Острите респираторни инфекции от гр. Ловеч оформят заболяемост от 94,04 на 10 хиляди население, при 128,6 на 10 хиляди за страната

Прочетено1454пъти

 За периода 12.-16.12.2016 г. здравните инспектори са извършили общо 14 проверки, от които 2 проверки в учебни заведения за спазване на съгласувани седмични разписания в гр.Ловеч, 11 проверки на автомати за топли напитки и закуски в училища в гр. Ловеч, 1 проверка на ДГ с.Радювене за спазване на здравословното хранене на децата. При проверките не са установени нарушения.

Контролът на забраните за тютюнопушене в закрити обществени места през посочения период включва общо 39 проверки в обекти за хранене и развлечение, в лечебни заведения и други обекти с обществено предназначение, без установени нарушения.

Осъществена е и проверка по чл.40 от ЗЛЗ на амбулаторията в с.Торос, на осъществяваната дейност съобразно регистрираната, както и проверка на апаратите, подлежащи на метрологичен контрол – ЕКГ апарат и апарат за кръвно налягане, не са установени нарушения.

Проверена е дрогерията в с. Български извор, която отговаря на нормативните изисквания за организация на работа.

Осъществени са и десет проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) в аптеки в гр. Априлци и с. Галата, с.Торос и гр.Ловеч. Установено е нарушение на ЗЛПХМ в аптека в с.Галата, а именно продажба на лекарствени продукти от помощник-фармацевт без контрола на магистър-фармацевт, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През изминалата седмица е извършена проверка по жалба, получена чрез МЗ, в амбулаторията на личния лекар в с. Румянцево и МБАЛ-Луковит относно медицинско обслужване на пациент, при която е установено, че жалбата е неоснователна, не е нарушен достъпа на пациента до медицинска помощ, като за резултатите от проверката е уведомено и МЗ.

В Регистъра на ЛЗИБП е осъществена процедура по временно прекратяване на  дейността на  индивидуална практика за първична дентална помощ на Д-р Найден Шейретов – гр. Троян, по негово искане.

През отчетният период са проведени две заседания на Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност. Разгледани са пет жалби срещу болнични листи от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч и са насочени  за повторна експертиза към съответната ЛКК със заповед на Директора на РЗИ-Ловеч.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 147 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 102 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвани са в срок 2 експертни решения до НЕЛК-София, както и 5 болнични листи до ТЕЛК.

През изминалата седмица определеният служител на Дирекция „Медицински дейности” е взел участие заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 12.12-18.12.2016 година на територията на област Ловеч са регистрирани общо 23 заразни заболявания и предприети следните противоепидемични мерки в заразните огнища:

  • Варицела- 20 случая от: гр.Ловеч – ЦДГ “Детелина”, СОУ “Кл.Охридски”, ОДЗ “Слънце”, ПМГ и други възрасти; с.Кирчево – от детската градина и училището; с.Лисец –дете, непосещаващо детско заведение и от СОУ “Кл.Охридски”
  • Скарлатина -1 случай за с.Смочан – от ДГ “Снежанка”. По повод контакта са изследвани 26 деца и персонала, всички са отрицателни за носителство на бета-хемолитичен стрептокок.

 

  • Сифилис- 1 случай-23 годишна жена от гр.Тетевен
  • Вирусен хепатит тип “С”-1сл.-гр.Троян -27г.- мъж

 

Острите респираторни инфекции от гр.Ловеч оформят заболяемост от 94,04 на 10 хиляди население, при 128,6 на 10 хиляди за страната.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d1%80-%d0%bb/