Още 5 сгради за 1 151 352, 40 лв. ще се ремонтират по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2“

Прочетено1128пъти

На 17.09.2018 г., Община Ловеч сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.020-0006-С01 по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.020 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 151 352, 40 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ, а срокът за изпълнение – 17 месеца.

Проектът предвижда да се приложат мерки за енергийна ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ по отношение на пет многофамилни жилищни сгради, разположени в строителните граници на Ловеч, отговарящи на критериите за допустимост по процедурата, в съответствие с изискванията в Приложение Н – ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ПО 1 по ОПРР 2014–2020 г.:

– МЖС на ул. „Патриарх Евтимий“ № 6, ЖСК „В. Левски“;

– МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 39 и № 41, ЖСК „Восток“;

– МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 6;

– МЖС на ул. „Ген. Скобелев“ № 8, бл. „Медикус“;

– МЖС на ул. „Цачо Шишков“ № 42 А и № 50.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

– по-високо ниво на ЕЕ на МЖС и намаляване разходите за енергия;

– подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградите;

– осигуряване на достъпна жизнена среда.

Основните дейности, които ще се изпълнят по време на проекта са: организация и управление, мерки за информиране и публичност, инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор), оценка на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор, въвеждане на обектите в експлоатация и извършване на одит.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%89%d0%b5-5-%d1%81%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-1-151-352-40-%d0%bb%d0%b2-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be/

%d блогъра харесват това: