юли 26 2013

Отчет за дейността си за първото шестмесечие на 2013 г. и план за работата си за второто полугодие прие общинският съвет

Прочетено816пъти

obs2607131Отчет за дейността на общинския съвет и на неговите комисии за първото шестмесечие на 2013 г. и план за работата за второто полугодие прие на заседанието си вчера общинският съвет по предложение на председателя Тихол Тихолов.

През първите шест месеца на годината общинският съвет е провел 11 заседания, на които е приел 144 решения. По шест заседания са провели постоянните комисии по бюджет и финанси (разгледани са 71 предложения), по правно-нормативни въпроси (обсъдени 103 предложения), по общинска собственост (66 предложения), по устройство на територията, комунални дейности и околна среда (73 предложения) и по здравеопазване и социални дейности (44 предложения). Седем заседания е провела комисията по икономическа политика и евроинтеграция, разгледала е 74 предложения. Осъм пъти е заседавала комисията по образование, култура, младежта и децата, обсъдени са 44 предложения.

В деловодството на общинския съвет са регистрирани и обработени 589 документа – предложения, доклади, заявления, молби, писма, и 21 по Закона за достъп до обществена информация.

След обсъждане на предложените от общинската администрация приоритети за второто шестмесечие на годината е изготвено и предложението за план за работата на общинския съвет през второто полугодие. Планът има отворен характер и в хода на дейността на общинския съвет ще се актуализира.

За септември е предвидено общинският съвет да разгледа Програма за развитие и закрила на културните институти в община Ловеч, Програма за развитие на образователната система, методика за определяне размера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депо за твърди битови отпадъци и чистотата на обществените площи за следващата година. През октомви в общинския съвет влизат пак две програми – за развитие на младежките дейности в община Ловеч и за решаване на приоритетните проблеми, поставени от кварталните съвети, кметските и обществените съвети. Тогава ще бъде определен и размерът на такса битови отпадъци за 2014 г. През ноември ще бъде утвърдена план-сметката за 2014 г. на Наблюдателната комисия, ще се гледат разпоредителни сделки с имоти, общинска собственост. През декември общинският съвет ще възложи дейностите по управление на горските територии, собственост на община Ловеч, ще гледа Програмата за управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост, ще приеме план за работата си за първото полугодие на 2014 г.

Във всички заседания по месеци са предвидени и процедури по Закона за устройство на територията. В шестмесечния план не са включени проекти и предложения от текущ характер.

Приет бе и проектографикът за провеждане на заседанията на общинския съвет и на комисиите. През август сесия не се предвижда, две ще са заседанията на общинския съвет през септември – на 12-и и на 26-и. През октомври сесията ще се проведе на 24-и, през ноември – на 28-и, и през декември – на 19-и. Постоянните комисии ще заседават на 3 и 4 септември, на 17 и 18 септември, на 15 и 16 октомври, на 19 и 20 ноември и на 10 и 11 декември.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bc/

%d блогъра харесват това: