на устава на „ЕКО“ ЕАД, приет с решение № 122/10.07.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, изм. с решение № 100/24.04.2012г. на Общински съвет-Ловеч. Ще бъде разгледан и доклад за резултатите от Междинната  оценка на Общински план за развитие 2014-2020  на Община Ловеч.

Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова заседава по четири точки на 21 ноември от 13.30 часа в заседателната зала.

Същия ден от 14 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по три точки.

От 15.30 часа по четири точки ще заседава Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия  Несторова в кабинета на общинския съветник.

На 22 ноември от 10.00 часа по 19 точки заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Сред тях е предоставяне на наем на имоти – полски пътища и нефункциониращи канали – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи.

От 11.30 часа заседава Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров  по 17 точки.

Пак в сряда  от 14.30 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа също 9 точки. Между тях е дофинансиране на ДСХ „Върбовка“ и ДВФУ с. Сливек от бюджета на Община Ловеч.

Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев заседава от 16.00 часа в кабинета на общинския съветник по пет точки.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5/

%d блогъра харесват това: