февр. 28 2013

ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2012 година

Прочетено2158пъти

obs2602131На последното си заседание Общински съвет Ловеч не прие Отчета за изпълнението на Бюджет 2012, изготвен от градската администрация. Това направи невъзможно приемате на Бюджет 2013 г.

Утре е свикано ново заседание на съветниците с дневен ред от две точки:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Ловеч за 2012 година.

2. Приемане на бюджета на Община Ловеч за 2013 година.

Представям на вашето внимание Отчета и неговите приложения, които са публикувани на страницата на Общински съвет Ловеч:

С Решение № 33 от 28.02.2012 г. Общински съвет e приел бюджета на Община Ловеч за 2012 г. в следните размери: 

         ПРИХОДИ                                                                                                                /в лв./

1. Приходи с държавeн характер

15 833 414

1.1.   Обща  субсидия от ЦБ         

 14 046 964

1.2.   Преходен остатък от 2011 г. левови сметки

   1 740 860  

1.3.   Собствени приходи училища

         45 590

2. Приходи за местни дейности  

13 753 739 

2.1.   Патентен данък                              

  90 000

2.2.   Имуществени данъци

   1 835 000

2.3.   Неданъчни приходи    

   5 045 194

2.4.   Обща изравнителна субсидия

   2 041 200

2.5.   Зимно поддържане и снегопочистване

2.6.   Целева субсидия за капиталови разходи

2.7.   Преходен остатък от 2011 г. левови сметки

2.8.   Преходен остатък от 2011 г. валутни сметки

        95 100

    577 100

   4 499 848

        19 535

2.9.   Предоставен трансфер /Драматичен театър/ 

2.10. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни с-ки

2.11. Погасяване на дългосрочни заеми от банки и други лица в страната в т.ч.:

          – Райфайзенбанк

           – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

          – фонд „Флаг”                                                                         

       -82 100

-351 000

    

-2 515 421

-158 000

-13 000

-2 344 421

2.12. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина

2.13. Временни безлихвени заеми между бюджетни и    извънбюджетни сметки и фондове

     -338 000

 

306 718

2.14. Друго финансиране в т.ч.:

         – фонд „Флаг”

         – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

          – отчисления съгласно чл.71А и чл. 71Е от ЗУО

    2 530 565

3 344 421

377 354

-191 210

Всичко приходи по бюджета:

  29 587 153

РАЗХОДИ

 

1.   Държавни дейности

 15 833 414

2.   Местни дейности

 13 537 472

3.   Дофинансиране на държавни дейности с приходи

      от местен   характер        

       

       216 267

Всичко разходи по бюджета:

29 587 153

 

През  2012 г. съгласно писма на Министерство на финансите, Решения на Общински съвет и Заповеди на Кмета са извършени  следните промени:

 

Приходи с държавен характер

 

1. Увеличение на общатасубсидия с 237 531 лв.

 

1.1. С писмо №ФО-2/19.01.2012 г. на МФ е намалена общата  субсидия  със 7 576 лв. Намалява здравните медиатори с 2 бр., считано от 01.01.2012 г. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответните разходни параграфи на общинския бюджет за 2012 г.

1.2. С писмо №ФО-8/28.02.2012 г. на МФ е намалена общата субсидия със 117 852 лв. Промяната е отразена  по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.                                   

1.3. С писмо №ФО-11/20.03.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 20 119 лв. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода януари-юни 2012 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на общината за 2012 г. по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”.

1.4. С писмо №ФО-13/09.04.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с  1 755 лв. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на общината за 2012 г. по § 40-00 „Стипендии” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”. Средствата са за изплащане стипендии през 2012 г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011 г. и 2012 г.

1.5. С писмо №ФО-15/11.04.2012 г. на МФ е намалена общата  субсидия  със 76 311 лв. Корекцията на средствата  за делегираните от държавата дейности по образование е определена съгласно информацията  за 2012 г. за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „Админ М”. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.6. С писмо №ФО-16/24.04.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  със 7 023 лв. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” на общинския бюджет за 2012 г., на основание на справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за І-то тримесечие на 2012 г.

1.7. С писмо №ФО-17/02.05.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 446 лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

1.8. С писмо №ФО-20/23.05.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия със 118 722 лв. Средствата са  за учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на общината за  2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.9. С писмо №ФО-22/19.06.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 2 753 лв. Средствата са за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.10. С писмо №ФО-23/02.07.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 12 502 лв. Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебен ден за учениците от І и ІІ клас в общинските училища. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г., във функция „Образование”, в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи”.

1.11. С писмо №ФО-24/06.07.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 13 878 лв. Средствата са за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месец ноември 2011 г. – април 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.12. С писмо №ФО-26/20.07.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с  3 105 лв. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на общината за 2012 г. по § 40-00 „Стипендии” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”. Средствата са за изплащане стипендии през 2012 г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011 г. и 2012 г.

1.13. С писмо №ФО-27/24.07.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 8 298 лв. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” на общинския бюджет за 2012 г., на основание на справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за ІІ-то тримесечие на 2012 г.

1.14. С писмо №ФО-29/25.07.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 685 лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответните разходни параграфи на бюджета, съгласно предоставена справка за І-то и ІІ-то тримесечие на 2012 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни.

1.15. С писмо №ФО-34/08.08.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 16 189 лв. Средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на делегираната от държавата дейност „Спорт за всички”, група „Физическа култура и спорт”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” по бюджета за 2012 г.

1.16. С писмо Изх.08-00-1206/03.09.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 9 700 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи. Корекцията е във връзка с увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция с десет места.

1.17. С писмо №ФО-35/03.09.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 973 лв. Средствата са за реализиране на дейностите по Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” и включват извършените разходи за периода от 27.04.2012 г. до 30.06.2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.18. С писмо №ФО-38/04.09.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 24 194 лв. Средствата са за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месец май 2012 г. – юни 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.19. С писмо №ФО-41/01.10.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 10 059 лв. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода септември-декември 2012 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на общината за 2012 г. по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”.

1.20. С писмо №ФО-42/04.10.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 12 474 лв. Средствата са целеви за финансиране на одобрени проекти от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на регионални, общински и читалищни библиотеки за обновяване фондовете им с книги и други информационни източници. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

1.21. С писмо №ФО-43/08.10.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия със 7 945 лв. Средствата са за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” за месец юли 2012 г. – август 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.22. С писмо №ФО-44/12.10.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 1 834 лв. Средствата са за реализиране на дейностите от Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.23. С писмо №ФО-45/02.11.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  със 7 978 лв. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” на общинския бюджет за 2012 г., на основание на справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за ІІІ-то тримесечие на 2012 г.

1.24. С писмо №ФО-47/02.11.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 16 570 лв. Средствата са за реализиране на дейностите по Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модули „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” за 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

1.25. С писмо №ФО-50/07.11.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  със 116 лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване”, дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответните разходни параграфи на бюджета, съгласно предоставена справка за ІІІ-то тримесечие на 2012 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни.

1.26. С писмо №ФО-51/15.11.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 5 700 лв. Средствата са целеви за финансиране на одобрени проекти от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на регионални, общински и градски библиотеки за обновяване фондовете с книги и други информационни източници. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

1.27. С писмо №ФО-52/15.11.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 29 018 лв. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища, детски градини и за педагогическия персонал в обслужващите звена за учебната 2011/2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

1.28. С писмо №ФО-55/04.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 23 643 лв. Средства  по Постановление № 186 на МС от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

1.29. С писмо №ФО-56/04.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 57 750 лв. Средствата са в изпълнение на РМС № 310/20.04.2012 г. по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

1.30. С писмо №ФО-60/14.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 15 445 лв. Средствата са в изпълнение на РМС № 310/20.04.2012 г. по  национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.  Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

1.31. С писмо №ФО-61/14.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 1 362 лв. Средствата са в изпълнение на РМС № 310/20.04.2012 г. по  национална програма „На училище без отсъствия”.  Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

1.32. С писмо №ФО-63/17.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 204 лв. Средствата са фактически изплатени  пътни разходи на правоимащи болни. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване” за 2012 г.

1.33. С писмо №ФО-65/18.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия  с 8 043 лв. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” на общинския бюджет за 2012 г., на основание на справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за ІV-то тримесечие на 2012 г.

1.34. С писмо №ФО-69/20.12.2012 г. на МФ е увеличена общата  субсидия с 787 лв. Средствата са в изпълнение на РМС № 310/20.04.2012 г. по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование” за 2012 г.

 

2. Увеличение на  целевата субсидия за капиталови разходи (§31-13)  с 999 633 лв.

2.1. С писмо  №08-00-1505/12.11.2012 г. на МФ е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 999 663 лв. Средствата са за изграждане на многофункционална зала в Гимназията за изучаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І”, гр. Ловеч. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование” и в актуализираната документация за капиталовите разходи за 2012 г.

 

3. Увеличение на  получени от общината целеви трансфери   от  ЦБ (§31-18)  с 31 494 лв.

3.1. С писмо №ФО-18/09.05.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” с 3 857 лв. Средствата са за разплащане на разходи за овладяване на бедствено положение от обилни снеговалежи през януари 2012 г. на територията на общината – почистване на улици и пътища. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и сигурност”, дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” по съответните разходни параграфи от ЕБК за 2012 г.

3.2. С писмо №ФО-36/03.09.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” с 27 637 лв. Средствата са за реализиране на дейности по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” за 2012 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2012 г. в съответните делегирани дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

 

4. Увеличение на  получени от общината целеви трансфери   от  ЦБ (§31-28)  с 678 248 лв.

4.1. С писмо №ФРС-5/24.02.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” с 219 469 лв. :

– субсидии за вътрешноградски и междуселски  пътнически превози за  І-во тримесечие на 2012 г. – 7 992 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;

– компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. за І–во тримесечие  на 2012 г. – 81 420 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;

– компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания І–во тримесечие на 2012 г. –  130 057 лв.,  дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

4.2. С писмо №ФРС-7/10.04.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” със 119 684 лв. :

– субсидии за вътрешноградски и междуселски  пътнически превози за ІІ-ро тримесечие на 2012 г. – 7 992 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;

– компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. за ІІ–ро тримесечие на 2012 г. – 54 296 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;

– компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания ІІ–ро тримесечие на 2012 г. –  57 396 лв.,  дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

4.3. С писмо №ФРС-8/06.07.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” със 136 961 лв. :

– субсидии за вътрешноградски и междуселски  пътнически превози за ІІІ-то тримесечие на 2012 г. – 7 992 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;

– компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания ІІІто тримесечие на 2012 г. –  128 969 лв.,  дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

4.4. С писмо №ФРС-9/07.12.2012 г. на МФ са увеличени „Други получени от общината целеви трансфери” с 202 134 лв. :

– субсидии за вътрешноградски и междуселски  пътнически превози за ІV-то тримесечие на 2012 г. – 6 990 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;

– компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. за ІV–то тримесечие на 2012 г. – 110 706 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;

– компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания ІV–то тримесечие на 2012 г. –  84 438  лв.,  дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

 

5. Трансферите между бюджетни сметки са в размер на 80 316 лв.

5.1. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост в размер на  29 925 лв.

5.2. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост за  РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 2 003 лв.

5.3. Трансфер за дейността на общинската избирателна комисия в размер на 4 461 лв.

5.4. Получен трансфер от Министерство на здравеопазването, предназначен за Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивния информационен център към него в размер на 1 850 лв.

5.5. Получен трансфер от МТСП, Агенция за социално подпомагане за възстановяване на средства за лекарствени продукти за ветераните от войните в размер на  31 357 лв.

5.6. Получените  трансфери във функция  „Образование” са в размер на 10 720 лв.

 

6. Дарения от страната и чужбина размер на 32 252 лв.

6.1. Дарение за Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” в размер на  29 993 лв. по Програма „Глобални библиотеки-България”.

6.2. Дарение от Фондация „Де Пасарел”–Холандия в размер на         1 204 лв., относно „Разработване на дизайнерски проект /интериор и екстериор/ и план за ремонтните дейности на Център за социална рехабилитация и интеграция”.

6.3. Дарения във функция „Образование” в размер на 1 055 лв.

 

7. Собствени  приходи  функция  „Образование”училищата прилагащи системата на делегиран бюджет към  31.12.2012 г. са   реализирали собствени приходи в размер на   46 420 лв.

 

 

Приходи с местен характер

 

1. Дарения от страната и чужбина в размер на  7 465 лв.

1.1. Дарение  за  Регионална  библиотека  „Проф. Беню Цонев” в размер

на 300 лв.

1.2. Дарение за участие на Общински духов оркестър във фестивал в град Лотошино, Московска област в размер на 2 200 лв.

1.3. Дарения за ДДЛРГ „П. Нейкова” – гр. Ловеч в размер на 1 295 лв.

1.4.Дарение за награден фонд на 62-ра Международна колоездачна обиколка на България в размер на 2 000 лв.

1.5. Дарения за ЦНСТ 1 – гр. Ловеч в размер на 450 лв.

1.6. Дарение за Художествена галерия Ловеч  в размер на  1 220 лв.

 

 

2. Получени трансфери в размер на 18 975 лв.

2.1. Трансфер    от    Агенция   „Пътна  инфраструктура”   в    размер   на

6 325 лв., първи транш зимно поддържане на Републиканските пътища в границите на градовете за 2012 г.

         2.2. Трансфер    от    Агенция   „Пътна  инфраструктура”   в    размер   на

12 650 лв. за текущо поддържане на Републиканските пътища в границите на градовете за 2012 г.

 

3. Увеличение на получени от общината целеви трансфери от ЦБ с 41 161 лв.

3.1. С писмо №ФО-32/07.08.2012 г. на МФ е получен целеви трансфер от ЦБ в размер на 38 301 лв. Средствата се предоставят целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД /ФЛАГ/ за периода 1 януари – 30 юни 2012 г. по договор за кредит № 122/11.01.2011 г., във връзка с договор за безвъзмездна помощ №BG161PO001/1.4.-02/2008/010 по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на функция ІХ „Разходи некласифицирани в други функции”.

3.2. С писмо №ФО-48/06.11.2012 г. на МФ е получен целеви трансфер от ЦБ в размер на 2 860 лв. Средствата се предоставят целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД /ФЛАГ/ за периода  за периода 1 юли – 30 септември 2012 г. по договор за кредит № 122/11.01.2011 г., във връзка с договор за безвъзмездна помощ №BG161PO001/1.4.-02/2008/010 по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи на функция ІХ „Разходи некласифицирани в други функции”.

 

4. Собствени приходи

4.1. С решение №184/31.07.2012 г. на Общински съвет-гр. Ловеч даде съгласие за  съфинансиране от бюджета по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в размер на 92 883 лв. с цел окончателно приключване на проекта. Средствата са осигурени от приходната част, §62-00 „Трансфери” и от разходната част §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни нужди”.

4.2. Съгласно Заповед №878/27.08.2012 г. на Кмета на Община Ловеч, събраните такси за ползване на общежитие до 31.08.2012 г. се предоставиха на ГЧЕ „Екзарх Йосиф І” – 3 737 лв. по §10-15 Материали и на Ученическо общежитие Ловеч 6 263 лв. по §10-30 Текущ ремонт, в увеличение на  разходната част на бюджета в дейност „Общежития – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други”.

 Намалението е отразено във функция „Икономически дейности и услуги”, дейност „Други дейности по икономиката”, §10-15 Материали – 8 000 лв. и §10-30 Текущ ремонт – 2 000 лв.

4.3. С решение №217/23.10.2012 г. на Общински съвет – гр. Ловеч е актуализиран първоначалния план  на собствените приходи с 20 000 лв., както следва: 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 2012 г.

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

§

Наименование

Увеличение

Намаление

1

2

3

4

 Приходи с общински характер

1. Имуществени и други данъци

§1300

Имуществени данъци

88 000

0

§1303

данък върху превозните средства

40 000

0

§1304

данък при придобиване на имущество по дарения и безвъзмезден начин

40 000

0

§1308

туристически данък

8 000

0

§2000

Други данъци

500

0

 

Всичко имуществени данъци:

88 500

0

2. Неданъчни приходи

§2400

Приходи и доходи от собственост

0

78 500

§2404

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

0

78 500

§2700

Общински такси

52 000

0

  §2702

за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

18 000

0

§2704

за ползване на домашен социален патронаж и общински социални услуги

12 000

0

§2708

за ползване на общежития и други по образованието

20 000

0

§2717

за притежаване на куче

2 000

0

§4000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

3 000

45 000

§4022

постъпления от продажба на сгради

0

10 000

§4030

постъпления от продажба на НДА

3 000

0

§4040

постъпления от продажба на земя  

35 000

 

Всичко неданъчни приходи:

55 000

123 500

 

Всичко приходи (1+2):

143 500

123 500

 

ВСИЧКО:УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ

143 500

123 500

 

УВЕЛИЧЕНИЕ:

                  20 000

 

 

4.4. С Решение №218/23.10.2012 г. на Общински съвет – гр. Ловеч от §02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения”, дейност 123 „Общински съвет” е прехвърлена сумата от 25 000 лв. по §45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” –  дофинансиране на делегираната от държавата дейност 738 „Читалища”. Средствата са за   доставка и монтаж на нов водогреен котел в Ловчанско читалище „Наука-1870”. След приключване на ремонта е представен отчет за изразходените средства. По §02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения”, дейност 123 „Общински съвет” са възстановени  1 513 лв.   

 

 

След всички тези промени към 31.12.2012 г. уточнения план на бюджета на Община Ловеч за 2012 г. е в следните размери:

 

 ПРИХОДИ

                                                                                                              /в лв./

 

1. Приходи с държавeн характер

 

17 894 048

1.1.  Неданъчни приходи

79 002

1.2.  Обща  субсидия от ЦБ

14 284 495

1.3.  Други получени от общината целеви трансфери

1.4.  Получени  трансфери                      

1 709 375

80 316

1.5.  Временни безлихвени заеми

0

1.6.   Преходен остатък от 2012 г. левови сметки

1 740 860

1.7.   Преходен остатък от 2012 г. валутни сметки

0

 

2. Приходи с местен характер    

 

13 750 540

2.1.   Патентен данък                              

90 000

2.2.   Имуществени данъци

1 923 500

2.3.   Неданъчни приходи    

4 986 242

2.4.   Обща изравнителна субсидия

2 136 300

2.5.   Целева субсидия за капиталови разходи

2.6.   Други получени от общината целеви трансфери

577 100

41 161

2.7.   Преходен остатък от 2012 г. левови сметки

2.8.   Преходен остатък от 2012 г. валутни сметки

4 499 848

19 535

2.9.   Предоставен трансфер (Драматичен театър) 

2.10. Получени трансфери

2.11. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

2.12. Временни безлихвени заеми

2.13. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в  страната  

-82 100

18 975

-443 883

306 718

-171 000

2.14. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина    

-338 000

2.15. Погашения по краткосрочни заеми в страната – Фонд ФЛАГ

2.16. Друго  финансиране

 

-2 344 421

2 530 565

 

Всичко приходи по бюджета:

 

31 644 588

 

РАЗХОДИ

 

1. Държавни дейности

17 894 048

2. Местни дейности

13 380 661

3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи

      от местен  характер        

 

369 879

 

Всичко разходи по бюджета:

 

31 644 588

 

 

 

           І. ИЗПЪЛНЕНИЕ  ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ

           

Към 31.12.2012 г. изпълнението на приходите по бюджета е, както следва:

 

                                                                                                              /в лв./

 

Наименование

 

Уточнен бюджет

31.12.2012 г.

 

Отчет

31.12.2012 г.

 

Изпълнение

%

ПРИХОДИ: 

31 644 588

26 354 393

 

1. Приходи за държавни дейности в т.ч.1.1. Планирани и постъпили приходи за държавни дейности1.2. Временни безлихвени заеми

1.3. Операции с финансови активи и пасиви за държавни дейности

17 894 048

 

16 153 188

0

1 740 860

14 960 755

 

16 153 188

-5 350

-1 187 083

 

 

100,00 %

 

2. Приходи за местни дейности в т.ч.2.1. Планирани и постъпили местни приходи2.2. Временни безлихвени заеми

2.3. Операции с финансови активи и пасиви за местни дейности

13 750 540

 

9 247 295

306 718

 

4 196527

11 393 638

 

10 331 123

2 013 068

 

– 950 553

 

 

111,72 %

 

 

 

1. Приходи с държавен характер

 

Постъпилите    приходи    с    държавен   характер   към  31.12.2012 г.  са

16 153 188 лв. и са изпълнени на 100.00%, спрямо уточнения бюджет. По параграфи и  подпараграфи  държавните приходи са както следва:

 

 

 

Уточнен

 

 

§

Наименование

 бюджет

Отчет

 

 

 

31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

 

Приходи с държавен характер

 

§2400

Приходи и доходи от собственост

43 938

43 938

 

§3600

Други неданъчни приходи

2 482

2 482

 

§3700

Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите

-1 300

-1 300

 

§4500

Помощи, дар.и др.безвъзм.пол.суми от страната

2 685

2 685

 

§4600

Помощи, дар.и др.безвъзм.пол.суми от чужбина

31 197

31 197

 

 

Всичко неданъчни приходи:

79 002

79 002

 

 

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ      

§3100

Получени трансфери (субс./вн.) от ЦБ (нето)

15 993 870

15 993 870

 

§3111

обща субсидия от ЦБ за общини(+)

14 284 495

14 284 495

 

§3113

получени от общините целеви трансфери /субс./

999 633

999 633

 

§3118

получени от общините целеви трансфери /субв./

31 494

31 494

 

§3128

получени от общините целеви трансфери от ЦБ

678 248

678 248

 

 

Всичко взаимоотношения:

15 993 870

15 993 870

 

 

ІІІ. Трансфери      

§6100

Транфери (субс./вн.) м/у бюджетни с-ки (нето)

75 337

75 337

 

§6101

получении трансфери

43 409

43 409

 

§6105

трансфери от МТСП по прогр.за осигур. На заетост

31 928

31928

 

§6200

Трансф. м/у бюджетни и извънбюджетни с-ки

0

0

 

§6202

предоставени трансфери

0

0

 

§6400

Трансфери от/за ПУДООС (нето)

4 979

4 979

 

§6401

получени трансфери

4 979

4 979

 

 

Всичко трансфери:

80 316

80 316

 

 

ПЛАНИРАНИ И ПОСТЪПИЛИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ:

16 153 188

16 153 188

 

 

 През  2012 г. взаимоотношенията между централния бюджет и бюджета на Община Ловеч под формата на субсидии за делегираните държавни дейности се изпълняваха ритмично и съобразено с разпределението по тримесечия  съгласно  ЗДБРБ за 2012 г.

         Училищата прилагащи системата на делегиран бюджет към 31.12.2012 г. са отчели собствени приходи от продажба на стоки и услуги, от наеми, от дарения и други, в размер на 46 420 лв.

 

 

2. Приходи с местен характер

 

Постъпилите приходи с местен характер към 31.12.2012 г. са в размер на 10 331 123  лв., при планирани  9 247 295  лв. или 111.72 % изпълнение.

Постъпленията на приходите с местен характер могат да се проследят на следната таблица:

 

 

 

Уточнен

 

§

Наименование

 бюджет

Отчет

 

 

31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

1

2

3

4

Приходи с местен характер

1.

Имуществени данъци:

2 013 500

2 350 424

2.

Неданъчни приходи

4 986 242

5 306838

§2400

приходи и доходи от собственост

 937 500

1 375 715

§2700

общински такси

3 926 777

4 084 713

§2800

глоби, санкции и наказателни лихви

23 500

27 213

§3600

други неданъчни приходи

0

7 479

§3700

внесени ДДС и други данъци в/у продажбите

0

-291 874

§4000

постъпления от продажба на нефин. активи

58 000

40 586

§4100

приходи от концесии

33 000

50 608

§4500

помощи, дарения и др. безвъзм. пол. суми от страната

7 465

12 398

 

Всичко собствени приходи:

6 999 742

7 657 262

3.

Взаимоотношения с ЦБ

2 754 561

2 754 560

§3112

обща изравнителна суб. от ЦБ за общини за МД (+)

2 136 300

2 136 300

§3113

получени от общин. целеви трасф. (субс.) от ЦБ за КР

577 100

577 099

§3118

 други получении от общин. целеви трансфери от ЦБ

41 161

41 161

4.

Трансфери

-507 008

-80 699

§6100

Транфери (субс./вн.) м/у бюджетни сметки (нето)

-63 125

35 705

§6101

получени трансфери

18 975

132 445

§6102

предоставени трансфери

-82 100

-96 740

§6200

Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с-ки

-443 883

-116 404

§6202

предоставени трансфери

-443 883

-116 404

§6400

Трансфери от/за ПУДООС (нето)

0

0

§6401

получени трансфери

0

0

 

ПЛАНИРАНИ И ПОСТЪПИЛИ МЕСТНИ ПРИХОДИ:

9 247 295

10 331 123

 

 

 

2.1. Имуществените данъци към отчетния период са с изпълнение 2 350 424 лв.  при  уточнен план 2 013 500 лв.,  което  представлява 116.73 % изпълнение. С най-голям относителен дял са приходите по §13-01 Данък върху  недвижими имоти с постъпления от 969 798 лв. при уточнен план      900 000 лв., т.е. 107.76 % или преизпълнение в размер на 69 798 лв. Преизпълнение   в   размер   на   102 400 лв.  е   отчетено  и   при  приходите  по §13-03 Данък върху превозните средства – постъпили   са   752 400 лв. при уточнен план 650 000 лв. т.е. 115.75 % .

Изпълнението на приходите по §13-04 Данък при придобиване на имущество към 31.12.2012 г. е 144.12 % или при уточнен план 350 000 лв. са отчетени 504 412 лв. Неизпълнение   в   размер   на  1 729  лв.  е   отчетено     при  приходите  по §13-08 Туристически данък – постъпили   са   21 271 лв. при уточнен план 23 000 лв. т.е. 92.48 % .

Към 31.12.2012 г. по §0103 Окончателен годишен патентен данък са отчетени  101 786 лв., при планирани 90 000 лв., което е 113.10%. 

Преизпълнението в групата възлиза на 336 924 лв. или 116.73%.

 

2.2. Неданъчните   приходи  към  31.12.2012 г.  имат    изпълнение  от 5 306838 лв., при уточнен план в размер на  4 986 242 лв. или 106.43 %.

 

Изпълнението в групата е както следва:

 

 • Приходи и доходи от собственост

С най-голям относителен дял от 37.36 % са постъпленията по §24-04 Приходи  от  продажба  на  услуги.  Към 31.12.2012 г.  са  постъпили  527 791 лв. при уточнен план 171 500 лв. Процентното изпълнението е 307.75 %.

По §24-05  Приходи  от наеми  на  имущество – при  годишен  план 533 000 лв.  в бюджета на общината са отчетени 520 650 лв., което представлява 97.68 %.

         За отчетния период по §24-06 Приходи от наем на земя са постъпили 202 532 лв. при уточнен план 143 000 лв. или 141,63 %.

По §24-07  Приходи  от дивиденти – при  годишен  план 50 000 лв.  в бюджета на общината са отчетени 24 089 лв., което представлява 48.18 %.

Постъпленията от лихви към 31.12.2012 г. са в размер на 90 486 лв. при уточнен план 40 000 лв., което представлява 226,22 %. Постъпили са и приходи от други лихви в размер на 10 167 лв.

 

 • Общински такси

Най-голям относителен дял от общия размер на неданъчните приходи заемат приходите  от общински  такси   –  76,97 %. За периода са отчетени 4 084 713 лв. или 104,02 % изпълнение спрямо уточнения годишен план 3 926 777 лв. Събраната такса за битови отпадъци е с най-голям размер, а именно 2 877 464 лв. или 106,57 % изпълнение спрямо уточнения план от 2 700 000 лв. Преизпълнението възлиза на 177 464 лв.

 

 • Глоби, санкции и наказателни лихви

Отчетени  са средства в размер на 27 213 лв., при план 23 500 лв., в процент 115,80 %.

 

 • Постъпления от продажба на нефинансови активи

Постъпленията са в размер на 40 586 лв. или 69.98 % изпълнение спрямо планираните 58 000 лв. Неизпълнението се дължи на занижен интерес към закупуване на общински имоти.

С най-голям относителен дял са приходите от продажба на земя   73.42 %, отчетени са 29 797 лв. при уточнен план 30 000 лв. или изпълнението им е 99,32 %.

 

 • Приходи от концесии – в   бюджета   на   общината   са   отчетени

50 608 лв., което представлява 153,36 %, при уточнен годишен план 33 000 лв.

 

 • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната  и чужбина – получени през годината 7 465 лв., а в изразходените  на стойност 12 398 лв. има дарения и от предходни години.

 

3. Просрочените    вземания    към  31.12.2012 г.   са   в  размер  на  427 523.84 лв., както следва:

 

3.1. Просрочени вземания от клиенти    `                            5 866,31 лв.

–         такси за ползване на детски градини                              4 016.33 лв.

–         такси за детски ясли и др. по здравеопазването                106.20 лв.

–         такси домашен соц. патронаж                                            963.78 лв.

–         такси от домове за социални грижи                                   780.00 лв.

 

3.2. Просрочени вземания от наеми                                             306 477.75 лв.

3.4. Просрочени вземания от концесии                                  24 993.20 лв.  

3.5. Други просрочени вземания – консумативи               90 186.58 лв.

 

По събирането на просрочените вземания се работи ежедневно – връчват се  писма, покани за доброволно изплащане на дължимите суми, прекратяват се договорите, принудително изваждане от имота и завеждане на съдебни искове и изпълнителни дела. През 2012 г.са прекратени 3 бр. нежилищни договора и 4 бр. жилищни. Заведени са дела за 4 бр. нежилищни договора, 8 бр. жилищни, 1 бр. договор за наем  с лекар и 1 бр. договор за земя.

         Община Ловеч няма просрочени задължения.

Изпълнението на плана на приходите по бюджета на Община Ловеч към 31.12.2012 г. е показано на справка – Приложение №1

 
ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ

 

                                                                                                                  /в лв./

        

Наименование

 

 

Всичко разходи

 

Държавни

дейности

 

Местни

дейности

 

Дофинансиране

Уточнен план 31.12.2012 г.

31 644 588

17 894 048

13 380 661

369 879

Касово изпълнение 31.12.2012 г.

 

26 354 393

 

14 975 077

 

11 067 360

 

311 956

% изпълнение спрямо уточнен план

 

83,28 %

 

83,68 %

 

82,71 %

 

84.34 %

 

         Общата сума на извършените разходи по бюджета за 2012 г. на Община Ловеч е 26 354 393 лв., или 83,28 % изпълнение спрямо уточнения план към 31.12.2012 г. в размер на  31 644 588 лв.

          Бюджетната 2012 г. приключи с преходен остатък  в размер на         5 099 824 лв., в т.ч. от държавни дейности наличности в левови сметки – 2 961 421 лв. и от местни дейности 2 138 403 лв.

 

1. Разходи за държавни дейности

 

Изпълнението на разходите за държавни дейности е 14 960 755 лв. при  уточнен план 17 894 048 лв. или 83,60 %. Относителният им дял спрямо  общия размер на отчетените разходи по бюджета е 56,77 %.

В изпълнението на разходната част са намерили отражение всички промени от страна на Министерство на финансите,  получени трансфери и дарения. Образователните, здравните, социални и културни заведения и институти са финансирани ритмично без нарушаване на дейността им по финансови причини.

Към 31.12.2012 г. държавните дейности са дофинансирани с местни   приходи  в  размер  на  369 879 лв., от  които  са  изразходени 326 278 лв.        /в т.ч. за  възнаграждения  и  осигурителни плащания  115 044 лв.; за капиталови разходи 14 322 лв. и издръжка и други плащания 196 912 лв./, т.е. 88,21 %.

Извършените разходи в делегираните от държавата дейности са както следва:

За  възнаграждения  и  осигурителни плащания  са  изразходени  11 355 469 лв. при план 11 937 474 лв. или 95,12 % изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за държавни дейности е 75,83 %.

Отчетените средства за издръжка и други плащания са в размер на  3 430 048 лв. при уточнен годишен план 4 544 946 лв., т.е. изпълнението е 75,47 %. Относителният им дял спрямо общия  размер  на  отчетените разходи за държавни дейности е 22,91 %.

За капиталови разходи са отчетени  175 238 лв. при  уточнен план в размер на 1 411 628 лв. или изпълнение от 12,41 %. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за държавни дейности е 1,26 %.

 

2. Разходи за местни дейности

 

Уточненият план на разходите за местни дейности към 31.12.2012 г. е 13 380 661 лв., а изпълнението 11 067 360 лв. или 87,91 %. Относителният   им дял    спрямо   общия     размер    на   отчетените   разходи   по   бюджета е 41,99 %.

Отчетените към 31.12.2012 г. разходи за местни дейности са в следните размери:

За  възнаграждения  и  осигурителни  плащания  са  изразходени   1 520 916 лв. при план 1 730 047 лв. или 90,51 % изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 13,74 %.

        – Отчетените средства за издръжка и други плащания са в размер на 8 834 406 лв. при уточнен годишен план 9 457 322 лв.,  т.е. изпълнението е 93,41 %. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 79,83 %.

        – За капиталови разходи са отчетени  2 059 082 лв., а уточнения план е в размер на 3 661 406 лв. или изпълнение от 56,24 %. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 18,60 %.

Разходи за лихви – отчетени са 172 872 лв., при уточнен годишен план 261 933 лв. или 66,00 % изпълнение. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи за местни дейности е 1,56 %.

При извършения анализ на разходната част в държавни и местни дейности е видно, че всички бюджетни дейности са финансирани ритмично.

В резултат на изпълнението на приходната част и доброто функциониране на Системата за финансово управление и контрол, Община Ловеч няма неразплатени разходи към 31.12.2012 г. и реализира  преходен остатък в размер на 5 099 824 лв. В държавни дейности 2 089 421 лв. и в местни дейности  2 138 403 лв.

 

       Отчетът за изпълнение на разходната част на бюджета  към  31.12.2012 г. е  показан   общо,  по  функции  и  дейности, кметства  на самостоятелен   бюджет  и   Общински   съвет   на   справки  Приложения от №2 до №12 включително.

 

 

 

ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

 

 

 

            През изтеклата 2012 година Община Ловеч даде приоритет  на пътно ремонтните работи и ремонтите на детските  и социални заведения. В тази насока  беше  и разпределена  целевата субсидия за Капиталови разходи, която е напълно усвоена. Извършен е основен ремонт на четвъртокласни общински пътища: LOV 1062  за с. Слатина от II-35 Ловеч-Плевен до с. Слатина /табела на селото/ с дължина  2,6 км. и LOV 1050 от табела на с. Владиня  в посока гр. Ловеч на стойност 354 232 лв. Изкърпени са единични дупки с плътен асфалтобетон, локални ремонти, ремонти на пътни съоръжения /мостове и водостоци/, положен е износващ пласт от плътен асфалто-бетон при дебелина 4 см след уплътняване, изсичане на храсти, отстранен е хумустен пласт  от банкети с последващо натоварване  и извозване на депо.

Направен е  основен ремонт на ул. ”П.Хитов” в гр. Ловеч.

След подписване на договор между Община Ловеч и Министерство на икономиката,  енергетиката и туризма  се изпълни  „Разширение и изграждане на общински път за осъществяване на пътна връзка между път II-35 Плевен-Ловеч и общински път LOV-1052 с наименование /II-35, п.к Ралево-Ловеч /Славяни-Баховица-/II-35 /в землището на с. Баховица, община Ловеч, с което се подобри пътната инфраструктура  до новопостроения завод за автомобили в с. Баховица. През 2012 г. обекта бе разплатен частично, окончателното плащане е след  издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

Започна  енергоефективната реконструкция на ОДЗ „Слънце”, кв. Червен бряг,  който се финансира както от собствени бюджетни средства, така и с кредит от „Фонд Енергийна ефективност  и възобновяеми източници”. Обекта ще продължи и през 2013 година. Ремонти бяха направени на всички ясли в града и на детска  кухня; на домовете за възрастни хора в  с. Сливек и Върбовка.

Подробният отчет на Капиталовата програма на Община Ловеч е описан в  Приложение №13, което е неразделна част от отчета на бюджета за 2012 година.

 

ІV. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРЕЗ  2012 г.

 

 

1. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол.

         Системата за финансово управление и контрол ( СФУК ) в Община Ловеч, въведена през 2001г. в съответствие със Закона за вътрешен финансов контрол, през годините непрекъснато е усъвършенствана и допълвана в съответствие с действащото законодателство, стратегическите цели и оперативни планове, структурата и персонала на общината.

        През 2012 г. продължи усъвършенстването на СФУК в делегираните бюджети на училищата и на някои дейности в Община Ловеч.

        Разпоредителите с бюджетни кредити от втора и по-ниска степен се отчитат пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Ръководителите на всяко ниво в общината осигуряват изграждането, развитието и функционирането на СФУК в съответствие със спецификата на ръководените от тях структури  и дейности. Те също отговарят за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда.

Разделяме отговорностите  по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорности по оторизация, изпълнение, осчетоводяване и контрол.

Системата за двоен подпис не позволява поемането на финансово задължение или извършването на разход без подписа на ръководителя на организацията и главния счетоводител или друго лице, отговорно за счетоводните  записвания.

        Спазваме  процедурата  за докладване и проверка на дейностите :

 • оценка на ефективността и ефикасността на операциите ;
 • процедури за наблюдение ;
 • правила за управление на човешките ресурси.

       Използваме надеждни информационни и комуникационни системи, които осигуряват :

 • идентифициране, събиране и разпространяване  в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация, която позволява всяко длъжностно лице да поеме определена отговорност ;
 • ефектна комуникация, която протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на организацията ;
 • изградена е подходяща информационна система за управлението на организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с финансовото управление и контрола ;
 • прилагаме система за документиране и документооборот, която съдържа правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите ;
 • документират се всички операции и процеси с цел да бъде осигурена адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение ;
 • изградена е ефективна и надеждна система за отчетност, включваща нива и срокове за докладване, видове отчети, които се представят на ръководството, форми на докладване при откриване на грешки и недостатъци .

Мониторингът в нашата организация се осъществява основно чрез текущо наблюдение, самооценка и вътрешни одити.

Начинът и реда на предварителния контрол в общината са въведени със заповед на кмета и са един от най-важните елементи при управлението на риска.

Въвеждането на вътрешния одит в общината е от голяма полза относно независимата  и обективна дейност за представяне на увереност и консултации, предназначена да носи полза и подобрява дейността на организацията.

През 2012 г. от извършените одити на вътрешния одитор на Община Ловеч бяха направени препоръки на одитираните второстепенни разпоредители с бюджетни средства, които бяха изпълнени в срок.

          Цялостната оценка за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в Община Ловеч,  направена въз основа на анализ на информацията, получена от доклади на вътрешни одитори, както и от други източници е „Много добра”.

2. Области на  финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени към  развитие и подобрение.

В бюджетния план график за 2012 г. е заложено с представяне на отчетите за шестмесечието да се извърши преглед на въпросниците от 2011 г. В материала за текущото изпълнение на бюджета към шестмесечието на 2012 г., внесен в Общински съвет Ловеч, има специален раздел за състоянието на СФУК.

СФУК на Община Ловеч  е разработена по елементи, а именно :

 • контролна среда;
 • управление на риска – през 2012 г. е направена оценка на риска от разпоредителите с бюджетни средства от всички степени, които представиха отчети за оценката на риска. Комисията по управление на риска обсъди и разгледа всички отчети на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни средства. След обсъждането на управлението на риска за 2012 г. на Община Ловеч Комисията по управление на риска изготви доклад със становище, че рисковете в общината са в разумни граници. Докладът на комисията беше представен на кмета на общината;
 • контролни дейности;
 • информация и комуникация;
 • мониторинг.

СФУК на Община Ловеч е разработена по всички изисквания на  ЗФУКПС като през годините е допълвана и актуализирана многократно.

От извършените одити през 2012 г. бяха направени препоръки към две от кметствата на самостоятелен бюджет и към Регионалната библиотека – гр. Ловеч. Намерените слабости са отстранени в срок  и са отразени в регистъра за изпълнение на препоръките от вътрешния одит.

Всички второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства имат разработени собствени СФУК, които поддържат в добро състояние. Това е видно и от докладите на извършените вътрешни одити за 2012 г.

Преди извършването на всеки разход на  второстепенните разпоредители с бюджетни средства се упражнява контрол и от първостепенния разпоредител.

     

V. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

Към 31.12.2012 г. Община Ловеч  има дългосрочен дълг в размер на 5 473 021 лв. по две позиции:

 1. Райфайзенбанк ЕАД Ловеч – за изпълнение на инвестиционен проект „Финансиране на основен ремонт на улици в град Ловеч”:
 • Ø остатъчен размер на дълга  109 372 лв.;
 • Ø погасена главница през 2012 г. 157 896 лв.;
 • Ø погасена главница в натрупване 1 142 765 лв.;
 • Ø платени лихви през 2012 г.  4 214 лв;
 • Ø платени лихви в натрупване 214 630 лв.
 1. Дексия Комуналкредит Банк АД – за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на  Община  Ловеч”:
 • остатъчен размер на дълга  5 363 649 лв.;
 • Ø погасена главница през 2012 г. 337 191 лв.;
 • Ø погасена главница в натрупване 1 379 826 лв.;
 • Ø платени лихви  през 2012 г.  105 265 лв.;
 • Ø платени лихви в натрупване 609 473 лв.

Кредитът от Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ ЕАД, взет  за изпълнение на проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”, в размер на  – 2 344 421 лв.  е погасен след  възстановяване  на   разходите  от  Националния фонд.

С Решение № 45/28.02.2012 г. Общински съвет даде съгласие Община Ловеч да поеме дългосрочен дълг за финансиране на проект „Енергоефективна реконструкция  на ОДЗ „Слънце” – град Ловеч” с максимален общ размер на инвестицията 75% от общата сума, а именно – 377 354 лв. Дългът е поет с договор за кредит и договор за особен залог № 127//08.06.2012 г. / ДК 183/15.06.2012 г. С анекс № 1 от 15.10.2012 г. е променен размерът на кредита на 371 601.46 лв., след проведена процедура за избор на изпълнител по ЗОП. През 2012 г. не са усвоявани средства по кредита.

През годината Община Ловеч няма закъснения и наказателни лихви по обслужване на дълга.

При вписванията в Централния регистър на общинския дълг на Министерство на финансите са спазени всички изисквания по реда, начина и сроковете на предоставяне и отчитането на информацията.

         В Приложение № 15, Ви представяме  отчет за състоянието на  общинския дълг към 31.12.2012 г.

 

         Отчетът за изпълнението и приключването на бюджета на Община Ловеч за 2012 г. е предоставен за публично обсъждане и  е обсъден с местната общност на 07.02.2012 г.     

 

           

Предлагаме  на  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 6  от  ЗМСМА,  чл. 18  и       чл. 30, ал. 1от Закона за общинските бюджети, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 14, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и чл. 46 и чл. 49 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  Общински съвет да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Ловеч към 31.12.2012 г. по пълна бюджетна класификация съгласно колоната „Уточнен бюджет 31.12.2012 г.” на Приложение №1 – за приходите и от Приложение  №2 до Приложение №13 за разходите.

2. Приема  отчета за изпълнение на бюджета на Община Ловеч за     2012 г.  по пълна бюджетна класификация съгласно Приложения от №1 до    №13.

3. Приема уточнения план и отчета на кметствата на самостоятелен бюджет съгласно Приложение №11.

4. Приема отчета на Общинския съвет като неразделна част от отчета на Община Ловеч за 2012 г., съгласно Приложение №12.

5. Приема уточнения план и отчет на капиталовите разходи към 31.12.2012 г., съгласно Приложение №13.

6. Приема уточнения план и отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Ловеч за 2012 г., съгласно Приложения №№14, 14а.

7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012 г., съгласно Приложение №15.

Приложения №№ от 1 до 15 включително са неразделна част от настоящето решение.

Препис от решението да се връчи на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

 

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Кмет на Община Ловеч

Приложения към Отчет за бюджета 2012

Отчет за капиталовите разходи за 2012

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1/

%d блогъра харесват това: