мар. 28 2014

ОДМВР Ловеч представи своя отчет за работата си през 2013 година

Прочетено1766пъти

odmvr2703141През 2013г. е отчетено намаление на регистрираните престъпления, като това в голяма степен се дължи на превенцията, но рисковете се запазиха – особено при посегателствата против личността и против собствеността на гражданите. Коефициентът на престъпност сочи, че през 2013г. в ловешка област на 100 000 души се разпределят средно по 823 криминални престъпления (за 2012 г. са 923 бр.), т.е. налице е намаление спрямо предходните години.

За изминалата година са регистрирани 1321 криминални престъпления, от които са разкрити  719бр. (през 2012г. от регистрираните 1489 бр. са разкрити 771 криминални престъпления, а през 2011г. са регистрирани 1837 бр. и разкрити 956 бр.,).  Разкрити са и  188 престъпления от минал период.

От общия брой престъпления с неизвестен извършител са регистрирани 1031бр., като от тях са разкрити 454бр. или 54.43% (за 2011 г. при регистрирани 1566 бр. с неизвестен извършител са разкрити 700 бр. (47.03%), а през 2012 г. при регистрирани 1237 бр. с неизвестен извършител са разкрити 554 (51.95%), т.е. разкритите престъпления са намалели количествено с 109 бр., но нивото на разкриваемост се е увеличило.

Броят на осъдените през 2013 г. за извършени криминални престъпления е  826  лица (през 2012 г. са осъдени 826  лица, а през 2011 г. – 811 лица).При сравнителния анализ се наблюдава увеличение на регистрираните престъпления спрямо миналата година в РУП-Луковит и РУП-Ябланица,  намаление в РУП-Ловеч и РУП-Тетевен и РУП-Троян, а в РУП-Угърчин се запазва състоянието от 2012г., което е в пряка връзка както със социално-икономическите процеси в обслужваната територия, така и с активно провежданата превантивна дейност. Увеличена е разкриваемостта в три РУП – в РУП Тетевен (12,93%), РУП Ябланица (5.9%) и РУП Ловеч (2.89%).

Структурата на криминалната престъпност запазва своя характер спрямо предходните две години, като най-често извършваните престъпления са против собствеността, които съставляват 54,5% (720 бр.) от общия брой, следващо място заемат общоопасните престъпления с относителен дял  30% (399 бр.), други престъпления са 8,5% (114 бр.),  а относителният дял на престъпленията против личността е 6 % (при 5 % за 2012 г. и 6 % за 2011 г.).

Престъпленията срещу личността са с най-голяма обществена опасност, като през периода са регистрирани 81 престъпления (при 84 бр. за 2011г. и 70 бр. за 2012г.), а относителният им дял сред криминалните престъпления остава устойчив. Разкрити бяха 42 бр. (51.85%), при 41 бр. през 2011г. и 35 бр. през 2012г.

Убийства  През 2013г. са извършени 5 умишлени убийства, като и петте са разкрити, (през 2012 г. са регистрирани 3 умишлени убийства, като и трите са разкрити).

Грабежи – За 2013г. на територията на дирекция са регистрирани 22 бр. грабежи и разкрити 10бр., а разкриваемостта е 45,45 %. По останалите 12 грабежи работата продължава. През отчетния период на територията на региона не е регистриран  въоръжен грабеж, няма извършени грабежи чрез използване на полицейски знаци, също така няма извършени грабежи по главните пътища и автомагистралите на територията на региона.

Кражби Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на регистрираните кражби на имущество от 688 през 2012г. – на 613  за 2013г.

Домовите кражби – имат най-голям дял сред кражбите на имущество – през 2013г. те са 137 бр., като са разкрити 60 бр. (43.80%). За 2012г. са били 131 бр. и са разкрити 63 бр. (48.09%) т.е. налице е устойчивост на този вид криминални деяния. Обект на посегателство са както обитавани жилища, така и такива без постоянен надзор, а предмет на кражбите са златни накити, битова електроника, пари и др. Характерно за извършителите на този род престъпления, че са криминално проявени или вече осъждани за кражби.

Взломните кражби  бележат ръст на устойчивост – от регистрираните 165 бр. са разкрити 67 бр. (40.61 %). През 2012 г. са регистрирани 159 бр., а са разкрити 43 бр. или 27.04%.

Устойчивост бележат и кражбите на компоненти и съоръжения от електропреносната мрежа и от други обекти на инфраструктурата – регистрирани кражби 32 бр., от тях спрени на осн. чл. 244, ал. 1 от НПК са 26 бр, прекратени няма, разкрити са 4 бр. или 15.38 %,.  (за 2012 г. регистрираните кражби са 38 бр., разкрити 8 кражби,  разкриваемост 21.05%).  Преобладаващата част от откраднатите вещи, изработени от цветни метали се унищожават непосредствено след тяхното отнемане и е невъзможно да бъдат идентифицирани, дори и при откриване в изкупвателните пунктове. За ограничаване на този вид престъпления периодично бяха провеждани СПО на територията на региона, съвместно с ръководството на “ЧЕЗ” клон Ловеч се провеждат ежемесечни срещи и се изпълняват общи мероприятия.

Престъпните посегателства спрямо МПС: регистрирани са 9 бр. – разкрити са  4 бр. (44.44%). За сравнение с 2012 г. обект на престъпни посегателства са били 12 МПС, разкрити 3 (25.00%). Кражбите на вещи и части от МПС – регистрирани са 17 престъпления за кражби на вещи и части от тях,  разкрити – 8 (47.06%).  За  2012г. са били 8, няма разкрити.

Измами бележат намаление – регистрирани са 13 бр. престъпления, разкрити 4 (30.77%). През 2012 г. са регистрирани 19 бр., а разкрити 5 бр. (26.32%). Характерно е, че около 90% от измамите са осъществени, чрез използване на телефон за въвеждане в заблуждение на потърпевшите, а най-често се прилагат сценариите „за участие в ПТП на близък човек и пострадало дете”. Независимо от предприетите действия за пресичане и ограничаване на телефонните измами, включително и използване на медиите за превантивна дейност, продължава да се отчита ниво на устойчивост при тези престъпления.

Общоопасните престъпления  бележат намаление спрямо предходните 2 години – регистрирани са 426 бр., от които са разкрити 324 бр. (69.83%). През 2010 г. са регистрирани 562 бр., от които са разкрити 440 бр. (78.79%), а през 2011 г. са 609 бр., от които са разкрити 457 бр. (75.04%).

Наркотици приоритет в работата на полицията стои проблема с производството, разпространението и  използването на наркотични вещества. Забелязва се снижаване на възрастовата граница сред разпространителите и наркоманите. В бъдеще тази граница ще продължава да се снижава, а разпространението и консумацията ще се увеличават. През 2013г. са задържани 40 лица и са образувани 44 ДП (през 2012 г. са задържани 21 лица и са образувани 17 ДП) Наркоразпространението остава сериозна заплаха срещу здравето на хората и служи за генериране на финансови средства от престъпна дейност. Най-голямо е предлагането на канабис и на синтетични наркотици. При хероина се наблюдава спад на употреба, а кокаинът е прекалено скъп и е достъпен само за богати консуматори. Запазва се тенденцията за отглеждане на канабис в селските райони, а в употреба навлизат нови психоактивни вещества – легални алтернативи на наркотичните вещества.

Детската престъпност бележи тенденция на устойчивост – регистрирани са 106 бр. престъпления извършени от 104 непълнолетни лица, което представлява 11,69% от общия брой престъпления (за 2012 г. са 118 бр. (11.72%). Наблюдава се тенденция на покачване на престъпленията  извършени от малолетни, както и увеличаване броя на малолетните извършители. Най-честно срещаните престъпления извършени от малолетни и непълнолетни са кражби на цветни и черни метали, на кабели, на имущество, на мобилни апарати. Продължи да се снижава долната възрастова граница на извършителите им, а интересът на деца към употребата на наркотични и упойващи вещества се запазва, въпреки осъществяваната превенция.

През 2013г. са регистрирани са 535 бр. ЗМ за икономически престъпления, извършени на територията на Ловешка област, с нанесени щети от 905 000 лв. при  регистрирани 457 бр. през 2012 г. и щети – 606 000 лева. При анализа на структурата на икономическата престъпност по видове е видно, че най-голям относителен дял заемат престъпленията в  горското стопанство – 287 бр.(53 %), документни престъпления – 75 бр.(14%), продажбата и съхранението на акцизни стоки без бандерол – 72 бр. (13%), измами  – 42 бр. (8 %); престъпления против парична и кредитна система вкл. фондове на ЕС  15 бр. (3% ), престъпления против кредиторите и престъпления по служба – 8 бр. (1,5%) и  други  3 % .

 

Досъдебно производство Новообразувани са 2007 ДП, като от тях дознанията са 1707 бр., БП са 153 бр. и НП са 47 бр. Освен по новообразуваните ДП разследващите полицаи са работили и по 483 ДП останали за работа от минал период и по възобновени 135 ДП, като общия брой на разследваните ДП е 2636. Общо от водените ДП са приключени и изпратени на прокуратурата 2159 бр., от които с мнение за повдигане на обвинение – 955 бр., за прекратяване – 470 бр. и за спиране – 728 бр. На следовател са възложени 2 ДП, а са върнати за доразследване 41 бр. ДП при 124 за 2011 г. и 38 за 2012 г. По досъдебни производства са осъдени 976 лица, като по отношение на 895 лица осъдителната присъда е влязла в сила.

Охрана на обществения ред  През отчетния период са регистрирани 326 бр. извършени на обществени места, като са разкрити 192бр. /58,9% разкриваемост/. За сравнение, през същия период на 2012 г. са регистрирани 345 престъпления и са разкрити 195, при средна разкриваемост от 56,52%. Служители на охранителната полиция са участвали в 429 бр. СПО, като при тях по различни поводи са задържани 854 лица. Извършена е и охрана на 600 (при 436 бр. за 2012 г.) културни, спортни и политически мероприятия, като при провеждането им не са допуснати инциденти и масови безредици. За прояви на дребно хулиганство са съставени 47 бр. актове по УБДХ, а за административни нарушения – общо 5307 бр. актове. В хода на охранителната дейност са изпратени 723  (709 бр. за 2012 г.) сигнални писма по чл. 57 от ЗМВР и с протокол са предупредени 3769 лица по чл. 56 от ЗМВР.

Превантивната дейност  Съвместно с местните комисии за обществен ред и сигурност са разработени  36 работни карти за решаване на проблеми на сигурността на местно ниво и работата по тях продължава. От РУП са проведени отчети пред обществеността в 109 населени места на обслужваната територия, като са анализирани проблемите свързани с дейността на полицейските органи и е акцентирано върху домовите кражби и кражбите на селскостопанска продукция, както и на телефонните  измами. Към този момент в градовете и селата функционират 112 приемни на ПИ и мл. ПИ, в които са приети и изслушани 6337 граждани по различни поводи. В сътрудничество с МКБППМН и отдел “Закрила на детето” към ДСП са съгласувани мерки за ефективна охрана на учебните заведения, за предотвратяване на посегателствата спрямо подрастващите, ограничаване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетни лица и защитата им от насилие. Продължава дейността на 4 бр. “Полицейска академия” в ОУ в гр. Ловеч, в гр. Луковит и в с. Александрово, като при занятията, децата се запознават с правилата за улично движение, с мерките за лична безопасност и се създава интерес към полицейската работа и нетърпимост към правонарушенията.

Контрол върху безопасността на движениетоНа отчет се водят 65 785  ППС и 105 985 водачи, като са регистрирани 990 ПТП, от които тежките са 198 бр. През 2013 год. на територията на ловешка област са загинали 16 човека и са ранени 278. За сравнение през 2012 г. са регистрирани 185 тежки ПТП, убитите граждани са 24, а ранените – 246. В резултат на ПТП са ранени 42 лица до 17 годишна възраст, като  преобладаващ е броят на пострадалите във възрастовата граница от  15 до 17 г.-  17 бр.. През периода са констатирани 32 334 нарушения на ЗДвП и са съставени 5652 акта и 26 682  фиша Лишени са 250 водачи от право да управляват МПС за различни срокове.

БДС – Издадени са общо 16 865 документа за самоличност: 8399 лични карти, 4345 паспорти и 4009 СУМПС. На 1585 български граждани са съставени АУАН по ЗБЛД, като са им наложени глоби в размер на 44 560 лв.

 

Дейността на ОДМВР през настоящата 2014 година ще се концентрира в следните насоки:

– Активно противодействие на “битовата” престъпност. Ефективно явно и оперативно наблюдение на контингента по линия “домови” кражби, търговски и селскостопански обекти, кражби на кабели от електропреносната мрежа и др. инфраструктурни обекти. Активни и целенасочени оперативни действия за събиране на достатъчно данни за подготвяна и осъществявана престъпна дейност и реализацията й;

– Активно противодействие на “уличната” престъпност, с акцент върху неутрализиране, бързо разкриване и ефективен разследващ процес спрямо извършителите на грабежи, кражби на вещи и части от МПС, посегателства на МПС, разпространение на наркотични вещества;

– Ефективно противодействие срещу икономическата престъпност за предотвратяване на престъпленията в горското стопанство, документните измами, незаконната търговия с акцизни стоки, своевременно разкриване на корупционна престъпност в държавната и общински администрации, предотвратяване на измами с ДДС;

– Осъществяване на ефективен контрол върху проекти, реализирани по линия на ЕС, с цел пресичане и документиране на извършени злоупотреби със средства от Европейските фондове, както и такива със средства от държавния бюджет;

– Активна охранителна и превантивна дейност в районите около учебни и детски заведения, жилищните комплекси и детски площадки, малките и отдалечени населени места в региона, както и при провеждането на масови спортни, културни и обществени прояви;

– Ефикасен контрол върху движението по улиците и пътищата, с оглед затвърждаване на тенденцията за намаляване броя на ПТП и на пострадалите граждани.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0/

%d блогъра харесват това: