ОИЦ – Ловеч информира медии и партньорски организации

Прочетено967пъти

 

=

На 28 ноември 2017 г. в залата на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални, национални медии и партньорски организации. Пред присъстващите представители на медии, партньорски организации и общинска администрация екипът ни отчете проведения през октомври месец информационен цикъл от срещи и открити приемни в осемте общини на област Ловеч, на които присъстваха над 150 души.

Екипът на Областния център запозна участниците в пресконференцията с всичките 40 предстоящи процедури по Оперативните програми на обща прогнозна стойност над 1,3 млрд лв. европейско финансиране., които ще се отварят през цялата следваща година, както и с предстоящия прием на проектни предложения по седем подмерки на Програмата за развитие на селските райони и шест мерки от Програмата за морско дело и рибарство. По-голямата част от предвидените за отваряне процедури по оперативните програми ще бъдат насочени към конкретни бенефициенти на директно предоставяне, но техните цели и очаквани резултати ще окажат положително въздействие върху цялото ни общество в сектори като образованието и науката (професионално, висше, дуална система, укрепване на връзката между бизнеса и образованието), икономиката, заетостта, борба със сивата икономика, подобрен жизнен стандарт и много други. Интерес предизвикаха мерките по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, които са чакани и желани от бизнеса за подобряване на производствен капацитет и внедряване на иновации, както и процедурите и мерките, по които общините, НПО, земеделски производители и фирми ще могат да кандидатстват за туристически дейности, социални услуги, предлагане на интегрирани социално-здравни услуги на лица в неравностойно положение, стимулиране и развитие на образованието във всичките му сектори и подкрепа за предприемачеството.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b8%d1%86-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/