Определят санитарно-охранителни зони за водоизточници и съоръжения край Йоглав и Умаревци

Прочетено1106пъти

Относно сигнал с входящ № 1000-411от 13.07.2017 г. на Кмета на кметство село Йоглав, община Ловеч,  за разнасяне на специфична миризма на животински тор в населеното място и създаване на предпоставка за замърсяване на използваната от жителите питейна вода, в Община Ловеч е получен отговор от Министерство на околната среда и водите, подписан от Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите. Това съобщи на пресконференция днес кметът Корнелия Маринова.

По отношение на предпоставката за замърсяване на питейната вода Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е извършила проверка на място в присъствието на представител на ,.В и К“ АД гр. Ловеч и кмета на с. Йоглав Ирена Георгиева. В резултат на проверката е съставен констативен протокол с предписания.

„В и К“ АД гр. Ловеч е титуляр на разрешително за водовземане с цел на водовземането – питейно-битови нужди на населени места в Община Ловеч. Краен срок на действие на разрешителното е 24.04.2032 г.

Водовземните съоръжения са шахтови кладенци 6 броя и Помпена станция „Умаревци“, находяща се в землището на с. Умаревци и с. Йоглав, община  Ловеч.

При проверка в регистрите на БДДР се установи, че „В и К“ АД гр. Ловеч, не е подавало заявление за учредяване на  санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

По време на проверката е   представен изготвен проект за СОЗ около водоизточниците и съоръженията и изготвен хидрогеоложки доклад с оценка за експлоатационните ресурси, по който се извършват дейности по актуализиране, с цел точно изпълнение на изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г.

За защита и съхранение на подземните води и съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се учредяват санитарно-охранителна зони (CОЗ), и/или съоръжението, защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците.

Във връзка с горното на Изпълнителния директор  на ,,В и К“ АД гр. Ловеч е направено предписание по Закона за водите и Наредба № 3 от 16.10. 2000 г.,  за подаване на заявление в БДДР –Плевен, за учредяване на СОЗ около водоизточниците и съоръженията със срок на изпълнение.

В поставения от констативния протокол срок е постъпило заявление с вх. №6404/13.12.2017 г. за откриване на процедура за определяне на санитарно-охранителни зони за цитираните водоизточници и съоръжения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%be%d0%bd/