Пореден скандал на заседание на общински съвет! Председател Тихолов отново грубо наруши Закона за местното самоуправление!

Прочетено3872пъти

obs30011141Данчо Заверджиев

Пореден скандал на заседание на общински съвет! По точка 10 от дневния ред на заседанието по предложението Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч относно актуализация на план-сметка за разходите през 2014 год., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществените площи в 34-те населени места в Община Ловеч и гр.Ловеч.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от ЗМСМА, чл.66 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, кмета предложи на Общински съвет-Ловеч да вземе следното:
predlojenie3001141РЕШЕНИЕ:
1.Актуализира план-сметката за необходимите разходи за услугите по чл.66 от ЗМДТ в 34-те населени места на общината и гр. Ловеч за 2014 год. в размер на 3 258 608 лева, съгласно Приложение номер 1.
2.Актуализира Приложение № 1-3 от план сметката в размер на 1 155 129 лева, необходими за дейностите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
„ЗА” приемане на решението по предложението на кмета гласуваха 15 общински съветници при задължителните в този случай 17 гласа „ЗА” съгласно чл. Чл. 27. ал.4 от ЗМСМА – „Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.“
Председател Тихолов в нарушение на ЗМСМА обяви, че за решението е необходимо обикновено мнозинство го обяви за прието.
predlojenie3001142Скандалното в случая е, че всички общински съветници мълчаливо приеха незаконното обявяване от председател Тихолов, че решението е прието.
Въпроса е: Ще си замълчи ли и Областен управител по едно решение на ОбС прието без задължителния по закон брой гласове? След седмица ще стане ясно дали г-н Милко Недялков ще върне решението за ново обсъждане или ….

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb/

14 коментара

Skip to comment form

 1. Позиция на Сметната палата по въпросите за събирането и разходването на средства от таксата за битови отпадъци от общините в Република България

  Съгласно чл. 66, ал. 5 от ЗМДТ, Сметната палата проверява одобрените от общинските съвети план-сметки по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. Проверки относно законосъобразността на формирането на план-сметките и начина на разходване на събраните средства от таксата за битови отпадъци се извършват от Сметната палата като част от одитите за съответствие при финансовото управление в общините, а също и при тематични одити в тази област.

  1. В контролната си практика, на база на действащото законодателство, Сметната палата категорично възприема становището, че средствата от таксата за битови отпадъци имат целеви характер, т.е. те могат да се събират и разходват само и единствено за дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от ЗМДТ.
  Съгласно чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. В чл. 66, ал.1 от ЗМДТ е предвидено, че таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
  2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
  Тъй като таксата за битови отпадъци е вид местна такса, то за нея е приложимо правилото на чл. 7, ал.1 от ЗМДТ, че размерът на същата се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
  Систематичното тълкуване на цитираните по-горе разпоредби от ЗМДТ води до правния извод, че средствата от събираната във всяка община такса за битови отпадъци са целеви по своя характер. Безспорно, те се събират за обезпечаване финансирането на посочените в чл. 62, ал.1 от ЗМДТ дейности и по силата на чл. 7 от ЗМДТ, не могат да бъдат разходвани за други дейности. От друга страна, обстоятелството, че става дума за „такса”, а не за „данък” също налага набраните от таксата средства да се използват за финансиране на услугата, за която същата се заплаща, а не за други дейности.

  2. Сметната палата приема, че средствата от таксата за битови отпадъци имат целеви характер както към момента на събирането им, така и към момента на разходването им.
  Както беше посочено по-горе, в чл. 62 от ЗМДТ са указани услугите, за предоставяне на които се събира таксата за битови отпадъци. Прогнозата за очакваните приходи от таксата за битови отпадъци формира приходната част на план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, а в чл. 66, ал.1, т.1-4 от ЗМДТ са изброени дейностите, за които могат да се правят разходи с тези средства. Налице е пълно съвпадение между целите, за които се събира таксата за битови отпадъци по чл. 62 от ЗМДТ и кръга на подлежащи на финансиране дейности по план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.

  3. Категорично е становището на Сметната палата и по въпроса, че задълженията от такса за битови отпадъци, които се погасяват не в годината, за която се дължат, не водят до загубване на целевия характер на набраните средства. Събраните след срока за плащане средства от таксата за битови отпадъци следва да се използват от общината само и единствено за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ.
  Събраните, но неразходвани средства от таксата за битови отпадъци за текущата година, както и от предходни години следва да формират преходен остатък. Той трябва да бъде отразен в приходната част на план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. Наличието на преходен остатък може да бъде основание за намаляване на дължимата такса за битови отпадъци през следващата година.
  Единственото изключение от целевия характер на средствата от таксата за битови отпадъци е приложимо по отношение на лихвите за забава, начислявани върху просрочените задължения. Събраните лихви нямат целеви характер.

  4. Нецелевото разходване на средства от таксата за битови отпадъци обикновено е свързано с насочване на средствата за финансиране на разходи, извън тези по чл. 62 от ЗМДТ (напр. за капиталови разходи, разходи за издръжка и др.).
  Причините за нецелево разходване на средствата от таксата за битови отпадъци, констатирани при одитите на Сметната палата могат да бъдат обобщени по следния начин:
  • неправилно разбиране на местните власти за същността и предназначението на средствата от таксата за битови отпадъци като средства с целево предназначение;
  • невключване на преходен остатък в приходната част на план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, който да бъде разходван за финансиране на дейностите по чл. 62 от ЗМДТ през следващата година.
  По този начин не се използва възможността за намаляване на размера на таксата или дори до освобождаване от задължението за заплащането й за определен период от време.
  • включване на дейности, извън посочените в чл. 62 от ЗМДТ в разходната част на план-сметката за чистота (напр. озеленяване) и разходване на средства от таксата за битови отпадъци за финансирането им.

  5. В контролната си практика Сметната палата установи поредица от случаи на разходване на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на дейности, които не попадат в обхвата на чл. 62 от ЗМДТ.
  Подобни хипотези последователно се третират като нецелево разходване на средства с целеви характер и се подвеждат под състава на чл. 254а от Наказателния кодекс. Към настоящия момент, на основание чл. 56 от Закона за Сметната палата 7 случая на разходване на средства от таксата за битови отпадъци не по предназначение са изпратени на органите на прокуратурата за преценка относно наличието на извършено престъпление по чл. 254а от НК. Други 5 случая предстои да бъдат изпратени.

  6. Наблюдаваната негативна тенденция за пренасочване от страна на местните власти на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на други дейности води до:
  • снижаване на качеството на предлаганите услуги;
  • невъзможност за проследяване и граждански контрол върху начина на разходване на целево събраните средства;
  • непрекъснато нарастване на размера на таксата за битови отпадъци, което не е обвързано с нарастване на разходите за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ, а цели осигуряване на средства за други дейности, които не са финансирани в достатъчна степен.

  Изразената по-горе позиция се основава на констатации от одитни доклади на Сметната палата, издадени в периода 2011 – 2012 г. и относими към периода 2008 – 2011 г.

  Настоящата позиция е изпратена на Националното сдружение на общините в Република България.

  http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2632

 2. ПЛАН – СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА 2014 Г

  1. № НА ДЕЙНОСТИТЕ
  2. № НА ПАРАГРАФИТЕ
  3. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
  4. План 201Зг. с преходен остатък от 2012г. приет с Решение №12, взето с Протокол №1 от 24.01.201 Зг. на ОбС – Пловдив
  5. План 201Зг. приет с Решение №506, взето с Протокол №22 от 20.12.2012г. на ОбС – Пловдив
  6. Уточнен план към 31.12.201Зг.
  7. Уточнен план към 31.12.201Зг.
  8. Отчет към 31.12.201Зг.
  9. План 2014г. от публично обсъждане
  10. Разпределение на преходния остатък от 201Зг.
  11.План 2014г. с преходен остатък от 201Зг.

  Така изглежда една план-сметка за разходите по ТБО и ето как се разпределя преходен остатък в нормална българска община за разлика от Ловеч

 3. Размера на такса битови отпадъци за 2014 година не е определен въз основа на одобрената план-сметка, т.к. се разминава с 1173 лева между приетата през септември 2013 план сметка и днес актуализираната от ОбС. Установеният ред по чл. 66, ал. 1, точки 1 – 4 от ЗМДТ създава задължение за общинския съвет да определи размера на таксите въз основа на одобрена план-сметка, а посоченото несъответствие води до незаконосъобразност на взетото решение поради противоречие с императивната материално-правна разпоредба на чл.66, ал.1 ЗМДТ, което води до съществен порок на определения размер на ТБО за 2014 година.

 4. Като е нарушил за това Закона за тази работа си има Сметна палата и Прокуратура. То не, че нещо ще му направят ама някой писа ли им? Аз не мога да пиша защо на мене „европейския“ гражданин ми е забранено с документ от психарията.

 5. Селянин от Голяма Желязна, Троянско, възстана срещу програмен продукт, не иска да плаща данъци за смет

  Селянин възстана срещу програмен продукт, така може да се определи започналият в четвъртък странен съдебен процес в Административен съд – Ловеч.

  Жителят на село Голяма Желязна, община Троян, Стоян Стоянов обжалва акт 61 на Троянската община, с който го задължават да плати данък върху няколко негови имота. Той твърди, че през 2010, 2011 и 2012 година не е изхвърлял боклук, не е извършвано сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и не са поддържани тротоарите покрай неговите имоти. Твърди, че преди да започне да спори с общината, на неговата улица не е имало контейнери за смет, защото просто е нямало нужда. Общината предлага услуги, но аз не ги ползвам и затова не искам да ги плащам, е логиката на балканджията. Той и бръснарят предлага услуги, но като минавам покрай него и не се подстригвам, плащам ли му? Пита съдията местният философ, който видимо рядко минава покрай бръснарницата.

  Стоян Стоянов иска от съда да отмени акта с таксата и лихвите върху нея, тъй като са незаконосъобразни.

  Ответникът Община Троян се представляваше от юрисконсулт и завеждащия отдел „Местни приходи”, като и двамата считат жалбата на Стоян Стоянов за неоснователна. Приложенията за формиране на данъчната оценка отчита евентуалното овехтяване на сградите до определен момент, каза чиновникът. Оттук нататък за да не се събират данъци (а те са промили върху данъчната оценка), сградите трябва да се разрушат и отпишат. А Стоян има пет сгради само в единия имот. В общините изчисляват данъка чрез програмен продукт от преди няколко години и той не може да се изменя, освен ако има законодателни промени. Такива обаче няма.

  Като доказателство, че е извършена услугата сметосъбиране, от общината прилагат пътни листи на камиони, джипиес навигация и други документи. За да е пълен екшънът, част от тези документи бяха нечетивни, имаше пропуски и липсващи заповеди.

  Обжалващият пък бе донесъл снимки на улицата и рушащите се сгради, видеозаписи и писмо от омбудстмана Константин Пейчев, който също признава, че в страната има такъв проблем. Тези неща обаче не са доказателства в съда. Стоян няма пари за адвокат, липсват му юридически познания, но е ентусиаст. Затова води три дела № 285, 289 и 296 от 2013 г., защото има три различни имота.

  С цел да се попълнят пропуските по делото и да се изяснят фактите, съдия Димитрова Павлова назначи едно закрито заседание и едно открито за 20 февруари т.г, както и експертиза и вещо лице.

  Макар финалът на това странно дело да изглежда предизвестен, то заслужава да се следи, той като все повече жители на българските села ще се оказват в положението на Стоян. Имат имоти с рушащи се сгради, нямат възможност да ги поддържат, а данъците си остават. Впрочем, актът, който се обжалва, е за 86 лв. Но Стоян Стоянов с делото си иска да даде пример на своите съселяни, които безропотно плащат, без да ползват услуги.

  http://nglas.wordpress.com/2014/01/31/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%8A/#more-8008

 6. По няколко пъти на ден се моля на Господ дано никой от Българската федерация по лека атлетика не се усети и да включи страхотният бегач на къси разстояния колегата Тихолов в състезанията за Световната купа и олимпиадата, че ми отидоха и рекордите, и златните медали!!!

 7. И аз треперя, защото ако същият доктор го натресе, както го натресе на ГЕРБ, в чудо ще се видим!

   • Юсеин Болт on 31.01.2014 at 16:12

   Колегите от хърделите са направо в шок. Това бягането с препятствия за Тихол е нищо работа, все едно сменя партийните си пристрастия.
   Този дърт гибон не може да пръдне за 30 секунди, камо ли да отиде от кабинета си до съдебната зала.

   • Петkов on 31.01.2014 at 17:59

   Този дъртак верно ли дал пари в плик на кмета?

   • debelaka on 31.01.2014 at 18:41

   Самият факт, че Председателят е подал на Кмета плик с пари, е признание, че същият този председател е в киреча, един вид самопризнание, че има нарушение. Дали вътре е имало една стотинка или хиляда лева все едно.

 8. Какъв гибон е тоя бе?Не обиждайте добрата маймуна.Тоя е червен боклук
  завит в сивосинята бонбонена хартийка от предизборните дъвки на ГЕРБ.
  Какво е направил тоя за града?А?Колко хубавичко ни беше при Корнела!
  Ама я избрахте за депутат.Хак ви е сега.Тоя боклук ви е наказанието!
  Никаква абревиатура ГЕРБ срещу името му!Пишете там „ДКМС“ – дъртаци
  към местното самоуправление!

 9. „Този дърт гибон не може да пръдне за 30 секунди“
  Късна лекция по математика в 272 аудитория при професор Бръдистилов.
  Изведнъж лампите изгасват и става тъмно.Студент от залата“Е-е-е стана
  тъмно като в гъза на мечка!“Професорът от катедрата“Да-а,видимо някои колеги са били навсякъде!“АСОЦИАЦИЯ бе Уотсън,АСОЦИАЦИЯ!

   • Юсеин Болт on 04.02.2014 at 11:33

   Не може да извърши бързо газоотделянето поради простата причина, че на тези години според емпиричните наблюдения на много поколения хомо сапиенс старата ‘алка изпуска и ще се разкаля теренът. Асоциации, драги Шерлокс, асоциации.

%d блогъра харесват това: