Ное. 27 2015

Писмо на зам. министъра на МОН до Юлиян Петров Председател на синдикат „ОБРАЗОВАНИЕ“ към КТ „ПОДКРЕПА“ по повод Езикова

Прочетено10055пъти

ezikova2803121ДО Г-Н ЮЛИЯН ПЕТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“
На Ваш № 187/05.10.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
Във връзка с постъпило Ваше писмо в Министерството на образованието и науката, вх. № 15-155/05.10.2015 г., относно дейността на директора на Гимназията за чужди езици (ГЧЕ) „Екзарх Йосиф Г’ – гр. Ловеч, Ви уведомявам следното:

1. След сигнал от 11.02.2015 г. на г-н Радослав Хитов – директор на училището, до кмета на Община Ловеч, е извършен планов одитен ангажимент за даване на увереност за „Спазване на нормативните изисквания при разходване на бюджета на ГЧЕ „Екзарх Йосиф Г’ – гр. Ловеч за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г.“ от Звено за вътрешен одит в общината. Изготвен е окончателен одитен доклад от одитна преписка.
Констатираните нарушения и препоръки за подобряване на одитираната дейност/процес, са приложени към одитния доклад. В доклада не е посочена сума, която да бъде определена като „липса“ на средства от делегирания бюджет на училището.
Във връзка с полученото копие на окончателен одитен доклад в РИО – Ловеч е проведена работна среща на служители от регионалния инспекторат със заместник-кмета на Община Ловеч и с ръководителя на Звеното за вътрешен одит в Община Ловеч.
Изяснено е, че ще бъде осъществен контрол по изпълнението на дадените препоръки от
одитния екип, без да бъде посочен определен срок за осъществяване му.

2. В периода от 14.10.2015 г. до 21.10.2015 г. от РИО – Ловеч е извършена проверка в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч. За резултатите е съставен Констативен протокол от 28.10.2015 г. Проверена е документация в училището, свързана с осъществения контрол на директора по смисъла на чл. 147, ал. 1, т. 1, т. 5, от ППЗНП, първични счетоводни документи и счетоводна документация, заповеди на директора, протоколи, доклади и писма до различни институции и др., проведен е разговор с директора, помощник-директора и гл. счетоводител на училището.

Комисията от РИО – Ловеч е констатирала следното:

1. В писмото до кмета на Община Ловеч с искане за извънреден финансов одит в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч, директорът на училището е отправил молба одитът да бъде открит на 12.02.2015 г. поради срока за прекратяване на трудовото правоотношение с главния счетоводител, считано от 16.02.2015 г.
2. На основание заповед на директора от 16.02.2015 г. е извършен извънреден вътрешноучилищен контрол на счетоводната документация за периода от 01.01.2014 г. до 13.02.2015 г. и е изготвен протокол от 17.02.2015 г. Установено, че в счетоводната документация не са налични фактури за направени парични преводи и са нареждани парични преводи, които не са одобрени и разрешени от директора. В протокола са описани са и предприетите мерки.
3. В изпълнение на горепосочените мерки на комисията от РИО – Ловеч са представени двустранни споразумения с фирми за възстановяване на неправомерно получени суми през 2014 г. С доклад до министъра на образованието и науката от 09.09.2015 г. директорът на ГЧЕ „Екзарх Йосиф Т’ – гр. Ловеч е информирал, че три фирми са възстановили неправомерно получените суми за периода от 01.01.2015 г. до 13.02.2015 г.
На комисията от РИО – Ловеч са представени документи – искания до обслужващата училището банка за наредени преводи до конкретни фирми с мотив да бъде наредено искане за незабавно инкасо за възстановяване на посочените суми, тъй като разходът не е съгласуван с директора на училището и искания за предоставяне на копия на липсващи банкови извлечения за 2014 г.

При проверката е установено, че има плащания, за които не са представени фактури и/или договори. РИО – Ловеч посочва, че липсата на първични документи фактури, протоколи и договори, по които е извършено плащане, не може да се приеме за установена липса на парични средства по делегирания бюджет на училището. Съгласно длъжностната характеристика на главения счетоводител на ГЧЕ „Екзарх Йосиф Г4 – гр. Ловеч (от 12.05.2011 г.), същият е задължен да съхранява счетоводната информация и документи.

4. За установените нарушения от извършения вътрешноучилищен контрол на счетоводната документация директорът на училището на 14.05.2015 г. е подал сигнал до Окръжна прокуратура – Ловеч, в който посочва, че бившият главен счетоводител е нареждал преводи на фирми, без те да са разрешени по надлежния ред, че в счетоводната документация липсват фактури за направените парични разходи, както и че липсват банкови извлечения за 2014 г. От извършената проверка на тази документация за периода 01.01.2014 г. до 13.02.2015 г. комисията от РИО – Ловеч е установила, че данните, които са цитирани в сигнала от директора, в частта липса на фактури и допълнително представени от обслужващата банка банкови извлечения се потвърждават. Окръжна прокуратура Ловеч е изпратила сигнала на г-н Хитов на Районна прокуратура – Ловеч по компетентност с оглед данни за престъпление по чл. 201 от Наказателния кодекс. На 19.08.2015 г. Районно управление „Полиция“ – Ловеч, с писмо е информирало училището за образувано досъдебно производство срещу бившия главен счетоводител. Началникът на РИО – Ловеч уведомява, че към настоящия момент разследването в досъдебното производство продължава и че в тази връзка изясняването на фактите и обстоятелствата за посочения период от 01.01.2014 г. до 13.02.2015 г. са от компетентността на органите в досъдебното производство и Районна прокуратура – Ловеч.

5. При проверката от директора на училището е представен доклад от 15.10.2015 г. до кмета на Община Ловеч относно изпълнението на препоръките и ответни действия в план за действие за извършения планов одитен ангажимент, в който е посочил изпълнението на всички препоръки, дадени в 11 точки към одитния доклад.

6. В хода на проверката е установено, че по бюджета на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ гр. Ловеч за 2014 г. са разчетени разходи общо в размер на 1 868 870 лв. Отчетените разходи в училището към 31.12.2014 г. са в размер на 1 830 538 лв. и представляват 97,95% от планираните, като разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, за други възнаграждения и плащания за персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател са в размер на 1 435 037 лв. и представляват 78,39% от общия размер на отчетените разходи.
Към 31.12.2014 г. ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч, е без неразплатени задължения и с преходен остатък в размер на 38 332 лв.

7. Комисията от РИО – Ловеч е констатирала, че за 2015 г. по бюджета на училището са планирани разходи общо в размер на 1 822 853 лв. Към 30.09.2015 г. отчетените разходи в училището са в размер на 1 325 712 лв. и представляват 72,72% от годишни я размер на планираните разходи. Разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, за други възнаграждения и плащания за персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодател са в размер на 1 077 435 лв. и представляват 81,27% от общия размер на отчетените разходи.

Към 30.09.2015 г. училището няма неразплатени задължения.

8. Директорът на училището в съответствие с изискванията на чл. 63 от ПМС № З от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и на чл. 51 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. е предоставил информация на работниците и служителите в училището и на училищното настоятелство за изпълнението на делегирания бюджет след изтичането на първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2014 г., на първото, второто и третото тримесечие на 2015 г. Информацията за изпълнение на делегирания бюджет е предоставяна по параграфи и подпараграфи на единната бюджетна класификация и съдържа данни за: изразходваните средства за работни заплати; задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател; социални плащания за представително и работно облекло; разходи за СБКО; разходи за обезщетения на
персонала; разходите за издръжка; получените средства по проекти; получената субсидия от финансиращия орган; реализираните собствени приходи от наеми за поставяне на кафе-автомати и от наем на стол; извършени вътрешнокомпенсирани промени по бюджета за периода; наличието на неразплатени задължения на училището и за размера на преходния остатък в края на бюджетната 2014 година. В доклада на РИО – Ловеч е посочено, че според директора информацията за изпълнението на делегирания бюджет след изтичането на съответното тримесечие е предоставяна и на председателите на синдикалните организации СБУ при КНСБ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ в училището съгласно чл. 36, ал. 4 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г.
Началникът на РИО – Ловеч информира, че при извършената проверка са установени нарушения в административно-управленската дейност на директора на училището, свързани с недостатъчно ефективен контрол за съхраняване на първичните счетоводни документи – фактури към извлеченията от банковите сметки на училището за удостоверяване на извършените плащания към фирми.

Във връзка с резултатите от проверката от РИО- Ловеч са предприети следните
действия:

На основание чл. 18 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието началникът на РИО – Ловеч, със заповед от 29.10.2015 г. е дал задължителни предписания до директора на училището.
– Във връзка с разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗНП, в който е регламентирано, че кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските училища, кметът на община Ловеч е уведомен за резултатите от извършената проверка в ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч, с писмо от 30.10.2015 г.
– Предстои от директора на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч да бъдат поискани
писмени обяснения по чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда.

ВАНЯ КАСТРЕВА
Заместник-министър
на образованието и науката

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%b4%d0%be-%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd/

%d блогъра харесват това: