ОИЦ – Ловеч представи напредъка в изпълнението на Оперативните програми

Прочетено1481пъти

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По данни на Информационната система за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове в България – ИСУН 2020, към 14 ноември 2016 г. общо за страната, при бюджет от над 16,4 млрд. лева за десетте от 11 оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони), са договорени над 5,1 млрд. лева или над 31%, получени са траншове от Европейската комисия за над 907 млн. лева, реално изплатените средства са на стойност над 950 млн. лева.

Областен информационен център – Ловеч обобщи данните за сключените договори по процедури с подбор на проектни предложения на ниво област и общини.

В област Ловеч към 14 ноември 2016 г. се изпълняват общо 72 договора (без Програмата за развитие на селските райони) на обща стойност  над 43 млн. лева, от които над 33 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ (БФП) – над 28 млн. лева  европейско финансиране и близо 5 млн. лева национално финансиране. Собственото финансиране от бенефициентите е за над 10 млн. лева. Реално изплатените средства досега са на стойност над 3,8 млн. лева.

Най-голям брой са сключените договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Само по една от процедурите – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ са одобрени 34 проекта от Ловешка област. Общият бюджет е близо 28 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е за близо 18 млн.лв. Съфинасирането от бенефициентите е  над 10 млн. лв.

Очаква се сключване на още договори след класиране на подадените проектни предложения по четири процедури.

       По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси сключените договори са 19 по четири процедури с подбор на бенефициенти. От тях 8 договора са сключени от осемте общини в област Ловеч по процедура „Независим живот“, насочена към подпомагане на центрове и звена за социални услуги в населените места; един договор се изпълнява от Община Тетевен по проект „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен“; 3 договора са сключени по процедура „Активни“  за активиране на младежи до 29 години на пазара на труда и шест договора засега са сключени по процедура „Ново работно място“ от различни работодатели.

Общата стойност на договорите е над 6 млн. лв. като безвъзмездната финансова помощ е 100% (няма съфинансиране от бенефициентите).

По процедурите за директно предоставяне в област Ловеч се изпълняват договори от  структурите на Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане.

Очаква се класиране на подадени проекти по процедури „Добри и безопасни условия на труд“ и „Активно включване“.

По Оперативна програма „Добро управление се изпълнява проект Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ с бенефициент Община Ловеч. Проектът е на стойност 314 983,14 лв.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в област Ловеч се изпълняват договори, както по процедури за подбор на проекти, така и по процедури за директно предоставяне.

Сдружение „Знание“ Ловеч в партньорство с ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ и Община Летница изпълнява проект „Стъпка към училище за 146 218 лв., а Община Луковит с партньори 15 ЦДГ, ОУ и читалища изпълняват проект „Заедно“ на стойност 499 969 лв.

По процедури за директно предоставяне към Министерството на образованието и науката (МОН) се изпълняват: проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ в 5 училища от областта (СОУ ,,Панайот Пипков“, гр. Ловеч; ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян; СОУ „Г. Бенковски“, гр. Тетевен; ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч и СОУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит); проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, обезпечаващ функционирането на Център за кариерно ориентиране – Ловеч; проект „Студентски стипендии – фаза 1“ в Технически колеж – Ловеч (36 студенти получават стипендии за успех от 120 лв. за 5 месеца през летния семестър на 2015/2016 г.) и проект „Твоят час – фаза 1“, с регистрирани 47 училища от област Ловеч.

  По Оперативна програма „Региони в растежОбщина Ловеч е финансирана със 123 042,40 лв. по бюджетна линия за техническа помощ за одобрената инвестиционна програма Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Ловеч“. Внесени са за одобрение два от проектите, които ще се изпълняват по инвестиционната програма на обща стойност 12 557 231,31 лв.

Община Троян изпълнява общо 7 проекта на обща стойност над 8 млн. лева, от които 6 договора за повишаване на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради и един договор за техническа помощ.

По процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ са подадени  проекти за: ПГМЕТ – Ловеч при БФП от 837 000 лв., ПГГСД „Сава Младенов“ – Тетевен за БФП до 1 300 000 лв. и ПГВМ „Проф.д-р Димитър Димов“ – Ловеч за БФП от 1 299 980 лв.

       Към Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България по процедура „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2015“ е изпълнен един договор с бенефициент Сдружение „Български Червен кръст“ на територията на осемте общини от област Ловеч. По процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2015“ са изпълнени 4 договора с бенефициенти общините Априлци, Летница, Луковит и Тетевен на обща стойност 141 663,90 лв. (100% БФП), от които реално изплатени са 130 491,72 лв. По процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ са сключени 4 договора с бенефициенти Община Летница, Община Луковит, Община Троян и Община Угърчин.

      Сключените договори от общински администрации по всички Оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони) са 28, а 44 са договорите, сключени от представители на бизнеса и други организации.

 

По програмата за развитие на селските райони в област Ловеч към 14 ноември 2016 г. се изпълняват общо 59 договора с обща одобрена сума на субсидията над 8,8 млн. лева.

По подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопаниот подадени общо 73 заявления са сключени 34 договора. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са подадени 56 заявления, а от тях са сключени 15 договора. По подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти са подадени 23 заявления и са сключени 5 договора.

Предстои сключване на договори по: подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ (приети 67 заявления, ранкирани 55); подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата(приети 12 заявления) и по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (приети 27 заявления, от които 9 броя са подадени от читалища, а останалите от общините).

      Всичките седем общини от област Ловеч, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони, са включени чрез подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ в общо пет Местни инициативни групи (МИГ).

Очаква се след подписване на договори по подмярка 19.2 да започне прилагане на операции в рамките на техните стратегии за водено от общностите местно развитие.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b8%d1%86-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8a%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%bf/

1 коментар

  1. oooo,ne mije da bude!!!