окт. 23 2013

Обявена е процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Прочетено719пъти

oic1208131Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) стартира нова процедура за насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване в МСП. Общият размер на  безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат приключени три финансови години и осъществяват дейност в Сектор С „Преработваща промишленост“,

Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и код М72 „Научноизследователска и развойна дейност“. Недопустими кандидати са микро предприятия от селските райони и тези, чиято дейност попада в кодове С10 и С11. Фирмите могат да кандидатстват за инвестиции в оборудване, което е свързано с поне една от следните цели:

–          Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

–          Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

–          Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;

–          Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Освен за закупуване на ДМА и ДНА фирмите могат да получат безвъзмездни средства и за консултантски услуги, като тук помощта е в режим „минимални помощи“. Безвъзмездната финансова помощ за микро и малки фирми е 70%, а за средни – 60% като минималната и максимална сума за един проект е различна в зависимост от категорията предприятие. За да са допустими кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2012 г. в определен размер в зависимост от категорията предприятие. Проектите трябва да са с продължителност до 12 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 23 декември 2013 г.

Насоките и пълния комплект документи за кандидатстване може да намерите на http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=662 или

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=124

Повече информация и допълнителни разяснения може да получите в офиса на ОИЦ – Ловеч, на телефон 068/604 297 или по ел.поща oic.lovech@eufunds.bg

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be/

%d блогъра харесват това: