Покана за публично обсъждане за поемане на задължение от Община Ловеч

Прочетено1480пъти

lovechobshtina103121ПОКАНА

Община Ловеч има удоволствието да Ви покани да присъствате на 22.07.2016 година от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22

 на публично обсъждане за поемане на задължение от Община Ловеч за подписване на запис на заповед за размера на авансовото плащане по Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 от 27.06.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Ловеч, за изпълнение на бюджетна линия /финансов план/: „Техническа помощ за Община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

Общи параметри на бюджетната линия:

1. Предназначение на бюджетната линия: Подкрепа на Община Ловеч за реализация на Инвестиционната програма, чрез финансово обезпечаване на дейностите по: управлението и изпълнението и за периода до 2023 година, функционирането на Междинното звено, възнагражденията на външните за бенефициента експерти за оценка на проектните предложения, включени в Инвестиционната програма.

2. Стойност на бюджетната линия: Обща сума на Бюджетната линия – 123 042,40 лв. /сто двадесет и три хиляди и четиридесет и два лева и четиридесет ст./, съгласно Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 от 27.06.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Ловеч, за изпълнение на бюджетна линия /финансов план/: „Техническа помощ за Община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, при продължителност 90 месеца.

3. Начин на финансиране и обезпечаване: 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съгласно сключения договор Управляващият орган на ОПРР предоставя до 35 % за авансово плащане – 43 064,84 лв. /четиридесет и три хиляди и шестдесет и четири лева и 84 ст./, след представяне на запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец за размера на аванса в полза на  УО на ОПРР, както и решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението.

Поканата се публикува в един местен вестник, на таблото за обяви в Център за услуги и информация на граждани в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на интернет страницата на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА /П/

Кмет на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b0/

%d блогъра харесват това: