мар. 28 2014

Общински съвет одобри новата структура на Общината по предложение на кмета Казанджиев

Прочетено3253пъти

DSC_0042Общинският съвет одобри на 41-ото си заседание вчера предложената от кмета оптимизирана численост и структура на общинската администрация. 6 дирекции с 12 отдела към тях, четири отдела като самостоятелни структурни звена и едно звено. Така ще бъде структурирана администрацията от 1 юни т. г.

     Числеността на общинската администрация е 258 бр., от които 114 бр. дофинансирани  с местни приходи и 144 бр. с държавно финансиране. Общата численост на общинската администрация според Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите е 220 бр., 38 бр. са изборните длъжности. Числеността на общата администрация е 65.5 бр. (30 %) и на специализираната 154.5 бр. (70 %). Ръководните длъжности са 25 бр., което е 11 % от общата численост на администрацията при норматив 15 %.

     От дирекция „Социални дейности и здравеопазване” се пренасочват функциите по жилищната политика и правното обслужване към други структурни звена и тя става отдел. Отдел става и БД „СКОРС” и влиза в структурата на администрацията като дофинансирана дейност с местни приходи. Другите самостоятелни отдели са „Счетоводен” и ГРАО, във втория се включват главните специалисти от населените места.

     Функциите по туризма, били досега в две дирекции – „Икономическа политика и бюджет” и „Образование, култура и младежки дейности”, минават към отдел „Култура” и той вече става отдел „Култура и туризъм”, а дирекцията „Образование, култура и туризъм”. Правното обслужване и дейностите по управление на човешките ресурси се структурират в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси” към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”. В дирекция „Икономическа политика и бюджет” се обособява отдел „Общинска собственост”, който обединява функциите, свързани с общинската собственост, от три дирекции – „Икономическа политика и бюджет”, „Социални дейности и здравеопазване” и „Проекти, програми и инвестиции”.

     Така в общата администрация са структурирани: секретар – 1 бр., служител по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационната подготовка – 1 бр., звено „Вътрешен одит” – 2 бр., дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” (27 бр.) с три отдела – „Административно и информационно обслужване” (15 бр.), „Правно обслужване и човешки ресурси” (8 бр.) и „Административно осигуряване на общинския съвет” (3 бр.), отдел „Счетоводен” (14 бр.), отдел ГРАО (12.5 бр.) и експерти в кметствата – 8 бр. (осъществяват финансовото и административното обслужване на кметствата). В специализираната администрация са структурирани: дирекция „Местни приходи” (15 бр.), дирекция „Икономическа политика и бюджет” (18 бр.) с два отдела – „Икономически дейности и бюджет” (7 бр.) и „Общинска собственост” (10 бр.), главен архитект – 1 бр., дирекция „Устройство на територията” (20 бр.) с два отдела – „Устройствено планиране и контрол” (10 бр.) и „Техническа инфраструктура и околна среда” (9 бр.), дирекция „Образование, култура и туризъм” (13 бр.) с два отдела – „Образование, младежки дейности и спорт” (6 бр.) и „Култура и туризъм” (6 бр.), отдел „Социални дейности и здравеопазване” (8 бр.), отдел „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност” (60.5 бр.) и – без промяна – дирекция „Проекти, програми и инвестиции” (19 бр.) с три отдела – „Стратегическо планиране и програмиране” (6 бр.), „Мониторинг и устойчивост на проекти” (6 бр.) и „Разходване на средства и контрол” (6 бр.).

     Предложените промени са в резултат на изготвения функционален анализ на администрацията на община Ловеч по изпълнявания по оперативна програма „Административен капацитет” проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията”. Общата цел на проекта е повишаване на ефективността на общинската администрация в община Ловеч и тя може да бъде постигната чрез реализирането на двете специфични цели – оптимизация на структурата на общинската администрация и оптимизиране на функциите и работните процеси в община Ловеч.

     С приемането на предложените от кмета промени е изпълнена една от дейностите по проекта по ОПАК – оптимизиране на организационната структура и функционалните характеристики на структурните звена в общинската администрация.

     Числеността и структурата на общинската администрация бяха одобрени с 20 гласа „за“ от общо 32-ама съветници, участвали във вота, двама бяха „против“, 10 се въздържаха.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/

%d блогъра харесват това: