Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 32.34 на 10 хиляди население

Прочетено1121пъти

За периода 20.02.2017г. – 24.02.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 67 проверки на обекти с обществено предназначение – 3 места за настаняване, 1 спортна зала и 1 фитнес зала, 28 фризьорски и козметични салона, 1 обществена пералня, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 7 детски градини, 2 заведения за социални услуги за деца, 12 училища, 5 ученически общежития, 1 дом за възрастни, 1 оптика и 3 хотела в гр. Ловеч, с. Голям Извор, с. Черни Вит, с. Орешак, с. Черни Осъм, гр. Луковит, гр. Троян, гр. Тетевен, гр. Угърчин, с. Катунец, с. Радювене. Не са установени несъответствия с нормативната уредба.

За същия период са извършени и 3 проверки в кухненски блокове на детски градини за спазване на здравословното хранене на децата в гр.Угърчин и с.Катунец, 1 проверка на ученически стол за спазване на здравословното хранене на учениците в СУ гр.Угърчин и 1 проверка на СУ гр.Угърчин за спазване на съгласувано учебно разписание, при проверките не са констатирани нарушения на здравните изисквания.

Извършени са 18 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в обекти за хранене и развлечения и административни обекти в гр.Ловеч, гр.Угърчин и селата Радювене, Катунец и Черни Осъм, като е констатирано, че забраните се спазват. В обект за хранене и развлечение в гр.Ловеч е установено длъжностно лице с нередовна здравна документация, за което е съставен акт. В проверените още 2 лечебни заведения и 8 аптеки в областта също не е установено тютюнопушене.

През седмицата са извършени и 9 проверки в аптеки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества, без нарушения.

През изминалия период в лабораторията на РЗИ са изследвани 12 проби питейни води от централни водоизточници от гр.Тетевен, м.Асен, с.Градежница, с.Глогово, с.Български Извор, с.Галата, с.Малка Желязна, с.Гложене, с.Голям Извор, с.Васильово, с.Черни Вит, с.Рибарица и 3 проби питейни води от ведомствено водоснабдяване от селата Градежница, Бабинци и Дивчовото. По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.). Изследвана е и 1 проба козметичен продукт по химични и микробиологични показатели, която съответства на Регламент (ЕО) № 1223/2009 г. на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са приети и обработени 101бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Проверени и заверени от лекар-експерт са 121 експертни решения. Обжалвани в срок са седем експертни решения до НЕЛК-София, изпратени са 43 броя експертни решения до заинтересовани лица съгласно Закона за здравето.

Служител от Дирекция „Медицински дейности” е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

За периода няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 20. 02. 2017 – 26. 02. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:

Дихателни инфекции:

  • Варицела – 15 сл., от които за гр. Ловеч са 14 поредни случая за ДГ „Зора“ и „Слънце“ ; 1сл за гр. Троян

  • Туберкулоза – 1 сл. за гр. Троян

  • Скарлатина – 1 сл. за гр. Ловеч

Чревни инфекции

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 сл. за с. Български Извор

От групата на Вирусните хепатити е регистриран 1 случай на Хепатит В за с. Дълбок дол.

От групата на невроинфекциите са регистрирани два случая, от които 1 сл. за с. Владиня на Вирусен менингит, причинен от вируса на Херпес зостер и 1 случай на Бактериален менингоенцефалит за с. Малка Брестница при дете на 5 месечна възраст. Бактериалния менингоенцефалит е причинен от бактерий Хемофилус инфлуенце, срещу който има ваксина, която е включена в състава на петкомпонетната ваксина и се прилага задължително от 2010 г. на всички новородени деца след навършване на 2 мес. възраст съгласно Имунизационния календар на България. Заболялото дете не е имунизирано.

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 32.34 на 10 хиляди население.

През м.февруари РЗИ проведе две здравно-образователни кампании – АнтиСПИН-кампания по повод 14 февруари, Ден на влюбените и кампания за ограничаване злоупотребата с алкохол в рамките на Националната програма за профилактика на хроничните незаразни болести.

В регионалната Анти-СПИН кампания е проведено здравно-сексуално образование под формата на обучения на общо 93 млади хора със сформирани групи от седмите класове на 6 училища в гр. Ловеч и доброволци към БЧК и Сдружение “Екомисия 21 век” с информиране и популяризиране на начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН.

В кампанията за ограничаване злоупотребата с алкохол са проведени 6 обучения на ученици на възраст 13-14 години в основни и средни училища на Ловеч.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb-2/

%d блогъра харесват това: