Общинският съвет прие план за работата си за първото шестмесечие на 2013 г.

Прочетено1215пъти

lovechobshtina103121На заседанието си вчера общинският съвет прие план за работата си за първото шестмесечие на 2013 г. Предложението направи председателят на общинския съвет Корнелия Маринова. То е базирано на предложенията на общинската администрация и на постоянните комисии. От 28 гласували съветници 28 бяха „за”.

В плана за първия месец на идната година е предвидено общинският съвет да приеме отчет за дейността на общинската администрация за 2012 г., отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през 2012 г. и отчет за дейността на общинския съвет за първото полугодие на 2012 г. През януари ще бъде обсъден и Общинският план за действие за интегриране на ромите съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Акцент са още Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 20120-2020 г., както и отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти – павилиони, попадащи в имоти, публична общинска собственост, съгласно общата схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Ловеч, одобрена от главния архитект на общината.

Важно се очертава и заседанието през февруари, тогава ще бъдат гледани отчетът на бюджета за 2012 г. и проектът на бюджет 2013. Ще бъдат гласувани още докладът за дейността на РУП – Ловеч, и отчетът за дейността на БД „СКОРС”. Съветниците ще обсъдят предложение за приемане на Ръководство по прилагане на Закона за публично-частно партньорство в община Ловеч, отчета на Програмата за управлението и разпореждането с имотите, общинска собственост, през 2012 г., както и Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане поемането на общински дълг. През февруари се предвижда да бъде изменена и допълнена Наредбата за местните данъци и да бъде променена Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества. Планирано е още приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Ловеч за периода 2013-2015 г.

Годишен отчет за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 за 2012 г. и годишен доклад за изпълнение на концесионните договори върху водни обекти за 2012 г. влизат на заседанието през март. Тогава ще бъдат обсъдени две програми – за закрила на детето за 2013 г. с анализ на изпълнението на общинската програма за 2012 г. и за развитие на читалищната дейност в общината през 2013 г. На заседанието се очаква да бъдат приети календарите на културните събития, тържества, чествания и прояви и за спортно-туристическите мероприятия за 2013 г.

Програмата за развитие на образователната система в община Ловеч за периода 2013-2015 г. и Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове ще бъдат обсъдени на заседанието на общинския съвет през април. Тогава ще се приемат и отчетите на съветите на директорите на „Еко” ЕАД и „Общински пазари – Ловеч” ЕАД за дейността и икономическите резултати за 2012 г. Ще бъдат определени и максималните цени за таксиметров превоз на пътници, валидни на територията на общината, както и размерът на началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд през стопанската 2013/2014 г. Ще бъде обсъдено и предоставянето за ползване на мери и пасища, общинска собственост, за отглеждане на пасищни животни.

Във фокуса на вниманието през май ще е определянето на средищните училища и Защитено училище за новата учебна 2013/2014 г. Тогава ще се гласува и информацията за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала, за 2012 г.

През юни на заседанието влиза предложението за приемане на нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци. Ще бъде приет и план за работата на общинския съвет за второто шестмесечие на 2013 г.

Общо 8 са предвидените заседания на общинския съвет за първото полугодие на следващата година, едно от тях ще е тържествено – на 11 май, когато празнуваме Деня на Ловеч, заседание ще има и на 19 февруари, когато Ловеч ще отбележи 140-ата годишнина от гибелта на Апостола.

Планът за работа за първите шест месеца на 2013 г. има отворен характер, в него не са включени проекти и предложения от текущ порядък.

 

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82/

%d блогъра харесват това: