Ное. 12 2012

Оптимизация на гимназиалния етап в училищата и поетапно закриване на групите в детските градини в селата – предлаганите промени в образователната система в общината

Прочетено1611пъти

Оптимизация на гимназиалния етап в училищата и поетапно закриване на групите в детските градини в селата са налагащите се промени в образователната система в общината в следващите години, съобщават от пресцентъра на община Ловеч. Това са основните изводи от анализа на състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на община Ловеч в частта мрежа от детски и учебни заведения, внесен от кмета на общината Минчо Казанджиев за разглеждане от постоянната в общинския съвет по образование, култура, младежта и децата.

В анализа се посочва, че след проведената оптимизация на училищната мрежа, наложена изключително по демографски причини и приключила през 2008 г., на територията на община Ловеч функционират 11 общински училища, от които четири средни общообразователни, пет основни и две профилирани гимназии. В общината функционират още четири професионални гимназии и едно помощно училище, които са държавни. От общинските училища три са средищни и едно – в с. Малиново – защитено. На територията на общината работят и две общински и едно държавно обслужващи звена – Ученическо общежитие, Общински детски комплекс и Ресурсен център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

През учебната 2012/2013 г. броят на децата в подготвителните групи и на учениците в 1-12 клас в ловешките общински училища е 4561, формирани са 6 подготвителни групи и 200 паралелки. Щатният педагогически персонал в общинските училища е 404,5 бр., а непедагогическият – 121,5 бр. В четирите държавни професионални гимназии броят на учениците от 8 до 12 клас е 764. В Ученическото общежитие са настанени 103 ученици от професионалните гимназии в града, за тях се грижат четирима възпитатели и директор, подпомагани от 3,5 бр. непедагогически персонал.

Анализът на състоянието на общинската образователна инфраструктура показва, че е осигурен равен достъп до образование на всички ученици и са създадени благоприятни условия за провеждане на качествен учебен процес, се посочва в документа, внесен от кмета. Същевременно се открояват няколко фактора, които оказват влияние върху състоянието и перспективите за развитие на училищната мрежа. Демографският фактор дава негативно отражение върху броя на децата и учениците, за пет учебни години те са намалели с 451 – в подготвителните групи и в 1-12 клас. Причините – ниската раждаемост и миграционните процеси към други населени места в страната и в чужбина. Друг важен фактор, посочен в анализа на кмета, е процедурата по определяне на държавния план-прием. По държавния прием след 7 клас заявките на училищата за последните пет учебни години постепенно и непрекъснато се увеличават, а нивото на реализирания прием е относително постоянно за първите три години. През последните две учебни години се очертава тенденция на увеличение на реализирания прием след седми клас най-вече за сметка на увеличения прием в професионалните училища, особено през последната година, в която се е увеличил приемът и в общинските училища. Реализираният за учебната 2012/2013 г. прием е 17 паралелки с 413 ученици и е достигнал най-високото си ниво. За новата учебна година – 2013/2014 г., е възможна реализация на държавен прием за 14-15 паралелки. Изводът, който се прави в анализа, е, че за следващите учебни години се налага ограничаване броя на заявените от училищата паралелки и ученици за държавен прием. Основание за това е намаляващият прогнозен брой седмокласници, подлежащи на прием. За учебната 2018/2019 г. прогнозата е 13-14 паралелки с не повече от 330-350 ученици.

По държавния прием след основно образование заявките на училищата за последните пет учебни години са относително постоянна величина, а нивото на реализирания прием непрекъснато и чувствително намалява, се посочва още в анализа на кмета. За настоящата учебна година реализираният държавен прием е 9 паралелки със 198 ученици. За следващата обаче се очертава неблагоприятна ситуация – 6-7 паралелки, ако се запази реалният брой 146 осмокласници, обучаващи се в момента. Затова за следващите години се налага значително ограничаване на броя на заявените от училищата паралелки и ученици за държавен прием след осми клас до максимум 2-3 паралелки с не повече от 50-70 ученици, е изводът от анализа.

По приема в профилираните и непрофилираните общообразователни паралелки в общинските училища според Закона за народната просвета кметът на общината няма правомощия. Законът за професионалното образование и обучение и Законът на народната просвета дават право на кмета само на становище пред началника на РИО дали предложените от директорите на професионалните гимназии специалности и професии отговарят на плановете за развитие на общината.

Какво предстои според общинската администрация? Необходимо е оптимизиране – преструктуриране и преобразуване в мрежата от училища с гимназиален етап, в това число и сред професионалните гимназии, или оптимизиране на приема в гимназиален етап. Очаква се две СОУ-та в общината да се преобразуват в основни (1-8 клас) по сега действащия закон или по новия в основни (1-7 клас) или средни, осъществяващи подготовка до 10 клас, или първи гимназиален етап. Те са СОУ „Панайот Пипков” в Ловеч и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Александрово. След това преобразуване те няма да извършват прием след осми клас и така в общината остават две СОУ, две профилирани гимназии и четири професионални гимназии. Всички тези осем училища на конкурентен принцип ще продължат да предлагат прием след седми и осми клас (по досегашната нормативна уредба). Броят ученици, подлежащи на прием в седми и осми клас през следващите години, обаче се очаква да намалява, затова основният извод, който анализът предлага, е, че се налага оптимизация на гимназиалния етап в училищата.

Мрежата от детски заведения на територията на община Ловеч включва три детски ясли за деца от 3 месеца до 3 години с общо 10 групи и 142 деца (към 30 септември 2012 г.), седем целодневни детски градини за прием на деца от 3 до 6 години и две обединени детски заведения (детски градини с яслени групи). В ЦДГ и ОДЗ по данни към 1 октомври т. г. са обхванати 1301 деца, щатният педагогически персонал в тях е 121 бр., а непедагогическият – 121,5 бр. Общо групите в тях са 57, в това число 54 за деца от 3- до 6-годишна възраст и три – за деца във възраст за детска ясла. В ЦДГ в населените места на общината, където няма възможност за разкриване на отделни яслени групи за деца до 3 години, се приемат и деца, навършили 2 години. В осем детски заведения се възпитават и обучават 17 деца със специални образователни потребности, на ресурсно подпомагане са 10. За настоящата учебна година са сформирани 15 подготвителни групи за 5-годишни в ЦДГ и ОДЗ, в тях са обхванати 311 деца. Подготовката на 6-годишните се осъществява в 13 групи в ЦДГ и ОДЗ с 259 деца. 108 деца (77 на 6 години и 31 на 5 години) са обхванати в предучилищна подготовка в 6 училища с 6 подготвителни групи. В групите на ЦДГ и ОДЗ в селата задължителната предучилищна подготовка се осъществява в смесени по възраст групи за деца от 3 до 6 години. Децата от Дренов и Чавдарци се извозват до групите на ОДЗ „Кокиче” в Александрово. Групата в Йоглав на ОДЗ „Кокиче” посещават и деца от Умаревци. В групите на ЦДГ „Снежанка” в Ловеч са обхванати и 5- и 6-годишните от Пресяка и Баховица. За всички е подсигурен безплатен транспорт. В ЦДГ „Люляче” в групите в кв. Гозница се възпитават и обучават и деца от кв. Продимчец, както и деца с постоянен адрес в Скобелево и Лешница и настоящ адрес в кв. Гозница.

През учебната 2012/2013 г. реализираният прием в детските заведения е 1301 деца в 57 групи при капацитет 1536 деца и 58 групи. Прогнозата на директорите на детските заведения за следващите 4 години е в същия диапазон – за 2013/2014 г. – 1317 деца се предвижда да бъдат обхванати, за 2014/2015 г. – 1319, за 2015/2016 г. – 1299, и за 2016/2017 г. – 1292. Проблемите са всъщност в селата. В ОДЗ „Кокиче” – групи в с. Александрово, има капацитет за работа на 4 групи, но поради липса на достатъчно деца се ползват само три от тях. В ЦДГ „Люляче” – групи в кв. Гозница, при ремонтиране на първия етаж на сградата има възможност за разкриване на още две групи с капацитет по 30 деца. Така целият капацитет там би достигнал 120 деца в 4 възрастови групи. В ЦДГ „Мария Сиркова” в Ловеч има възможност за разкриване на нова седма група в свободна къща, която може да се ползва след ремонт. Децата обаче като цяло, и особено в селата, намаляват. За периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2011 г. на територията на община Ловеч по постоянен адрес общо са регистрирани 2469 деца, от тях 1956 са с постоянен адрес в град Ловеч и 513 – в селата на общината. Тенденцията в раждаемостта за периода 2006-2011 г. е към намаляване броя на децата, особено в последните две години. Това според анализа на кмета на Ловеч налага формиране на решение на политическо ниво относно функционирането на групите на детските градини по селата с цел осигуряване на равен достъп до процесите по отглеждане, възпитание и обучение за децата във възраст за детска градина, живеещи там.

Община Ловеч обмисля два варианта за действия при този недостатъчен брой деца в съответното населено място. Според първия вариант групите в селата, в които няма достатъчно деца, се закриват поетапно. За децата от тях, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, се организира ежедневен превоз до детска градина в Ловеч с налични свободни места чрез обособяване на маршрути по съответните направления и сключване на договори с превозвачи за специализиран превоз с автомобилен транспорт. Неподлежащите на задължителна предучилищна подготовка по желание на родителите също може да бъдат включени в схемата.

При втория вариант с решение на общинския съвет се сформират групи полудневна детска градина с минимум 6 деца. Издръжката на тези групи обаче е изцяло за сметка на общинския бюджет, при това така издръжката на едно дете от тях става доста по-скъпа от тази на дете в група в ЦДГ.

Според анализа по-добрият вариант е първият, но в рамките на общината би могло да се прилагат и двата в различни населени места според броя на децата. Вторият вариант е приложим по-скоро като преход към първия при наличие на по-голям брой деца.

Анализът на състоянието и перспективите за развитие на образователната система на територията на община Ловеч включва още ангажиментите на общината по отношение на здравното обслужване в детските и учебните заведения, на издръжката, изграждането, обзавеждането и ремонта на материално-техническата база и осигуряване на условия за спорт, транспорт и столово хранене, както и за цялостното финансиране на дейностите, част от които са и всички раздели на учебния план.

От 2004 г. започна финансовата децентрализация на управлението и обезпечаването на дейностите в общинската образователна система, се посочва още в анализа. В момента всички общински училища работят на делегирани бюджети, от началото на следващата година това ще стане факт и за детските градини. Така заедно с учебните и детските заведения стават икономически самостоятелни звена и реални юридически лица, които взимат управленски решения при набирането и изразходването на средствата за дейността.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%b2-%d1%83%d1%87/

%d блогъра харесват това: