Общинският съвет прие изпълнението на бюджета за полугодието и вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи

Прочетено1278пъти

Общинският съвет прие на последното си заседанието уточнения годишен план на бюджета на община Ловеч за първото шестмесечие на 2012 г., отчета на бюджета и отчета на извънбюджетните сметки и фондове, уточнения план и отчета на капиталовите разходи към 30 юни, както и информация за действията по съставянето на проектобюджета за 2013 г.

     Общата сума на приходите към 30 юни е 11 992 719 лв, което е 40.03 % спрямо годишния план. Получените от държавния бюджет субсидии са в рамките на сроковете и размерите, утвърдени с държавния бюджет за 2012 г. Изключение прави субсидията за капиталови разходи, по която при план 577 100 лв няма постъпили средства. Като причина за това кметът Минчо Казанджиев посочи все още незапочналото изпълнение на заложените дейности поради изискуемите срокове по Закона за обществените поръчки.

     Приходите от местни дейности се изпълняват в рамките на планираните и малко над тях, с изключение на приходите и доходите от собственост, изпълнени на 47.28 %, и най-вече на постъпленията от продажби на нефинансови активи, които са 3.53 % спрямо годишния план.

     Това налага през август да се извърши сериозен анализ на ситуацията и на възможностите за справяне до края на годината, за да бъдат предложени конкретни решения и актуализация на бюджета през септември, обяви на заседанието на общинския съвет Казанджиев.

     Кметът обясни още, че при провеждането на обществените поръчки за редица обекти договорените стойности са под планираните в капиталовата програма за годината. Това налага, особено за целевата субсидия, с цел да не я връщаме обратно в републиканския бюджет, да заложим допълнителни дейности предвид новите обществени поръчки, каза още той и предложи допълнение на приложение № 13 на бюджет 2012, касаещо параграфи 5100 (Основен ремонт на ДМА) и 5200 (Придобиване на ДМА) в частта целева субсидия. Да се увеличи стойността за изграждане на детски площадки от 50 000 лв на 89 931 лв. Средствата ще се вземат от предвидените като целева субсидия за реконструкция на приюта за безстопанствени кучета и за допълнителното водоснабдяване на село Радювене – проект, за който предстои ново обследване. Част от средствата за водоснабдяване на Радювене се преразпределят за строителен надзор и инвеститорски контрол на пътя за Баховица (28 704 лв), разчетен да се заплати със средства от фонд „Приватизация”. Остатъкът от целевата субсидия за капиталови разходи – 19 238 лв, да се използва за основен ремонт на улици в частта, разчетена за финансиране със собствени бюджетни средства.

     Последва гласуване, което отчете 26 гласа „за”, един „против” и двама „въздържали се”. С приемането на отчета не може да се прави изменение на бюджета, каза обаче общинският съветник Милко Недялков. И последва гласуване на новото предложение на кмета – решението да се допълни с точка 5 – приема вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи по бюджета за 2012 г. С 16 гласа „за”, един „против” и 9 „въздържали се” то не бе прието.

     Да оценим сериозността на въпроса, призова кметът и помоли съветниците да прегласуват решението си. Той обясни, че има опасност общината да загуби субсидията за капиталови разходи и така няма да изпълни част от програмата си. Кметът е прав, каза Светослав Иванов, да не губим пари, които са в полза на гражданите, и призова колегите си да прегласуват цялото решение заедно с точка 5. Той бе подкрепен и от Тихол Тихолов, който също се обяви за използване на парите за капиталови разходи.

     В крайна сметка решението в неговата цялост бе прието с 27 гласа „за”, един „против” и един „въздържал се”.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd/