ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Прочетено2262пъти

На пресконференцията за стартиралата данъчно-осигурителна кампания 2018 г., провела се на 23 януари,  директорът на офиса на НАП в гр. Ловеч, г-н Виктор Стойчев очерта следните основни промени в данъчно-осигурителното законодателство.

ПРОМЕНИ, КАСАЕЩИ ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2017 Г.

-Променени са условията за ползване на отстъпката. Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Остават 8 дни за ползването на отстъпката.

-Ползването на данъчни облекчения също е свързано с изискването да няма неплатени задължения. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане или което и да е данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска отстъпка или облекчение да им бъдат отказани. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

-Ново данъчно облекчение за безкасови плащания – 100% от доходите по банков път, минимум 80 % от тях похарчени също безкасово. До 1% от дължимия годишен данък, но не повече от 500 лв.  Не искаме представяне на допълнителни документи към данъчната декларация, тя е достатъчна. Разбира се, част от декларациите с ползвано такова облекчение ще бъдат проверени, но въпреки това разчитаме на добросъвестно деклариране само от хора, които действително отговарят на условията.

-Възможност за  доброволно деклариране на необлагаеми доходи (например продажба на имущество, наследства, дарения) в ново приложение 13 на ГДД чл.50 ЗДДФЛ.

-Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега, а именно до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на годишните данъчни декларации, какви доходи от хонорари и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.

-Български местни лица с доходи от източник в чужбина, които се облагат с окончателен данък, например от дивиденти или лихви, ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък/ по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО/, както беше досега.

-Припомняме, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, за промени, свързани с декларираните данъци за предходната година като срокът за подаването й е до 30 септември, за тази година срокът е 1 октомври, тъй  като 30 септември е неделя.

-Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП например.

 

ПРОМЕНИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ФИРМИТЕ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

 

-От тази година всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г. се подават само по електронен път, в това число и годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци / по чл.92 от ЗКПО/. Респективно отпада отстъпката . Само по електронен път се подава и декларацията за авансов или окончателен данък / по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО/, когато платеца на дохода е фирма.

-За разлика от предходните години, фирмите които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството  не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността /ГОД/. Обръщаме внимание, че тези лица, обаче ще следва да подадат декларация до 31.03.2018 г. в Агенцията по вписванията, във връзка със задължението им да публикуват годишен финансов отчет, с която ще декларират, че не са извършвали дейност. Тя ще се публикува в ТР и няма да се плаща такса.

-След срока за подаване, фирмите могат сами да коригират подадената годишна декларация за облагане с корпоративен данък  еднократно до 1 октомври с подаването на нова коригираща декларация.. В този случай подават и коригиращ ГОД в ИС „Бизнес статистика“.

ПРОМЕНИ СВЪРЗАНИ С ПОДАВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА /ГОД/

-Сроковете за подаването на ГОД съвпадат със сроковете за подаването на годишните данъчни декларации –  до 02.04.2018 г. / 31.03. е почивен ден/ за задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и до 30.04.2018 г. за едноличните търговци и земеделските стопани избрали реда да се облагат като еднолични търговци.

ГОД на задължените лица по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/  задължително се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/  в ИС „Бизнес статистика“ на интернет адрес https://isbs.nsi.bg  преди подаването на годишната данъчна декларация на сайта на НАП, в която се посочва входящия номер на успешно обработения в ИС „Бизнес статистика“ отчет.

ПИК могат да се подават само  ГОД на ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали реда да се облагат като такива.

-На хартиен носител, заедно с годишната данъчна декларация за облагане на доходите може да се подава само ГОД на предприятията несъставящи баланс – ЕТ и ЗС, който се разпространява безплатно в офисите на НАП.

-Лицата, които са осъществявали дейност, но приходите и/или разходите им са под  500 лв. като ГОД подават декларация /Приложение № 11/ , в която отбелязват това. Такава декларация могат да подадат и лицата без дейност.

 

ПО ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

-Минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв.

-Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2018 – 350 лв.;

-Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2018 остава 2600 лв.

-Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с 1 процентен пункт.

-Еднократно в срок до 31 декември 2018 г. , лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

-Срокът за подаване на коригираща декларация обр.6 е променен от един на два месеца след възникване на задължението за подаването й.

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева, във връзка с новия размер на минималния осигурителен доход – 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г.

-Здравни осигуровки и права – напомняме на хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.

-Напомняме също, че самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си за 2018 г. в срок до 31 януари.

 

ПО-ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ЗДДС

-Справките декларации, VIES-декларации и отчетните регистри вече се подават само по електронен път / включително и при до 5 записа в някой от отчетните регистри/, освен декларациите за последния данъчен период при смърт на физическо лице или физическо лице-ЕТ, при коригиране на грешки за данъчни периоди преди дерегистрацията на лицето по ЗДДС

-Скъсени са сроковете за подаване на заявления за някои от задължителните регистрации по ЗДДС от 14-дневен на 7-дневен – след изтичането на данъчния период,  през който е достигнат оборот от 50 000 лв. или повече,  а когато оборотът за задължителна регистрация е формиран за 2 месеца- в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът; при преобразуванеот датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ; от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, в което участва регистриран по ЗДДС съдружник, а когато при създаването на неперсонифицираното дружество няма регистриран по ЗДДС съдружник – в 7-дневен срок от регистрацията по ЗДДС на някой от съдружниците., но когато някой от съдружниците в неперсонифицираното дружество е регистриран по ЗДДС през м. декември 2017 г., срокът за подаване на заявлението е до 31.01.2018 г.; от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число на месеца, следващ 6-я месец от датата на смъртта при поемане на предприятие на починало лице, регистрирано по ЗДДС.

-Отпада изискването за съставяне и подаване на опис на наличните активи към датата на първоначалната или повторна регистрация по закона.

-От 01.01.2019 г. правото на избор за регистрация по ЗДДС ще може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при първоначалната им регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

-Освобождават се земеделските производители и лицата вписани в публичен електронен регистър от задължението за предоставяне на обезпечение, когато придобитите или освободени за потребление горива са предназначени за собствено потребление.

-Принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до 30 дни“ вече ще се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обекта или обектите се стопанисват от това трето лице, ако това трето лице   знае, че обектът ще бъде запечатан. НАП оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация

-Прецизирани разпоредби относно дата на данъчното събитие за доставки с поетапно изпълнение, правото на данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит,

-Въвежда се разрешителен режим за лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

%d блогъра харесват това: