Постоянните комисии към Общински съвет заседават на 19 и 20 септември

Прочетено1075пъти

obs3105131На 19 септември, понеделник, ще заседават четири от постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч,  а на 20 септември, вторник, ще работят останалите шест. Графикът е изготвен на основание чл.57, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, със санкция на председателя на ОбС Петър Цолов.

По традиция първа се събира постоянната комисия  по бюджет, финанси и европроекти под председателството на Виктор Стойчев, тя ще заседава в понеделник от 8 ,30 ч. в заседателната зала. Същия ден са още комисиите по икономическа политика, по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и  комисията по жалби и контрол.

В проекто-дневния ред на повечето комисии е включена точка за обсъждане и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци и такси. Това е изключително гореща тема, тъй като засяга вдигане на годишния налог на таксиметровите услуги на територията на общината.

Сред останалите точки са Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на рекламно-информационни елементи  на Община Ловеч, осигуряване на финансова  помощ, одобряване на план-сметка за разходите през 2017 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-те населени места и Ловеч и други.

Във вторник първа ще заседава  постоянната комисия по общинска собственост с председател Ангел Заимов – от 10.00 часа в заседателната зала. Сред 18-те точки са доклад  относно одобряване  на ПУП- парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот в местността Синан тепе, доклад  относно одобряване  на ПУП с план-схема за електрозахранване за поземлени имоти в  местността Ак баир, процедура по допускане изработване на план-схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, собственост на БТК ЕАД, към жилищни сгради и други.

В повечето комисии ще се разглежда и наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове  за подкрепа  за личностно развитие в регистър на Община Ловеч.

Постоянната комисия по образование, култура,  вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов ще обсъжда даване на съгласие  за приемане в собственост от Община Ловеч на недвижим  имот, публична общинска собственост  – бивша Професионална гимназия по кожарство, облекло  и химични технологии „Марийка  и Маринчо Караконови”-гр.Ловеч, с отпаднала необходимост . Както е известно, гимназията вече е преместена в Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги.

Постоянната  комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Парушев ще определя пазарната цена за продажба на поземлен имот от регистрите на с.Александрово,   актуван на собственика на законно построената върху имота сграда. Включено е и предложение относно отмяна на разрешително за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета, издадено от кмета на Община Ловеч на 22.07.2016 г. Редовното заседание Общински съвет – Ловеч, ще се състои на 29 септември 2016 г., четвъртък, от 10 часа.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2-7/

%d блогъра харесват това: