февр. 13 2015

Общинският съвет прие бюджет 2015 на община Ловеч

Прочетено2818пъти

obsbiudjet1302152Очаквайте в понеделник коментар по темата Бюджет 2015

Общинският съвет на 52-ото си заседание прие бюджета за 2015 г. на община Ловеч. Той възлиза на 30 952 148 лв по приходната и разходната част. Това съобщават от пресцентъра на местния парламент.

     По източници приходите са от делегирани държавни дейности – 16 741 057 лв, и от местни дейности – 14 211 091 лв. В размерите и на двата източника са включени преходните остатъци от 2014 г. за делегирани държавни дейности (1 967 337 лв) и местните приходи (873 259 лв). При разходите по видове най–голям е относителният дял на трудовите разходи (48,14%), разходите за издръжка (35,70%) и капиталовите разходи (11,61%). По функции и тази година най-голямата тежест е на функция „Образование” (38,34%).

     Така планираните разходи обезпечават нормалното функциониране на системата, гарантират изпълнението на заложените дейности в звената на бюджетна издръжка, сигурност и спокойствие в работата на първостепенния и по-нискостепенните разпоредители с кредити.

     По време на общественото обсъждане бяха направени редица предложения, по-голямата част от които са включени в бюджета.

     На заседанията на постоянните комисии бяха направени две предложения. Едното беше свързано с определяне на средства за подобряване на материално-техническата база в учебните кабинети в училищата, за което също са осигурени средства в размер на 30 000 лв, които ще бъдат разпределени на конкурсен принцип. Второто предложение бе за закупуване на репатриращ автомобил. Днес на сесията бе възложено на ръководителя на отдел СКОРС да направи проучване и да изготви анализ за необходимостта от въвеждане на репатриращо пътно превозно средство за града и уреждане на дейността му в срок до 31 март, след което да се вземе решение.

  obsbiudjet1302151   В капиталовата програма за 2015 г. са заложени 12 609 960 лв – от целева субсидия от републиканския бюджет 1 056 100 лв, с които ще се извършат основни ремонти на улици в града, населените места и общинската пътна мрежа и за строителен надзор за рекултивация на старото градско сметище, 1 046 710 лв собствени бюджетни средства, насочени основно за доставки за нуждите на звената от всички дейности, за апаратура за МБАЛ – Ловеч, ремонтни дейности и за разработване на проекти, 9 111 440 лв други външни източници, от които 2 269 640 лв одобрени средства от ПУДООС за рекултивация на старото градско сметище, 1 191 800 лв втори етап на вътрешната водопроводна мрежа в с.  Малиново по  сключен договор с изпълнител и 5 650 000 лв за ремонт на улици в кварталите Гозница и Дикисана, за които ще се търси външно финансиране, и преходен остатък от 1 035 710 лв – основно от средства по сключени, но незпълнени през 2014 г. договори за ремонти и за доставки.

     В бюджета за 2015 г. не са включени средствата  за изпълнение на проекти  по оперативните програми, финансирани от ЕС. Те са посочени в одобрения днес индикативен годишен разчет и са в размер на 7 627 604 лв.

     По оперативна програма „Регионално развитие“ община Ловеч изпълнява три проекта на обща стойност 9 890 055 лв, като през годината ще бъдат усвоени 5 974 604 лв. Предстои окончателно плащане по проект ”Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“. В рамките на годината ще приключи и проектът „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” – ж. к. „Червен бряг”. По проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за слеващия програмен период 2014 – 2020 г.“ предстои сключване на договорите за проектиране с избраните проектанти. Това са проекти за рехабилитация на Зоопарка, преустройство и реконструкция на сградата на Младежкия дом, преустройство и рехабилитация на Покрития мост, рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”, преустройство на сградата на Фондохранилището, реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, на улиците „Крайречна”, „Осъмска“ и „Баховско шосе”.

     Това са проектите,  на които ще започне и същинското строителство през годината.

     По оперативна програма „Околна среда“ по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“ на стойност 8 292 624 лв предстои окончателно плащане в размер на 1 130 889 лв.

     По оперативна програма „Административен капацитет“ от договорените по проект „Ефективен екип в община Ловеч“ от обща стойност по проекта 144 079 лв. предстои окончателно плащане за 89 151 лв.

     По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ общината приключва три проекта и през годината очаква да бъдат верифицирани и разплатени 364 839 лв.

     По оперативна програма „Техническа помощ“ за областния информационен център до края на програмния период предстои верифицирането и разплащането на 67 962 лв.

     По искане на жителите на ж. к. „ Младост” и съгласно предвижданията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч се планира възлагането на инвестиционен проект в обхват, аналогичен на проекта в „Червен бряг”, като средствата за проектиране са допустим предварителен разход, който ще бъде възстановен след подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

     Бюджет 2015 е бюджет на реализма, обобщи преди гласуването на сесията кметът Минчо Казанджиев. Разработен е с отчитане на реалните възможности за реализиране на собствени приходи, съфинансиране чрез фондовете на Европейския съюз и други външни източници, гарантирано изпълнение на значителна инвестиционна програма чрез разработване на значими проекти, насочени към подобряване условията за живот в техните квартали и около домовете, ремонтиране на  техническата инфраструктура, ремонти и изграждане на нови обекти за оползотворяване на свободното време на хора от всички възрастови групи и кандидатстване за тяхното реализиране. Това е бюджет на резултатността, защото със заложените параметри в него се гарантира нормалното функциониране на всички дейности на бюджетна издръжка, продължаванито на всички отвоювани през годините права на майки, културни институции, спортни клубове, училища и др. чрез финансиране от бюджета, надграждане на проекти и дейности, изпълнявани и реализирани през годините. Това е още бюджет на развитието, защото чрез реализъм и резултатност с него се реализира прилагането на политики за развитие на общината, гарантирайки  достоен начин на живот, социална чувствителност и толерантност. Бюджет на приемствеността е, защото 2015 г. е последната година на мандата на кмета и общинските съветници – година на местни избори. Той гарантира приемственост, спокойствие и сигурност за преминаване от единия в следващия мандат.

     Бюджет 2015 бе подкрепен с гласовете на 18 общински съветници, 6 бяха „против“, 7 „въздържали се“ от общо 31 участвали във вота.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2015-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев чрез Фейсбук каза:

  „Каквото мисли и чувства единият, ще го мисли и ще чувства и другият.” – герберска народна поговорка

  ИРИНА МИТЕВА (ПП”ГЕРБ”), Председател на постоянната комисия бюджет и финанси при Общински съвет Ловеч свиква заседание на постоянната комисия на 17 февруари 2015 г. от 13,00 ч. в заседателната зала при следния проекто – дневен ред :
  1.Отчет-анализ за дейността на РУ”Полиция”-Ловеч през 2014 година.
  2.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за третата година от мандат 2011-2015 година.
  ……
  РАДОСЛАВ ХИТОВ (ПП”ГЕРБ”), Председател на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата свиква заседание на постоянната комисия на 17 февруари 2015 г. от 13,00 ч. в в кабинета на общинския съветник при следния проекто – дневен ред :
  1.Отчет-анализ за дейността на РУ”Полиция”-Ловеч през 2014 година.
  2.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за третата година от мандат 2011-2015 година.
  ……
  Как вносителите на предложенията ще ги докладват по едно и също време в един и същи ден, едновременно на различни места само един Хитов и една Митева знаят…

 2. Приема се бюджет .На снимката от трима, двамата заспали !

%d блогъра харесват това: