ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „ЕКО“ ЕАД Ловеч за извършеното снегопочистване в града през месец Януари 2017 г

Прочетено4283пъти

Съгласно искане ОС-87/3.02.2017 от група съветници, писмо от Председателя на Общински съвет Ловеч ОС-87(1)/3.02.2017 и във връзка с покана ОС-88/3.02.2017 г. за свикване на заседание на Общински съвет Ловеч на 7.02.2017 г., предлагам на Вашето внимание

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „ЕКО“ ЕАД Ловеч за извършеното снегопочистване в града през месец Януари 2017 г.

Увод

В месец, когато всички говорят колко продължителна и студена зима е отчетена през януари 2017 г.

В месец, когато България беше блокирана от обилни и продължителни валежи, съчетани с екстремно ниски температури, довели до затваряне на магистрали, входни и изходни транспортни коридори по границите от и към България, и затворени стотици пътища в страната.

В месец, когато с дни външните пътища от и към Ловеч бяха затворени с дни, а именно тези за Плевен, Троян, Скобелево, Баховица, Лисец и други, като Изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД представям отчета за работата на фирмата ни през този тежък период.

Само на метри от затворените и непроходими пътища след табелите в края на града, в Ловеч с подготовката, която направихме, с работата, която свършихме, сведохме до възможния минимум неудобствата за жителите на Ловеч.

През периода на продължителен снеговалеж, придружен с ниски температури, не допуснахме нито една улица, която поддържаме, да бъде непроходима. Не допуснахме сериозен проблем с достъпа до болница, детски градини, училища, жизненоважни институции, работните места и обществените площи.

Като Изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД в доклада си, ще представя подробно достоверни и проверими факти, относно нашата работа, както и изводите, които съвместно с екипа на Община Ловеч направихме, както и вече направените промени в комуникацията, принципите на работа и отчетността.

Логиката

Всеки снеговалеж води до нуждата от осигуряване на необходимите условия за живот и придвижване на гражданите на град Ловеч, а именно от почистването на улиците, булевардите и обществените площи и тротоари от лед и сняг.

Осигуряването на тези условия изисква огромна организация, физически и технически ресурси, които струват на ловешките данъкоплатци средства от техните данъци.

Средствата, прогнозно необходими за всяка една зима се залагат предварително в План-сметката (от 2012 г.), а преди тази година, в Бюджета на общината.

От прогнозните средства, вече станали част от Бюджета, се плащат единствено и само онези дейности, които са възложени на „ЕКО“ като изпълнител, при условие, че всеки ежедневен протокол е проверен писмено от оправомощен служител на общинската администрация, който полагайки подписа си декларира, че посочените в протоколите данни са верни, като количества, така и са изпълнени със съответното качество. След което, следва издаване на фактура и плащане към фирмата.

Следователно логическата верига – снеговалеж – възлагане – изпълнение – отчитане – плащане, зависи от тези няколко компонента.

Т.е. колкото по-продъжителен е един снеговалеж, толкова по-голяма е кратността на излизане на хората и машините по обществените площи и транспортни артерии в града, от което следва, че услугата по снегопочистването струва повече.

Точно в тази връзка, представям на Вашето внимание метереологичните статистически данни за Ловеч за последните 5 години.

Метеостатистка (Източник: Stringmeteo.com)

Отчетният период 28.01.2016 г. – 25.01.2017 г. се характеризира със следните метео данни:

14 дни валежи от сняг с обща продължителност 137 часа с различна интензивност и общо ниво на снежна покривка от 78 см при средна месечна температура -4,4 градуса.

През месец януари 2017 г. има само 5 дни с положителни средноденонощни температури, като максималната достигната на 14.01.2017 – плюс 3.4 градуса.

През по-голямата част от месеца – 18 дни, средноденонощните температури са под минус 4 градуса, като минималната е била на 10.01.2017 – минус 12.7 градуса.

В голяма част от месеца, температурите през тъмната част на деня бяха под минус 10 градуса, достигайки до минус 19 градуса.

Периода от 2013 г. до 2016г. се характеризира с малък брой дни снеговалеж и високи средномесечни температури. /Подробни статистически данни може да видите в папка „meteo” на вашият диск/

Специално внимание ще обърнем на данните от 2012г., тъй като това е периода с най-продължителен снеговалеж, образувал най-високо ниво на снежна покривка при ниска средномесечна температура. /Подробни статистически данни може да видите в папка „meteo” на вашият диск/

За 2012 г. м. Януари и м. Февруари общо 16 дни валежи от сняг, с общ брой 124 часа и снежна покривка 66 см през януари и 66 см през февруари, при средна месечна температура -1 градус. Данните за 2012 г. са съпоставими с тези от 2017 г.

БЮДЖЕТ И ПЛАЩАНИЯ

Финансирането на дейността снегопочистване до 2013 година се извършва от общите бюджетни разходи на община Ловеч. От 2013 година се приема този разход да стане елемент на План сметката за чистотата, финансирана от такса смет.

В първите три години този разход е постоянен и е в размер на 200 000 лв. След това за периода от 2015 до 2017 тези 200 000 лв. остават и се актуализират с преходен остатък както следва:

2015 г. – 252 720 лв.

2016 г. – 211 780 лв.

2017 г. – 274 538 лв.

Тук прави впечатление, че средствата от преходния остатък се разпределят неравномерно. Значителната част от него се разпределя за четвъртокласната пътна мрежа/от 40 000 лв. те нарастват на 140 000 лв. за 2017/ и по-малко за Ловеч от 211 780 на 274 535 лв.

Ще илюстрираме чрез два подхода сравнителен метод за оценка на работата по снегопочистването, съобразно метео данните и интензивността на работа през анализирания период.

1.За 2012 година при регистриран 7-дневен снеговалеж през януари е отчетена сума за снегопочистване от 80 002 лв. без ДДС и среден разход от 11428 лв. на снеговалеж. През месец Февруари валежните дни са 9 и отчетена сума за снегопочистване 128 963 лв. със среден разход от 14 329 лв. за снеговалеж.

През следващата 2014 за януари валежните дни са 3 -отчетената сума е 63 121 лв., а средния разход е 21 040 лв.

През 2015 януари валежните дни са 4 -отчетените средства са 58 533 лв. и средния разход е 14 633 за снеговалеж.

За 2016 януари валежът е 5 дни и е отчетен разход от 96 964 лв., което прави 19 392 лв. на снеговалеж.

През месец януари 2017 г. е регистриран рекорден 14-дневен снеговалеж и е отчетена 201 000 лв. и среден разход от 14 357 за снеговалеж.

От прегледа на данните се вижда, че през януари месец на 2017 година средният разход е нисък в сравнение с последните пет години.

2.При втория подход ще сравним данни само за последните две години на база отчетени разходи, съгласно дневни отчети на „ЕКО“ ЕАД, утвърдени от община Ловеч.

За януари месец 2016 година е фактуриран за дейността 96 964 лв. без ДДС и отчетени 13 дневни отчета. Средният разход при тези показатели се равнява на 7 459 лв. на отчетен ден.

За същия период в 2017 година са фактурирани 201 000 лв. за дейността без ДДС и 28 дневни отчета. Средният разход е 7 178 лв. за ден.

И при втория подход се вижда по-нисък разход на извършваната дейност снегопочистване. Тук трябва да се поясни, че при по-голям обем от работа /Подробно залагане на точния размер на уличната мрежа за първи път. Изчисляване на декар площта на тротоарите, които се почистваха с нова техника 4 броя роторчета. Извозване на сняг от централна градска част и на места в кварталите за първи път в такъв обем и други./ фирмата успя да снижи общите разходи от предишни периоди и показа ефективност в работата.

В резултат на това, средствата по план сметката, но не и тези по договора, бяха почти изчерпани. Това обаче не е дефект от работата и отчитането, а реален резултат при усложнени зимни условия и реално поддържане на нормално функциониране на уличната мрежа в града.

Важно е да отбележим, че и към днешна дата – 7.02.2017 г., плащания за извършената работа към „ЕКО“ ЕАД няма, следствие на продължаващата над 7 дни обстойна проверка на всеки един ежедневен протокол от страна на Община Ловеч.

Ресурси

За зимната поддръжка на град Ловеч„ЕКО“ ЕАД използва следната техника:

1. Трактор ТК 150 – 1бр. /снегорин/;

2. Трактор ТК 82 – 1бр. /снегорин/;

3. Трактор ТК 82.1 – 1 бр. /челен товарач/;

4. Автомобил МАН 14.224 – 1 бр. /снегорин, пясъкоразпръсквач/;

5. Автомобил BU 200 – 1 бр. /снегорин, пясъкоразпръсквач/;

6. Автомобил Мерцедес “Унимог“ U 20 – 1 бр. /снегорин, пясъкоразпръсквач/;

7. Автомобил МАН 14.152- 1 бр. /снегорин/;

8. Автомобил БУХЕР 2020 – 1 бр. /снегорин, пясъкоразпръсквач/;

9. Автометачка ХАКО 1250 – 1 бр. /снегорин/;

10. Автометачка БУХЕР СИТИ КЕТ- 1 бр. /снегорин/.

При нужда се използва и трактор ЮМЗ – 1бр. /снегорин/, собственост на външна фирма.

За първи път в зимната поддръжка на обществените площи и тротоари се използваха и 4 броя мини роторни снегорина.

За първи път в зимната поддръжка се включиха и два микробуса, специално оборудвани с резервоари, помпи и разпръсквачи, за предварителното и последващото третиране на улици и обществени площи с противообледители (магнезиев и калциев дихлорид). Препаратите са антикорозионни, щадящи зелената система, работещи при екстремни температури до минус 35 градуса (солта работи само до минус 8 градуса).

Всички препарати са производство на холандския индустриален конгломерат Nedmad и са ни доставени с всички необходими сертификати и указания за приложение. Всички документи ще намерите в диска с информация, които всеки един съветник ще получи.

В зимната поддръжка на обществените площи използвахме за първи път и две ръчно преносими моторни пръскачки, с които бяха третирани трудно достъпни за конвенциалната техника участъци.

Технологичен процес

В „ЕКО“ ЕАД, като част от подготовката и в изпълнение на заповедите на кмета на община Ловеч се изработва план, изработва се график за дежурства на хора и техника, правят се инструктажи, проверки на състоянието на машините, количествата соли и препарати, съобразно рамката на договора и метеорологичните прогнози.

Съобразно с актуалните към всеки час и дата метереологични прогнози, работата по зимната поддръжка започва с предварително пръскане с противобледяващите разтвори, което се извършва 6-12 часа преди прогнозния снеговалеж. Третират се първостепенните улици, всички опасни кръстовища, мостове, стръмни улици, подстъпите към Болница и Спешна помощ, съгласно заповедите и указанията на Възложителя.

След започване на снеговалежа и натрупването на първите 4-6 см. снежна покривка, съобразно в коя част на денонощието настъпват валежите, на терен излиза механизираната техника и служителите отговарящи за поддръжката.

Съгласно заповед 49/14.01.2016 г. на кмета на община Ловеч, определяща

1. Нивата на поддръжка на улици и обществени площи;

2. Сроковете, в които трябва снегопочистваща фирма да се вмести;

3. Точно и недвусмислено ясно изброяване на всички улици, тротоари и обществени площи, които се поддържат;

4. Честотата на чистене, според ясни критерии за количество снежна покривка и температури;

5. Изрично упоменат часови график;

6. Използването на протиобледителни препарати

и съгласно договора между „ЕКО“ ЕАД и Община Ловеч, започва същинското снегоизбутване и третиране на площите.

В зависимост от интензивността на снеговалежа, температурите на въздуха и определените правила за почистване съгласно гореспоменатите заповеди, договор и инструкции, с мое решение, базирано и на съгласуваност с отговорните за дейностите по почистването във фирмата опитни специалисти, се определя кратността на излизане на машини, техника и служители, както и вида и количествата препарати, които бяха използвани на всички обработени участъци.

През отчетния период „ЕКО“ ЕАД отчита:

1. Изминати километри от всички ангажирани в снегопочистването ППС;

2. Снегопочистени улици с ширина 5-8 м. ; 934.8 км

2.1. Снегопочистени улици с ширина до 5 м.; 1338.8 км

3. Почистени тротоари и обществени площи в дка; 455.6 дка

4. Третирани с противообледители с ширина 5-8 м; 121.8 км

4.1. Третирани с противообледители с ширина до 5 м; 234.7 км

5. Снегопочистени тротоари: 307.5 дка

6. Снегоизвозване: 688 куб. м.;

7. Участвали 5 микробуса, 2 багера;

8. Използвани противообледителни препарати в тонове:

8.1. MgCl: 21т.

8.2. CaCl: 5 т.

8.3. Сол: 108 т.

Постигнати резултати

Безспорен факт е, че всяка зима, причинява характерни неудобства на гражданите и поставя на изпитание тяхната толерантност, нерви, умение за шофиране и т.н. Месец януари 2017 не прави изключение.

Истината изисква фактите да са споделени:

Идеално почистване, според разнообразните стандарти и субективни оценки, няма. Естествено имахме пропуски и трудности, с които се справихме, и не всички улици и по всяко време бяха в добро състояние, макар и за кратки периоди, заради ниските температури и продължителните снеговалежи.

НО, изключително важно е да се отбележи, че:

През целият отчетен период, на територията на град Ловеч не беше допуснато обявяване на бедствено положение, затваряне на улици, невъзможност за придвижване, макар и в зимни условия, затваряне детски градини, училища и други жизненоважни за функционирането на града обекти, невъзможност за ползване на възложените ни за почистване тротоари и обществени площи, ПОРАДИ непроходимост, заледяване или друга предпоставка характерна за метеорологичните условия, поради неизпълнение на поет ангажимент и по вина на „ЕКО“ ЕАД.

Всички основни булеварди и улици, според класификацията на заповед 49/14.01.2016 г. на кмета на община Ловеч за най-високо ниво на поддръжка, през по-голямата част от отчетния период бяха на асфалт, с изключение на кратките периоди на много интензивен снеговалеж.

Малките улици, които по стандарт трябва да бъдат почистени до 24 часа, бяха проходими при зимни условия, т.е. с минимална снежна покривка, поради факта, че кратността на почистване при тях е по-малка. В следствие на ниските средноденонощни температури, на една част от улиците се образуваха тъй наречените „коловози“.

Улиците, които се почистват до 48 часа, естествено са в най-недобро състояние. Макар и да бяха проходими през целия период, шофьорите определено изпитваха затруднения.

За първи път почистихме изключително мащабно обществените зони и тротоарите, осигурявайки високо ниво на проходимост. През огромната част от отчетния период, пешеходните коридори бяха или „на плочки“ или с минимално количество снежна покривка. Безспорно за това помогнаха изключително много 4-те нови мини роторни снегорина, както и снабдената с гребло метачна машина Бухер.

За първи път бяха извозени и снежни маси от централна градска част, което направи възможно паркирането и по-безопасното шофиране.

Важно е да отбележа, че след 24 януари 2017 г., не сме получавали възлагане за излизане на машини и хора. Това възпрепятства окончателното изчистване на възложените ни участъци.

В заключение, факт е, че всички ежедневни протоколи са подписани своевременно от двете страни, с което е декларирано, че изпълнената работа е приета както по количество, така и като качество. На всички направени забележки е реагирано своевременно и всички пропуски са отстранени в рамките на бързия оперативен порядък.

Недоволството

Както вече споменах, ниските температури и продължителният снеговалеж пораждат естествена реакция на гражданите, свързани най-вече с това, че обичайният ритъм на живот се нарушава.

Хората по най-естествен начин смятат, че всяка една улица, тротоар, обществена площ, трябва във всяка една секунда да са в идеално състояние, защото плащат данъците, които администрацията им е поискала и те са внесли в бюджета. Естествено, имат и различна субективна представа за очакванията, както и за резултатите от зимната поддръжка.

Недоволството най-често е относно конкретни участъци и улици, които според личната преценка на всеки един различен човек, са в различно от неговите очаквания състояние.

На нашите телефони сме приели десетки сигнали, за съжаление доста често некоректни.

Като фирма, отговаряща за снегопочистването на Ловеч, имаме огромен интерес да получаваме достоверни сигнали относно работата ни, за да можем бързо да внесем корекции и подобрим услугата, която предоставяме.

За съжаление, трябва да признаем няколко важни факта, които доста често са в основата на недоволството.

1. Категорично мога да заявя, че гражданите на Ловеч НЕ знаят ясно и точно, кое е грижа на Общината, т.е. на нашата фирма и кое е техен личен ангажимент според нормативните документи и най-важното, какви очаквания трябва да имат съобразно нарежданията на Възложителя.

Доста често споровете и упреците към нас са за неизчистени междублокови пространства, паркинги в близост до жилища на хората (които не са на улици), както и за улици и обществени площи, които не са ни възложени за поддръжка или имат поддръжка с различна кратност от очакванията на хората.

Логичният извод е, че подготовката за зимата трябва да започне с ясни обяснения на важните за всеки един жител на града – точно кой, точно за кои участъци отговаря, какви са конкретните ангажименти на всяка една страна, какви са сроковете за свършване на работата по снегопочистването, при какви условия техниката и служителите на „ЕКО“ имат право да излязат и работят, какъв е алгоритъмът за сигналите – до кого се подават, след колко време ще има решение.

Поради незнание вероятно, както и поради несъобразяване с условията през зимните месеци и работата ни, много ловчалии оставят автомобилите си по улиците, неползвайки дворовете и гаражите си, с което допълнително усложняват процеса по почистването.

Поемам ангажимента, съвместно с Община Ловеч, да изготвим до месец септември ясни, конкретни, недвусмислени информационни материали за живущите в града по улици и квартали, с цел постигане на пълна прозрачност и яснота относно правата, отговорностите и задълженията на всички ни.

2. Категорично мога да заявя, че неспазването на правилата за движение, по-конкретно, допускането за спиране и паркиране по улиците в нарушение на забраните, пречи на техниката ни да свърши бързо своята работа.

Това важи особено за малките улици, където нашите шофьори вместо да изпълняват бързо графиците си, са принудени да карат изключително бавно и внимателно, за да не повредят оставените по улиците автомобили. Същевременно, част от тези граждани, спрели или паркирали неправилно, или оставили автомобилите си за „по-удобно“ както им падне, изразяват искреното си възмущение от бавното чистене.

3. Друга причина за недоволството на част от гражданите е внушението, че „тук снегорин не е минавал“ или „не съм видял кьорав снегорин“. Повторено достатъчен брой пъти, мантрата става устойчив начин на възприятие.

Факт е, че поне 2 или 3 от чистенията, например в един жилищен квартал, се извършват през нощта, когато хората спят или във времето, когато гражданите са на работа и отсъстват от прозорците си.

В тази връзка, след 12.01.2017 г. камера неколкократно през всеки ден заснема реалното състояние на улици и обществени площи в почти целия град, включително Гозница и Продимчец. За съжаление, това решение взех твърде късно.

Като следствие на нужда от доказване на истината и реално свършената от нас работа, до края на месец януари, всички автомобили, участващи в зимната поддръжка ще бъдат оборудвани с видеорегистратори, като събраната видео информация ще бъде на разположение на проверяващи и граждани при поискване.

Причини за недоволство, за щастие винаги ще има и това е хубаво, защото ако бъдат анализирани и осмислени, с всяка година, работата ще бъде коригирана и подобрявана точно така, че да бъде по-ефективна, а резултатите за гражданите по-добри – във възможно най-кратки срокове след снеговалеж, нормалния ритъм на живот да бъде възстановен.

Най-важната поука обаче е, че само и единствено, ако работим заедно, умно и професионално, животът на всички ще бъде в обичайното си русло максимално дълго време.

Заключение

На база продължителните снеговалежи, съчетани с ниски температури, ние представихме обобщения протокол за извършените от нас дейности по снегопочистването, съгласно договорът ни с Община Ловеч, на стойност 201 588 лв. без ДДС.

Обобщеният протокол се съставя на подписани от Изпълнителя и одобрени с подписи на оторизирани служители на Възложителя ежедневни протоколи за извършена работа по количество и качество.

Следствие на всичко горе написано, Община Ловеч НЕ Е направила плащане за извършените дейности, поради детайлните проверки на всеки документ, които продължават вече близо 10 дни.

След проведени оперативни срещи между експерти на „ЕКО“ ЕАД и Община Ловеч, след проведени срещи между Съвета на директорите на „ЕКО“ и висши представители на администрацията, се взеха няколко важни решения, които вече се изпълняват:

1. „ЕКО“ЕАД вече разполага с детайлни справка, предоставена от Община Ловеч за всички улици, тротоари и обществени площи с техните технически параметри като дължина и квадратура. На тази недвусмислено ясна база вече ще се правят възлаганията към фирмата, както и отчетите за свършеното.

Досегашна дългогодишна практика е била да се дават не много ясни задачи, а отчитането е ставало в доста обобщен вид.

Към днешна дата, вие като общински съветници, в диска, който ви предоставяме, ще намерите представените първоначално ежедневни протоколи за извършената работа и новите, значително по-ясни и детайлни протоколи. И двете страни смятаме, че това е много голяма стъпка към пълната прозрачност при отчитането, улеснява проверката на свършеното, независимо коя институция или гражданин я прави. Като резултат, това ще улесни всички ни в работата.

2. Втората промяна е свързана с още по-ясните инструкции за работата ни като Изпълнител на възложеното ни от Община Ловеч.

В документ е описано точно и ясно:

1. Какви са нивата на уличното почистване и това на тротоари и обществени площи, които Възложителят въвежда за различните части на град Ловеч;

2. Точните метеорологични условия, които определят стартиране на зимното почистване, както и неговата кратност;

3. Определят се сроковете, в които Изпълнителят трябва да свърши своята работа.

Надявам се, че с представения от мен доклад, общинските съветници, медии и граждани, ще получат яснота относно целия процес по сенгопочистване в Ловеч.

В диска си ще намерите следните приложения:

1. Метеорологична статистка

2. Бюджет за снегопочистване и изпълнението му

3. Заповеди

4. Протоколи за извършената работа от месец януари 2017 г.

Изпълнителен директор „ЕКО“ ЕАД

Павлин Иванов

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0/

3 коментара

  1. за снегопочистването не знам каква е оценката на общинските съветници ,но аз като обикновен гражданин,а и много други като мен ,изобщо не съм доволна.Радвам се,че вече улиците са чисти,макар и не от фирма ЕКО.Сега обаче в Ловеч пак проблеми.Навън по улиците вода колкото искаш,но на чешмата не.Ще трябва да вземаме от улиците вода за пиене,миене и.т.н.А вие сесия след сесия правете но ако можете оправете проблемите.

  2. От солта , която хвърляхте цяла зима в подлеза на ж.к.Здравец подовата му настилка е в отвратително състояние ! Но вие г-н Иванов от топлата си канцелария ,няма как да видите това !!!Някой трябва да плати ремонта на подлеза ,кой ли ???

  3. Кирил Георгиев
    Водата ли!?Въпросът в Ловеч е решен.Цитирам изказване на великия воден цар ,Даниел Събевски,пред гражданите на общината“….водата въобще след 2020 г.няма да я има/?!/….виновни са от „Екогласност,които спряха строителството на яз.“Черни осъм/?!/“
    Само че,уважаеми господинчо Събевски,след спирането на строежа Плевен отдавна си реши проблема /значимо „по-сух“ от Ловешкия/ чрез събиране на водата от няколко малки,но достатъчни водоизточника.А Вие,великите ловешки водари не провите никакви инвестиции за нещо подобно,защото инвестирането ще „изяде“ паричките Ви за грандиозните Ви заплати.Безсрамници!

%d блогъра харесват това: