юли 13 2016

Покана за публично обсъждане за поемане на задължение от Община Ловеч

Прочетено1014пъти

lovechobshtina103121ПОКАНА

Община Ловеч има удоволствието да Ви покани да присъствате на 22.07.2016 година от 17,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22

 на публично обсъждане за поемане на задължение от Община Ловеч за подписване на запис на заповед за размера на авансовото плащане по Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 от 27.06.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Ловеч, за изпълнение на бюджетна линия /финансов план/: „Техническа помощ за Община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

Общи параметри на бюджетната линия:

1. Предназначение на бюджетната линия: Подкрепа на Община Ловеч за реализация на Инвестиционната програма, чрез финансово обезпечаване на дейностите по: управлението и изпълнението и за периода до 2023 година, функционирането на Междинното звено, възнагражденията на външните за бенефициента експерти за оценка на проектните предложения, включени в Инвестиционната програма.

2. Стойност на бюджетната линия: Обща сума на Бюджетната линия – 123 042,40 лв. /сто двадесет и три хиляди и четиридесет и два лева и четиридесет ст./, съгласно Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C01 от 27.06.2016 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Община Ловеч, за изпълнение на бюджетна линия /финансов план/: „Техническа помощ за Община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, при продължителност 90 месеца.

3. Начин на финансиране и обезпечаване: 100 % безвъзмездна финансова помощ, като съгласно сключения договор Управляващият орган на ОПРР предоставя до 35 % за авансово плащане – 43 064,84 лв. /четиридесет и три хиляди и шестдесет и четири лева и 84 ст./, след представяне на запис на заповед по образец или банкова гаранция по образец за размера на аванса в полза на  УО на ОПРР, както и решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението.

Поканата се публикува в един местен вестник, на таблото за обяви в Център за услуги и информация на граждани в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на интернет страницата на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА /П/

Кмет на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b0/

%d блогъра харесват това: