юли 29 2013

Покана до гражданските сдружения и обединения, регистрирани на територията на община Ловеч

Прочетено855пъти

lovechobshtina103121П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

     Община Ловеч кани гражданските сдружения и обединения да представят проектни предложения от местно значение, които могат да бъдат финансирани от Община Ловеч по реда на Правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч.

     Допустими кандидати за финансиране могат да бъдат:

     1. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ в обществена полза, регистрирани в ЛОС;

     2. обединения на граждани, скрепени с устав и възникнали по силата на нормативен, поднормативен акт или наредба на ОбС (управителен съвет на етажна собственост);

     3. инициативни комитети на граждани – физически лица, формирани с протокол или сключили споразумение за обединяване на усилията при извършване на проектните дейности. Лицата трябва да са най-малко три и да са сключили писмен договор помежду си за извършване на съвместни дейности при изпълнение на проектните дейности.

     За каква сума може да се кандидатства:

     За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 3 000 лева (с вкл. ДДС).

     Какви са допустимите дейности за финансиране:

     Допустими дейности за финансиране са:

     1. Подобряване на инфраструктурата в междужилищните и междублоковите пространства и общи зелени площи;

     2. Създаване/възстановяване и оборудване на зони за отдих;

     3. Ремонт на детски площадки и спортни съоръжения;

     4. Изграждане, възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи;

     5. Други дейности, свързани с подобряване на градската среда, неизискващи инвестиционно проектиране и издаване на разрешително за строеж;

     6. Дейности в областта на спорта, културата, социалната сфера и опазване на околната среда;

     7. Дейности, водещи до благоустрояване на имоти публична общинска собственост, на територията на община Ловеч.

     Образците на документите за кандидатстване са приложени като неразделна част от Правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч, публикувани на интернет страницата на Община Ловеч – www.lovech.bg /раздел „Общински съвет“/ подраздел „Правилници и програми“.

     Максимално допустимата продължителност на проекта е до 6 месеца.

     Начин за кандидатстване:

     Проектните предложения се подават с придружително писмо в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Ловеч, адресирано до Кмета на Община Ловеч.

     Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31.08.2013 г.

     Във връзка с последващата оценка на проектните предложения на основание чл. 19, ал. 2 от Правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч следва гражданските сдружения да излъчат свой представител за член на оценителната комисия, като същият да не е представител на сдружение или обединение, подало проектно предложение в конкретния програмен период.

     Горепосоченият представител трябва да бъде предложен на Кмета на Община Ловеч писмено, след провеждане на избор от страна на гражданските сдружения, в определения срок за приемане на проектни предложения.

С уважение,

 

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%be%d0%b1/

%d блогъра харесват това: