мар. 12 2013

ОТЧЕТ за дейността на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност” за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г

Прочетено2348пъти

skors602131ОТЧЕТ

за дейността

на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност”

за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

 

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

       През отчетния период от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. пред ръководството и личния състав на бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност” /БД СКОРС/ бяха определени и стояха за решаване следните основни задачи:

       – оптимизиране работата и разширяване насоките на дейност на БД СКОРС в рамките на законовите му правомощия. /Наредби №1 и №2 на Общински съвет – Ловеч; ЗУЕС/.

       – изпълнение на ежедневните текущи задачи, мероприятия, тематични проверки и др. дейности на БД СКОРС в условията на стриктно спазване на трудовата и финансовата дисциплина и постигане на икономии. 

       – подобряване на взаимодействието и координацията при изпълнението на служебните задължения на БД СКОРС с общински, държавни, правоохранителни институции, кварталните съвети и гражданите с цел придобиване на своевременна и актуална информация за нарушения на общинските наредби с оглед бързото извършване на проверки и предприемане на адекватни и законосъобразни действия за предотвратяването им.

     В щатната си структура БД СКОРС има ръководител – 1 бр.,/на пряко подчинение на кмета/, технически сътрудник – 1 бр. и две групи „Самоохрана на общински обекти” и „Контрол по спазване наредбите на Общински съвет, паркинги и синя зона” /КСНОСПСЗ/.

    Група „Самоохрана на общински обекти” се състои от организатор – 1 бр. и охранители – 18 бр. по щат и 2 бр.по 66 ПМС.

    Охранителите осъществяват постоянен денонощен режим на охрана, в съответствие със своите правомощия по Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

    Охраняваните общински обекти са:

    – обект ОДК /Обединен детски комплекс/, находящ се след разклона за селата Лисец и Баховица;

    – обект-крепост „Хисаря”;

    – обект-училище „Дочо Пенков”;

    – обект старо депо за твърди битови отпадъци;

    – алея „Баш бунар”;

    – мост „Деветашка пещера”.

     Те се охраняват от двадесет и пет служители – 18 охранители и 7 мл.специалисти КСНОСПСЗ, временно изпълняващи длъжността охранител.

     С оглед осъществяване на икономии от издръжката на БД СКОРС от 04.06.2012 г. беше преустановено извозването на охранителите до обект-мост „Деветашка пещера” със служебния автомобил. Този въпрос беше решен като на местата на напусналите охранители се назначиха хора от съседните села – с. Деветаки и с. Александрово, които пътуват със собствен транспорт до обекта.

     Така до края на годината ще бъде осъществена икономия в размер на около 1800 лв. Охранителите на обект „Деветашка пещера” ежедневно освен преките си служебни задължения извършват почистване на битовите отпадъци от моста и пространството за паркиране на автомобилите при посещение на туристи. Същите осъществяват и контролни функции за опазване популацията на прилепите през размножителния им период на основание писмо №4367/27.06.2012 г. на РИОСВ – Плевен. Това се налага тъй като пещерата се оказа изключително посещаван обект от всички краища на страната, вкл. и от чужбина. За отчетния период тя е посетена от над 23 000 човека /пристигнали с над 5600 автомобила/.

     При изменение на криминогенната обстановка в общината ръководството на БД СКОРС е в постоянна връзка с РУП на МВР – Ловеч и при усложнена такава охраната от обектите се инструктира допълнително, съобразно обстановката.

     За посочения период няма посегателства и извършени кражби от охраняемите обекти.

     В резултат на инсталираното видео наблюдение на алея „Баш бунар” и бързата наша реакция бяха установени и санкционирани с наказателни актове две лица, извършили вандалски посегателства на общинско имущество /изкъртена табела на входа на алеята, която указва, че обекта е изпълнен по Европейски проект/.

     За повишаване на професионалната квалификация на охранителите и изпълнение на изискванията на ЗЧОД през месец януари 2012 г. се проведе двудневен курс на обучение.

    От началото на м. октомври 2012 г. БД СКОРС пое охраната на 7 бр. училища, като за охранителите които ще изпълняват функциите си в тези училища бе организиран курс и същите получиха удостоверение за правоспособността да упражняват дейността на охранител. Беше изготвена и документация на всички обекти /училища/ и бе предоставена на директорите им.

     Група „Контрол по спазването на наредбите на Общински съвет, паркинги и синя зона” /КСНОСПСЗ/ по щат се състои от организатор – 1 бр. и младши специалисти – 25 бр. /16 бр. обществен ред и 9 бр. работник-паркинги/.

    От началото на годината групата работи със 17 бр. мл. специалисти, от които 8 бр. обществен ред и 9 бр. работник-паркинги, 7 бр. са пренасочени като охранители на стационарните общински обекти.

    Основната дейност за отчетния период беше насочена по контрола и изпълнението на Наредби №1 и №2 на Общински съвет – Ловеч. Бяха съставени 148 бр. глоби с приходни квитанции при 252 бр. за миналата година, актове – 110 бр. при 34 бр. за 2011 г. Основна причина за намаления брой глоби с приходни квитанции, спрямо предходната година се дължи на това, че групата е с намален състав – от 16 бр. на 8 бр. По-големия брой актове се дължи не само на по-добрата работа на групата, но и на това, че много граждани предпочитат да бъдат санкционирани с акт вместо с приходна квитанция, поради невъзможност да платят в момента. Средният трудов стаж на мл. специалисти КСНОСПСЗ е около 1 год. и 3 мес.

    Проблем при мл. специалисти КСНОСПСЗ в административно-наказателната им дейност е, че част от гражданите нарушители не се подчиняват при упражняване на контролните им функции, за което се налага и съдействието на органите на МВР и съответната санкция, наложена от тях.

    През годината са отстранени 48 бр. излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, при 43 бр. за 2011 г. В резултат на нашите действия и повишаването на изкупните цени на ИУМПС рязко намаля броя на наличните МПС-та на територията на гр. Ловеч. 

    Работено е по 133 сигнала от граждани за нарушения на наредбите на Общински съвет – Ловеч.

   Девет от служителите от групата изпълняват функциите на работник-паркинги, а  на останалите осем са вменени задължения и правомощия на актосъставители, наред с други сигнални, контролни и спомагателни изпълнителски функции.

   Извършени са две контролни проверки за наличието на кафе машини и апарати за безалкохолни напитки, от които се установи наличието на незаконни такива. След нашата намеса всички са внесли полагаемите се такси в касата на общината. Извършени са проверки /според сезона/ на търговците на риба, плодове, зеленчуци и млечни продукти за амбулантна търговия.

    През отчетния период се извършиха проверки в селата – Дойренци, Баховица, Владиня, Горан, Прелом, в които има нерешени проблеми  и бе обменена информация с кметовете и кметските наместници. Набелязани бяха мерки и мероприятия по отстраняването на нарушения по Наредба №1 и Наредба №2 на ОС – Ловеч. Служителите подхождаха професионално като извършваха и превантивна дейност, изразяваща се с предписания и срокове за изпълнение, а неизпълнилите това в срок бяха санкционирани.

    В хода на ежедневните дейности през отчетния период бяха осъществени следните мероприятия:

    – участие в работни съвещания при Кмета на Община Ловеч и при Секретаря на Община Ловеч по въпроси от компетентността на БД СКОРС, свързани с пропускателния режим в сградата на Община Ловеч, изпълнението на Наредби №1, №2 и други на Общински съвет – Ловеч /актосъставяне/, както и по други текущи задачи;

    – участие в работни съвещания при Директора на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” /дейност на БД СКОРС по Наредби на Общински съвет – Ловеч, съвместно участие в проверки по сигнали на граждани/;

    – участие съвместно с ръководството на РУП – Ловеч относно организацията за охрана на общинските мероприятия през полугодието.

     За периода можем да отбележим доброто взаимодействие на БД СКОРС с органите на МВР по изпълнение на съвместните мероприятия пряко свързани с нашата дейност.

    Оказано е съдействие по обезпечаване на обществения ред и сигурността по следните поводи:

    – при откриването на автомобилния завод „Литекс моторс” в с. Баховица, съвместно с органите на МВР – Ловеч и с охраната на завода;

    – при отцепване на движението и премахване на пътни превозни средства от уличната мрежа /при ремонтни дейност и снегопочистване/;

    – при провеждането на детските състезания „Бързи, смели, сръчни” и щафета  „Пламъчета сини”;

    – на спектакъла „Звук и светлина” – по време на празника на града;

    – недопускане на паркирането на автомобили зад сцената на площад „Т. Кирков” по повод празника на града – 11 май;

    – при рок концерта на група „Сигнал” на сцената на пл. „Т. Кирков” по повод празника на града – 11 май;

    – при осигуряване на реда по време на тържествата по повод деня на детето 1 юни;

    – при отстраняване на самонастанили се лица в общински общежития;

    – при приемането на тръжните документации за обявените конкурси от общината в ЦУИГ;

    – при ежемесечното замерване на изразходената ел. енергия от наемателите на общински обекти;

    – при проведените тържествата на 23 и 24 май;

    – по време на проведените празници на кварталите на територията на града;

    – по време на празника „Цветница” – подсигуряване на денонощна охрана на обектите в района на пл. „Т. Кирков”;

    – при осъществяването на пропускателния режим в Центъра за данъчнозадължени лица за периода от 1 март до 4 май 2012 г. /в рамките на работното време/.

   – по време на националната кампания на БНТ-1 „Пътуващо лятно кино”;

   – при откриване на новата сграда на Административен съд на 26.09.2012 г.;

   – по случай 135 г. от освобождението на Ловеч и установяването на местно самоуправление;

   – по случай откриването на изложбата на Регионален исторически музей на пл. „Т. Кирков” за периода от 21.08.2012 г. – 24.08.2012 г.;

   – по време на шествието по маршрут от алеята на Българо-руската дружба до Ловчанско читалище „Наука – 1870”;

  – по случай националната изложба на гълъбовъдите и природолюбителите в Спортна зала;

   – по време на провеждането на общинските състезания по футбол за периода от 24.10.2012 г. до 31.10.2012 г.;

   – при организирането на първото иновативно събитие по проект „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето”;

     Продължава проверката и контрола от БД СКОРС относно изпълнението на условията за регистрация и притежаване на домашни любимци /кучета/. За 2012 г. са регистрирани и платени такси на 116 бр. домашни любимци при 132 бр. за 2011 г. При извършените проверки може да се направи извод, че регистрираните кучета, които се водят от собствениците си в различните части на града не са основен проблем на гражданството. Обикновено хората ги възприемат като домашни любимци и част от семейството и за тях се полагат всички изискуеми санитарни грижи. В по-голямата част срещаме разбиране от собствениците, кучетата се ваксинират и регистрират. Основен проблем с този вид кучета е в селата. Тъй като в редица случаи частни лица са ги пуснали на свобода, полагат грижи за тях, а при евентуална проверка заявяват, че не са техни собственици, а кучетата са безстопанствени и при съставянето на акт същият е лесно оборим при евентуално обжалване в съда. Друг основен момент са безстопанствените кучета, които се разхождат в различни части на града и селата. Въпреки, че се взимат мерки за тяхната кастрация и ваксинация проблема остава, както за гр. Ловеч, така и в национален мащаб. В много случаи се явяват граждани – екозащитници, които заявяват че безстопанствените кучета в централната градска част видимо намаляват /има такива, които ги хранят и същевременно преброяват/. Има и недоволни граждани затова, че се извършва и кастрация на кучетата.

    Бяха предупредени 43 лица за неправилно складирани дърва на общинска собственост /тротоари и тревни площи/, а по време на зимния сезон редовно се извършват проверки за изпълнението на Наредба №1 на ОС – Ловеч относно снегопочистването на тротоарните площи.

     Групата мл. специалисти „Контрол по спазването на наредбите на Общински съвет, паркинги и синя зона” /КСНОСПСЗ/ участва активно при разнасянето и връчването на наказателни постановления, призовки, съобщения, заповеди и писма – 458 бр. Допълнително бяха разнесени и връчени 1935 бр. писма от отдел ЕСГРАОН и от отдел АПОЧР към дирекция АПИО, с което сме направили икономия на общината над 4000 лв. /при положение, че писмата са изпратени с обратна разписка по пощата/. Извършваха се проверки в заведенията за обществено хранене за спазване на работното време, съгласно наредбите на общината и проверки в домовете за деца лишени от родителски грижи. По този повод са изпратени 3 сигнални писма до инспектор в детска педагогическа стая – гр. Ловеч за осъществени контакти и връзки на лица от дома с лица от криминалния контингент на гр. Ловеч.

    В своята ежедневна дейност мл. специалисти редовно оказват помощ на РУП – Ловеч като поемни лица. За 2012 г. бяха ангажирани общо 75 служители за 115 часа. Редовно информират ръководството на общината за нередности, свързани с пътната мрежа /разрушения и дупки по пътищата, липса на метални капаци на водосъбирателни шахти, причинени щети от природни явления, повредени лампи и стълбове на уличното осветление, нерегламентирани сметища в района на града и др./.

    Осъществява се ежедневен контрол за неправомерно паркирали МПС–та /площад „Т. Кирков”, парк „Стратеш” и алея „Баш-Бунар”/, провежда се и редовен контрол за паркирали автомобили в пешеходна зона към пл. „Г. М. Димитров” и вътрешния двор на бл. „Космос” и „Съдебна палата”. В резултат на това броя на паркиралите МПС-та в посочените райони е сведен до минимум.

    Мл. специалисти КСНОСПСЗ срещат трудности при изпълнение на контрола по паркирането на МПС-та в тревните площи, поради това че същите не са оформени и поддържани като такива.

    Със заповед №966/20.09.2012 г. на кмета на Община Ловеч стартира процедура по регистрация на пътните превозни средства с животинска тяга /ППСЖТ/. Необходимо е кметовете на кметства и кметските наместници по селата да окажат по-активно съдействие за регистрацията на ППСЖТ на територията на Община Ловеч.

    От началото на м. ноември 2012 г. във функционалните задължения на групата мл. специалисти КСНОСПСЗ е вменено да извършват контрол и пропускателен режим  на спортната зала до стадиона. При извършване на тази дейност втората смяна от звеното изцяло е ангажирана в обслужването на спортната зала и не може да изпълнява други задачи, свързани с основната им дейност за упражняване на контрол по спазване на Наредба №1 и №2 на Общински съвет – Ловеч, но същевременно бяха събрани такси на стойност 671.84 лв. от граждани, извършващи различна спортна дейност в залата. Същевременно се опазва и имуществото на залата.

    Във връзка с Решение №370/01.10.2009 г. на Общински съвет – Ловеч относно създаване на доброволни формирования за защита при бедствия под ръководството на кмета на общината бе създадено доброволно формирование от 30 души. Изготвена и изпратена до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” е цялата изискуема документация. При евентуално бедствено положение групата е на разположение на кмета на Община Ловеч.

    Трябва да отбележим, че през отчетния период БД СКОРС взаимодействаше с органите на МВР в следните насоки:

   – справки за МПС-та и лица, нарушители на наредбите на общината;

   -оказване на съдействие при възникнали проблеми относно изпълнението на наредбите на Община Ловеч;

   – извършени съвместни проверки по сигнали на граждани.

   На 14.06.2012 г. служебния автомобил „Фолксваген Поло” е спрян от движение. Това се наложи поради факта, че по-нататъшната му поддръжка и експлоатация е неизгодна.

   През отчетния период приходите от паркингите възлизат на 52 186 лв. при 56 658 лв. за 2011 г. Събрани са с 4472 лв. по-малко приходи. Основна причина за това е намаления брой на паркоместата на паркинг „Съдебна палата” в следствие на новото паркиране успоредно на тротоара, с което броя на паркоместата се намали на половина. Тъй като са в централната градска част и до важни административни обекти двата паркинга „Съдебна палата” и „Стоматология” са най-натоварени и най-посещавани и премахването на паркоместа от тях намалява приходите. Влошените метеорологични условия през първото тримесечие на 2012 г. също оказаха влияние на приходите от паркингите. С повишението на цените на горивата намаля движението, както на служебните така и на личните автомобили и съответно на паркирането им на паркингите на Община Ловеч.

  Приходите от паркинги с фактури са на стойност 4519.95 лв. при 7574.07 лв. за 2011 г.

  За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. писмено е отговорено на 23 бр. писма и молби и 12 бр. жалби от граждани. Написани са 28 бр. докладни записки до кмета на общината, свързани с констатирани нередности и проблеми. Ежедневно се извършват проверки за състоянието на трите подлеза, изготвени по Европейски проект. Изготвени са 2 бр. предложения до Общински съвет – Ловеч относно допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч и относно изменение и допълнение на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

    На стационарните обекти бяха извършени 67 бр. дневни и 26 бр. нощни проверки, на паркингите – 52 бр., а на групата обществен ред  – 58 бр.

    За подобряване работата на паркингите и събирането на повече приходи от тях беше издадена заповед от кмета на общината през периода от 04.05.2012 г. – 31.10.2012 г. в активния туристически сезон двата паркинга „Транспортен мост” и „Младежки дом” да работят в събота и неделя по предварително утвърден график, съобразен с тяхната длъжностна характеристика.

    През настоящата 2013 г. БД СКОРС ще работи за подобряване на резултатите показани досега в помощ на гражданите и администрацията на Община Ловеч. 

 

Изготвил:

Красимир Калев

Ръководител БД СКОРС

 

„Ловеч днес“ благодари на новият Началник на БД СКОРС Гриша Генов за отзивчивостта!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81/

Коментари

 1. heros каза:

  През годината са отстранени 48 бр. излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, при 43 бр. за 2011 г. В резултат на нашите действия и повишаването на изкупните цени на ИУМПС рязко намаля броя на наличните МПС-та на територията на гр. Ловеч.

  Брей, рязко бил намалял. Ама СКОРС ли ги е отстранила или гражданите са ги махнали? И може ли местоположението на тези автомобили, които са отстранени да бъде направено в списък, за да се убедя, че СКОРС не преписва бройките от предходни години, а действително е свършило нещо?
  А какво стана с онези 2 автомобила между блоковете Спартак 2 и Спартак 3, за които писах по-рано тук, до които 4 души от СКОРС един петъчен ден преди 3 седмици само се разходиха /с автомобил/ и после ..нищо…Новият Началник ще вземе ли мерки за тях и въобще има ли намерение СКОРС да приема сигнали по начин, различен от телефон???

 2. jikev каза:

  На няколко въпроса не можах да намеря отговор, а те са:
  1. Колко са приходите и разходите за 2012 от това звено СКОРС?
  2. На колко паркирани в градинките (и други разкаляни общински имота), автомобила са съставени актове или други наказания?
  3. На колко замърсени общински терени са открити и санкционирани нарушителите?

 3. Боко Тиквата каза:

  Нека дружно да благодарим на нашия скъп кмет, че с неимоверните си усилия в рамките на 10 години и чрез създаване на такива псевдо служби, успешно ни приобщи към регион Северо-западнала Б-ия, най-бедния регион на ЕС според данни на Статистиката на ЕС. А иначе за ефективността на 4-мата гащници и кучето просто не ми се говори.

%d блогъра харесват това: