Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 16 и 17 януари

Прочетено1068пъти

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 16 и 17 януари  (вторник и сряда). Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии.

Във вторник от 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник по една единствена точка – проекто-бюджет, капиталово разходи за 2018 г. и актуализираната тригодишна прогноза за местните дейности 2018 – 2029 година.

От 13.00 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев  по дневен ред с 7 точки.  Сред тях са проекто-бюджет, даване на  съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Ловеч, както и  процедура по разрешение за изработване  на Подробен устройствен план-план за регулация  и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 43952.537.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“ в землището на гр. Ловеч и информация за дейността на  „ЕКО“ ЕАД-Ловеч за периода от 25.10.2017 г. до 12.011.2018 г.

От 14.30 часа заседава Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова по две точки – проекто-бюджет и отчет на плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 за 2017 година.

По същите две точки ще заседава и Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова, но от 15.30 часа в заседателната зала.

Същия ден от 16.00 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по четири точки. Специалните точки тук са предложение за ползване  къщата на Тодор Кирков  в кв. “Вароша“ за малка галерия и музейна сбирка, както и обсъждане на отворено писмо на фондация „Граждани срещу насилието“.

На 17 януари, сряда, от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Тя ще разгледа  три точки, между които одобряване на план-сметка  за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване , обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване  в гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч.

От 10.00 часа заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов. Сред тях  са приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, както и обявяване на имот, публична общинска собственост представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.509.8501.1.1.2 по КК и КР на гр. Ловеч за частна общинска собственост.

От 11.30 часа заседава Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров  по пет точки. Между тях е наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

От 14.00 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа четири точки. Между тях е отчет на плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 за 2017 година.

Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев заседава от 16.00 часа в кабинета на общинския съветник. Комисията  ще разгледа проекто-бюджета, отчет за дейността на кметство с. Александрово през 2016-2017 година, както и отчет за дейността на кметство с. Абланица  за периода  01.11.2015-31.12.2017 година.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5-2/