апр. 02 2014

Покана за обществено обсъждане на предложение/проект на наредба за изменение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Прочетено1969пъти

kmetdog2908132ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПОКАНА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 на предложение/проект на наредба за изменение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

     Обсъждането ще се проведе на 16.04.2014 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч.

     Проектът за изменение на Наредба за местните данъци, ведно с мотивите са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч и са на разположение на заинтересованите лица в ЦУИГ на Община Ловеч, ул.”Търговска” №22.

     Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА се изисква най-малко14 дни срок за предложения и становища по проекта.

     Същите се приемат до 16.04.2014 г. до 14 ч. в ЦУИГ или на електронен адрес: obshtina@lovech.bg

     За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 068/688 301

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

МОТИВИ:

 ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА  МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ.

               Уважаеми дами и господа ,

1. 1.      Причини

В изпълнение на чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с измененията и допълнения в него през 2013г,  влизащи в сила от 01.01.2014г. е наложително да се направи и актуализация на настоящата наредба, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.

Причините за измененията са продиктувани от промените в Закона за местните данъци и такси – в сила от 01.01.2014 г., с които бяха освободени от заплащане на данъци имоти с данъчна оценка под 1 680 лв., имотите на регистрираните вероизповедания. Освен молитвените домове от данък са освободени и храмовете и манастирите, което реално би довело до намаляване на размера на приходите в общинския бюджет в условията на растящи разходи за поддържане на общинските инфраструктури (образователна,социална,транспортна и т.н.).

         1.2.       Цели

Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.

Целта на приемането на настоящите промени е да се осигурят достатъчно финансови средства в Общинския бюджет за 2014 г., изпълнение на поставените в Програмата за управление на Община Ловеч 2011 г. – 2015 г. цели и постигане на заложените очаквани резултати от това.

 

 1. 3.       Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба

В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения /като се включи и инфлацията/.

Не са необходими допълнителни финансови средства. Събирането на определените с изменението размери на Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства не изисква разходване на допълнителни средства.

 

 1. 4.      Очакван резултат

От увеличението на Данък върху недвижимите имоти с 0,2‰ очакваните приходи са около 38 000 лв. От данък върху превозните средства очаквания приход е около 60 000 лв.

С постъпленията от тези данъци местната власт ще решава следните задачи:
Развитие на територията като среда за живота на човека;

–       Развитие на инфраструктурата – пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление,  електронни и други комуникации;

–       Осигуряване материалната база на образованието и грижата за подрастващите (детски ясли, градини, училища);

–       Грижи за хората от третата възраст;

–       Грижи за хората в неравностойно положение;

–       Осигуряване на устойчива градска среда и други.

 

 1. 5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

                 Що се касае до „съответствието със законодателството на Европейския съюз”, то Европейската харта за местното самоуправление (Страсбург 15.10.1985 г..)” в чл.9 предвижда изрично, че по отношение размерите на местните данъци и такси органите на местно самоуправление трябва да съобразяват само разпоредбите на вътрешното законодателство на страната – членка, а не законите на Европейския съюз. В случая разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, допускат значимо по-високи размери на местните данъци от определените

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

МИНЧО СТОЙКОВ КАЗАНДЖИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

           УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Предлагаме на Вашето внимание мотиви за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

Предвид изложеното по-горе предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ Общински съвет – Ловеч приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч

 §1  Създава нова ал.4 на чл.6, както следва:

ал. 4 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително

 § 2.Изменя се чл.18, ал.1, т.1, както следва :

Чл. 18. Данъкът се определя върху:

1. данъчната оценка за имоти декларирани по чл. 14 от ЗМДТ в размер на 1,7 на хиляда.

§3. Изменя чл.20, ал.1, т.7, както следва:

  Чл. 20. (1) Освобождават се от данък:

7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;

§ 4. Създава нова ал.4 на чл.20, както следва:

ал.4 Освобождаването от данък по ал. 1, т. 15 и 16  се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

§5 . Изменя се чл.48, ал.1, както следва:

Чл. 48. (1) За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително – 0,37  за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително –  0,44 за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително –  0,59 за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително -1,21 за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,35  за 1 kW.

 

§ 6. Изменят се чл.52, ал.1, както следва:

Чл. 52. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление.

(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 48, ал. 1 и 3 данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 48, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 48, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.

(5) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

§ 7. Отменят се досегашните ал.2 и 3 на чл.52

§8 . Създава се нов § 10от Преходни и заключителни разпоредби:

§10. Измененията и допълненията на Наредбата, приети с решение №……./……12.2013г. на ОбС – Ловеч  влизат в сила от 01.01.2014г.“

 

    МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ /п/

    Кмет на Община Ловеч

 

Пълна информация може да намерите на сайта на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  Това да не би да е Първоаприлска шега, защото всички предлагани изменения на Наредбата от това предложение на кмета са вече предлагани от него през декември 2013 г. Предложението тогава е прието с решение № 547/19.12.2013 г. на ОбС Ловеч , и предложените изменения са в сила от 01.01.2014 г.
  На практика кмета предлага изменение на Наредбата, като с въпросното предложение не се изменя Наредбата. Ето за какво става въпрос нагледно:

  НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ
  (Наредбата е приета с решение № 13 от 24.01.2008 г. по протокол № 5/24.01.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, публикувана на 7 февруари 2008 година, влиза в сила в 14 дневен срок от датата на публикуването; изм., решение № 221/18.12.2008 г., в сила от 22.12.2008 година; изм. и доп. с решение № 225/29.01.2009 г., в сила от 01.01.2009 година; изм. и доп. с решение № 464/25.02.2010 г.; в сила от 18.03.2010 г.; изм. и доп. с решение № 655/27.01.2011 г.; в сила от 07.02.2011 г.; изм., решение № 680/17.02.2011 г., публ. на 28.02.2011 г., в сила от 28.02.2011 година; ; изм. и доп., решение № 323/26.03.2013 г., публ. на интернет страницата на 03.04.2013 г. и съобщение в местен вестник на 11.04.2013 г.; изм. и доп., решение № 358/28.05.2013 г., публ. на 24.06.2013 г., в сила от 24.06.2013 г.; изм. и доп., решение № 547/19.12.2013 г. в сила от 01.01.2014 г. )

  Чл. 6. (4) (отм., решение № 655/27.01.2011 г.; в сила от 07.02.2011 г.; нова, решение № 547/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
  – ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА ОТ 02.04.2014 г.:
  §1 Създава нова ал.4 на чл.6, както следва:
  ал. 4 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително
  –––––––––––––––––––––
  Чл. 18.Данъкът се определя върху:
  1. (изм., решение № 547/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) данъчната оценка за имоти декларирани по чл. 14 от ЗМДТ в размер на 1,7 на хиляда;
  – ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА ОТ 02.04.2014 г.: § 2.Изменя се чл.18, ал.1, т.1, както следва :
  Чл. 18. Данъкът се определя върху:
  1.данъчната оценка за имоти декларирани по чл. 14 от ЗМДТ в размер на 1,7 на хиляда.
  –––––––––––––––––––––
  Чл. 20. (1) Освобождават се от данък:
  7. (изм., решение № 547/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  – ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА ОТ 02.04.2014 г.: §3. Изменя чл.20, ал.1, т.7, както следва:
  Чл. 20. (1) Освобождават се от данък:
  7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  ––––––––––

  Всички останали параграфи от предложението на кмета за изменения на Наредбата са действащи в момента разпоредби от Наредбата и на практика нищо не се изменя.

%d блогъра харесват това: