февр. 25 2015

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2014 г.

Прочетено2130пъти

odmvrlovech2502151Дейността на ОДМВР Ловеч през 2014 година протече в синхрон с приоритетите на МВР, като работата бе ориентирана целенасочено и последователно към изпълнение на базово определящите задачи залегнали в нормативните документи на министерството, с цел противодействие на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите.

Противодействие на конвенционалната престъпност

Криминална престъпностКоефициентът на престъпност сочи, че през 2014 г. в ловешка област на 100 000 души се разпределят средно по 898 криминални престъпления (за 2013г. са 979, а за 2012г. са 923 бр.), т.е. налице е намаление спрямо предходните години. За отчетния период са заведени общо 1711 заявителски материала, от които са останали за работа 1237 , а за 2013г. те са били 1810 и са останали за работа 1349 или имаме намаление с 112 заявителски материала от общо регистрираните. От общия брой регистрирани престъпления за отчетния период са регистрирани 768 криминални престъпления с неизвестен извършител, от тях разкрити 230, с процент на разкриваемост 29.95% (за 2013г. са 1059 бр. и са разкрити 437 бр. с процент 41.27%.) Имаме намаление с 291 бр. от останалите за работа престъпления с неизвестен извършител.

Разкриваемост на криминалните престъпления за 2014г.: разкрити са 636 регистрирани криминални престъпления, което представлява 51.41% разкриваемост, а за 2013г. са разкрити 690 криминални престъпления – 51.15 %. През периода бяха разкрити и 192 престъпления от предходни периоди. През 2014г. са установени 932 лица извършили престъпления, за 2013 г. те са били 999. Броят на осъдените през 2014 г. за извършени криминални престъпления е 645 лица (през 2013 г. и 2012 са осъдени 826 лица). Анализът на данните от полицейската статистика показва, че е увеличена разкриваемостта в три районни управления – Ловеч, Троян и Ябланица.

Структурата на криминалната престъпност запазва своя характер спрямо предходните две години, като най-често извършваните престъпления са против собствеността, които съставляват 55,3% (684 бр.) от общия брой престъпления, следващо място заемат общоопасните престъпления с относителен дял 30% (381 бр.), други престъпления са 10,5% (112 бр.), а относителният дял на престъпленията против личността е 4,8 % (при 6 % за 2013 г.).

Престъпленията срещу личността са с най-голяма обществена опасност, като през периода са регистрирани 60 престъпления (при 84бр. за 2013г.) Разкрити са 32 бр. (53.33%), при 33 бр. през 2013 г. Извършването на тези престъпления обаче все по-често се съпътстват от прояви на немотивирана агресивност и жестокост.

Убийства – за 2014 г. са извършени пет умишлени убийства, които са разкрити. Три от убийствата са с цел грабеж и са извършени в малки населени места, едно убийство поради неуредени междуличностни взаимоотношения, прерастнали в побой с последвала смърт и едно убийство на новородено. Няма регистриран случай на опит за убийство и не е регистриран криминален аборт. (През 2013 г. са извършени пет умишлени убийства и също са разкрити.)

Престъпленията против собствеността  

Грабежи – Регистрирани са 22 грабежа, като от останалите за работа 16 бр., са разкрити 11 бр., разкриваемостта е 68.75% .По останалите 5 бр. грабежи работата продължава (като от тях три са разкрити). През годината са разкрити и 9 бр. грабежи от предходната година. Налице е намаление при броя на грабежите спрямо 2013 г. (когато са били 27 бр., а от останалите за работа 23 бр. са разкрити 8 бр. или 35%).

Кражби – отчита се намаляване на броя на регистрираните кражби на имущество: през 2014 г. са регистрирани 681 престъпления, разкрити са 243 (35.62%), а за 2013 г. са 739 и разкрити 312 ( 42.22%).

Домовите кражби – имат най-голям дял сред кражбите на имущество. През 2014 г. са регистрирани 147 кражби от домове на граждани, а от останалите за работа 137 бр. са разкрити 46 бр. (33.58%). За 2013 г. те са били 152, като от останалите за работа 140 бр. са разкрити 59 бр. (42.14%). т.е. налице е устойчивост на този вид криминални деяния. Обект на посегателство са както обитавани жилища, така и такива без постоянен надзор, а предмет на кражбите са златни накити, битова електроника, пари и др. При извършване на кражбите се ползват разнообразни технически средства и способи.

Взломните кражби бележат намаление – регистрирани са 111 бр., от които са останали за работа 104 бр., а са разкрити 24 бр. (23.08%). (През 2013 г. са регистрирани 175 бр., от които са останали за работа 167 бр., а са разкрити 69 бр. или 41.32%). Извършените взломни кражби са по-квалифицирани и при тях процента на разкриваемост е сравнително нисък (в сравнение с другите видове престъпления). Традиционни остават начините на проникване в жилищата и помещенията на гражданите – взломяване, счупване на патронник и проникване на приземен етаж през тераса или прозорец. Основен белег както и през миналите години е организираността на извършителите, тяхната мобилност, възможностите за комуникация помежду си и бързото реализиране на откраднатите предмети и вещи. Преобладаващата част от откраднатите вещи, са изработени от цветни метали, биват унищожавани непосредствено след тяхното отнемане и е невъзможно да бъдат индентифицирани, дори и при откриване в изкупвателните пунктове.

Намаление имаме при броя на кражбите на компоненти и съоръжения от ел. преносната мрежа и от други обекти на инфраструктурата – регистрирани 21 бр. От тях 16 бр. са спрени на основание чл. 244, ал. 1 от НПК, прекратено 1 бр. и разкрити 3 престъпления по линията. Процент на разкриваемост – 15.00%. За 2013г. са регистрирани 32бр. кражби на ел. проводници и съоръжения от електропреносната мрежа. От тях 26бр. са спрени на основание чл. 244, ал. 1 от НПК. Има разкрити 4 престъпления по линията. Процент на разкриваемост – 15.38 %.

Престъпните посегателства спрямо МПС бележат увеличение: регистрирани са 20 престъпления за кражба или противозаконно отнемане на МПС, останали за работа 18, разкрити 6 или 33.33%. За сравнение с 2013 г. обект на престъпни посегателства са били 15 МПС, останали за работа са 9 , разкрити 4 или 44.44%. При кражбите на вещи и части от МПС се наблюдава намаление на броя им – регистрирани са 11 престъпления за кражби на вещи и части от тях, от останалите за работа 10, са разкрити 2 престъпление с процент – 20.00%. За 2013 г. са били 18, разкрити са 8 (47.06%).

Измамите бележат устойчивост: регистрирани са – 26 престъпления, разкрити 4 бр. (19.05%). През 2013 г. са регистрирани 29 бр. и разкрити 4 бр. (26.67%). Запазва се и резултатността при противодействието на този вид престъпни деяния.

Общоопасните престъпления – Регистрирани са 33 палежи, разкрити са 2 бр. (7.69%). През 2013 г. са регистрирани 36 случая, разкрит е 1 (4.00%).

Наркотици – като приоритет в работата на полицията стои проблема с производството, разпространението и  използването на наркотични вещества. През 2014 год. са задържани са 58 лица и са образувани 66 ДП /за сравнение през 2013г. са задържани 40 лица и са образувани 44 досъдебни производства, а през 2012г. са задържани 21 лица и са образувани 17 ДП/.

Други криминални престъпления формиращи полицейската статистика, са 194 бр., от които са разкрити 66 бр. (63.46%). През 2013 г. са 213 бр., от които са разкрити 59 бр. (51.30%).

Детската престъпност бележи лек спад – регистрирани са 76 бр. престъпления извършени от 91 непълнолетни лица, което представлява 9,2% от общия брой престъпления (за 2013г. са 104бр. (11.91%). Престъпленията извършени от малолетни през 2014 г. са 3 и представляват 0,4%, срещу 29 бр. (0,54%) за 2013 г. от общия брой извършители за 2014г. Малолетните извършители са 5, като се отчита намаляване на престъпленията извършени от тях. Най-често срещаните престъпления извършени от деца са: кражби на цветни и черни метали, на кабели, на имущество, на мобилни апарати. Увеличава се броя на ромското население в общините Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица. Липсват работни места и е трудно отглеждането на децата. Това е предпоставка непълнолетните в съучастие с пълнолетни да извършват кражби за задоволяване на нужите от първа необходимост. Поставени през годината под полицейска закрила са 11 деца (при 12 деца през 2013 г.) Единствено РУП Ловеч разполага със специално помещение за предоставяне на полицейска закрила. Броя на лицата с наложени мерки по чл. 13 от БЗППМН са 148. Спрямо родителите има наложени 10бр. мерки по чл.15 от ЗБППМН.

 

Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система

По линия на икономическата престъпност в ОДМВР-Ловеч през отчетния период са регистрирани 540 бр. ЗМ за икономически престъпления, извършени на територията на Ловешка област, с нанесени щети от 519 000 лв. при регистрирани 536 бр. през 2013 г. и щети – 905 000 лева. С мнение за образуване на досъдебно производство по извършените проверки са приключени 427бр., а с мнение за прекратяване – 90 бр. и остават 23 бр. неприключени предварителни проверки. През периода общият брой на разкритите престъпления е 75 (през 2013 г. са 85 при регистрирани 536 ЗМ).

При анализа на структурата на икономическата престъпност е видно, че най-голям относителен дял заемат престъпленията в горското стопанство – 327 бр.(60 %), следвани от документни престъпления – 83 бр.(15%), продажбата и съхранението на акцизни стоки без бандерол – 49 бр. (9%), измами 28 бр. (5 %); престъпления против собствеността – 3%; престъпления против данъчната и парично- кредитна система вкл. фондове на ЕС с по 1,5%, престъпления по служба и против кредиторите с по 1 %. По линия „Акцизи” през 2014 г. са провеждани ежеседмични СПО (160 броя), което даде своя положителен резултат и броят на този вид престъпление е намалял с 23 броя спрямо 2013г. или с 32 %.

Противодействие на корупцията – в държавната и в общинската администрации бяха регистрирани 62 престъпления (при 61 бр. през 2013 г. и 63 бр. през 2012 г.). От тях са приключени с мнение за образуване на досъдебно производство 31 бр. престъпления (при 30 бр. през 2013 г. и 32 бр. през 2012 г.). За корупционни престъпления са осъдени 10 лица (при 11 лица през 2013 г. и 11 лица през 2012 г.).

  

Досъдебно производство

Общ брой разследвани ДП за периода 2465 бр. Новообразувани са 1881 бр. ДП и спрямо 2013г. има намаление с 126 бр., когато са били 2007 бр. От новообразуваните ДП дознанията са 1671, БП са 169 бр. и НП са 41 бр. Освен по новообразуваните ДП разследващите полицаи са работили и по 480 ДП останали за работа от минал период и по възобновени 104 ДП, като общия брой на разследваните ДП е 2465. Общо от водените ДП са приключени и изпратени на прокуратурата 2085 бр., от които с мнение за повдигане на обвинение – 818 бр., за прекратяване – 459 бр. и за спиране – 802 бр.

 

Охрана на обществения ред и превенция на престъпността

Охрана на обществения ред – Дейността на служителите от охранителна полиция при ОДМВР – Ловеч през годината беше насочена основно в услуга на населението и към партньорство при решаване на проблемите на сигурността на местно равнище, предотвратяване и ограничаване на престъпните прояви и поддържане на добър обществен ред, с цел гарантиране на правата и интересите на отделната личност и на обществото. Така например след направен анализ, периодично бяха вземани решения за осигуряване на ежедневно полицейско присъствие в селата Славяни, Баховица, Слатина и Владиня от община Ловеч, породени от усложняване на оперативната обстановка, свързана с домови и кражби на цветни метали. В резултат на предприетите мерки рязко спаднаха домовите кражби в посочените населени места. Подобни са причините наложили планирането и провеждането на редица СПО от страна на РУ Луковит, за осигуряване на ежедневно засилено полицейско присъствие на територията на селата Карлуково, Бежаново и др. През 2014 година са регистрирани 250 бр. такива престъпления, като са разкрити 146бр., което сочи 58,4% разкриваемост. За сравнение през същия период на 2013г. са регистрирани 328 престъпления и са разкрити 185, при средна разкриваемост от 56,4%. Следва да се отбележи, че близо 98 % от престъпленията на обществени места се извършват в градовете от обслужваната територия, която най-вече е покривана с наряди, осъществяващи патрулно – постова дейност. Независимо от обстоятелството, че разкриваемостта на този вид престъпления е сравнително висока, а и през 2014 г., същите са намалели със 78 бр., полицейските органи следва да засилят активността си, с цел по-нататъшното им ограничаване и намаляване. Извършена е охрана на 1601 (при 600 бр. за 2013 г.) културни, спортни и политически мероприятия и при провеждането им не бяха допуснати инциденти и масови безредици. За прояви на дребно хулиганство са съставени 30 бр. актове по УБДХ, а за административни нарушения – общо 2445 бр. актове и с протокол са предупредени 768 лица по чл. 56 от (съотв. чл. 65) ЗМВР.

Превантивната дейност е основен инструмент за ограничаване влиянието на криминогенните фактори и е насочена към превенция на престъпността, активизиране на връзките с обществеността и органите на местното самоуправление, предотвратяване и ограничаване на престъпните прояви и поддържане на добър обществен ред. От РУП бяха проведени отчети пред обществеността в 109 населени места на обслужваната територия, като бяха анализирани проблемите, свързани с дейността на полицейските органи и беше акцентирано върху домовите кражби и кражбите на селскостопанска продукция, както и на телефонните измами. Понастоящем в градовете и селата функционират 112 приемни на ПИ и мл. ПИ, в които са приети и изслушани 3321 граждани по различни поводи. В сътрудничество с МКБППМН и отдел “Закрила на детето” към ДСП бяха съгласувани мерки за ефективна охрана на учебните заведения, за предотвратяване на посегателствата спрямо подрастващите, ограничаване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетни лица и защитата им от насилие. За опазване на гражданите от телефонни измами, домови кражби, корупционен натиск и др. посегателства бяха разпространени листовки чрез кметствата. В сайтовете на ОДМВР, както и в регионалните СМО бяха публикувани информации, свързани с пътно-транспортната обстановка, грубите нарушения на ЗДвП и аварийността в региона, препоръки за участниците в движението и др.

Контрол върху безопасността на движението: през Ловешка област преминават първокласните пътища София-Варна, София-Русе, както и част от автомагистрала “Хемус”, а общата дължина на пътната мрежа е 1 343 км. Целогодишно трафикът е активен и е причина за тежки ПТП с убити и ранени граждани. На отчет се водят 68 115 ППС, като са регистрирани 1016 ПТП, от които тежките са 187 бр. Загинаха 23души и са ранени 243 души. За сравнение през 2013 г. са регистрирани 198 тежки ПТП, убитите граждани са 16, а ранените – 278). Анализа показва увеличаване на общия брой ПТП с 25 бр. и   на убитите граждани с 7 бр. По РУ тежки ПТП се разпределят по следния начин: РУ – Троян – 30 ПТП с 1 убит и 34 ранени, РУ – Тетевен – 20 ПТП с 4 убити и 24 ранени, РУ Луковит – 35 ПТП с 5 убити и 46 ранени, РУ -Угърчин – 1 ПТП с 0 убити и 4 ранени, РУ Ябланица с 15 ПТП, 2 убити и 16 ранени и сектор “Пътна полиция” – 84 ПТП с 11 убити и 119 ранени. В резултат на ПТП са ранени 35 лица до 17 годишна възраст, а броят на пострадалите във възрастовата граница от 15 до 17 г.- е 8 при 17 бр. за 2013 г. Контролът върху ПТО се осъществява от 38 полицейски служители, като за установените 12 749 нарушения на ЗДвП са съставени 4162 акта и 7398 фиша. Предвид невъзможността да се съставя електронен фиш за констатираните нарушения с мобилни технически средства, броя на съставените АУАН за превишена скорост са в пъти по-малко от предходните години. През пролетно – летния сезон е наложително засилване на превенцията спрямо неправоспособните и непълнолетни водачи на МПС.

 

БДС – Издадени са общо 18 944 документа за самоличност: 9324 лични карти, 5071 паспорти и 4323 СУМПС. Във връзка с необходимостта от цифрово заснемане и полагане на подпис лично от лицата, през цялата година бе създадена организация за прием на заявления с мобилна биометрична станция. Издадени са 351 бр. удостоверителни документи на физически лица. На 1480 български граждани са съставени АУАН по ЗБЛД, като са им наложени глоби в размер на 44 170 лв.

 

 

 

 

Дейността на ОДМВР през настоящата 2015 година ще се концентрира в следните насоки:

 

  1. Активно противодействие на престъпността в малките населени места.
  2. Активно противодействие на “уличната” престъпност, с акцент върху неутрализиране, бързо разкриване и ефективен разследващ процес спрямо извършителите на грабежи, кражби на вещи и части от МПС, посегателства на МПС.
  3. Активна работа за недопускане подготвянето или извършването на терористична дейност или тежки престъпления;
  4. Противодействие на разпространението на наркотични вещества, трафика на хора, незаконната миграция и незаконното притежаване на огнестрелни оръжия, боеприпаси и взривни вещества;
  5. Ефективно противодействие срещу икономическата престъпност за предотвратяване на престъпленията в горското стопанство, документните измами, незаконната търговия с акцизни стоки, своевременно разкриване на корупционна престъпност в държавната и общински администрации, предотвратяване на измами с ДДС;
  6. Осъществяване на ефективен контрол върху проекти, реализирани по линия на ЕС, с цел пресичане и документиране на извършени злоупотреби със средства от Европейските фондове, както и такива със средства от държавния бюджет;
  7. Недопускане нарушения свързани с провеждането на местните избори
  8. Активна охранителна и превантивна дейност в районите около учебни и детски заведения, жилищните комплекси и детски площадки, малките и отдалечени населени места в региона, както и при провеждането на масови спортни, културни и обществени прояви;
  9. Ефикасен контрол върху движението по улиците и пътищата, с оглед затвърждаване на тенденцията за намаляване броя на ПТП и на пострадалите граждани.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7/

%d блогъра харесват това: