мар. 02 2013

Общинският съвет приет отчета на бюджета за 2012 г. и бюджет 2013

Прочетено1241пъти

obs203131Общинският съвет прие на заседанието си днес отчета на бюджета на община Ловеч за 2012 г. и бюджет 2013.

Общото изпълнение на бюджета за 2012 г. по приходната и разходната част е 26 354 393 лв. Приходите за държавна дейност са изпълнени на 100 %, а приходите за местни дейности – на 111,72 %. Това съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Анализът на приходната част показва, че като цяло приходите с местен характер са преизпълнени. Неизпълнение на приходите се отчита от наеми – 12 350 лв, от дивиденти – 25 911 лв, ползване на детски ясли – 10 472, на социални услуги – 2529 лв, на пазари – 11 718 лв, за технически услуги – 13 120 лв, за административни услуги – 5866 лв, от продажби на сгради – 17 160 лв. Това, посочи кметът Минчо Казанджиев, изисква задълбочен анализ на неизпълнението и набелязване на конкретни мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи по бюджета, нещо, сторено с бюджета за настоящата година.

Анализът на разходната част по функции и параграфи показва, коментира още кметът, че бюджет 2012 е разходван разумно, оценявана е икономическата ситуация в страната и общината. Гарантирана е работата на всички дейности, създадени са възможности за предоставяне на изискуемите услуги на населението. Извършени са най-необходимите ремонтни дейности и капиталови разходи.

В капиталовата програма се отчита неизпълнение, което е резултат от две причини, обясни кметът. Част от обектите, особено в частта проектиране, са в процес на изпълнение или са изпълнени, но неразплатени към 31 декември. Това се отнася за капиталови разходи със средства от собствения бюджет и извънбюджетни средства и фондове.

Размерът на целевата субсидия е усвоен на 100 %. Поради липса  на средства от други външни източници за 5 839 270 лв не са започнали дейности по рекултивация на старото сметище – 1 900 000 лв, канализация на кв. Продимчец – 899 270 лв, водопровод в с.Малиново – 510 000 лв, сепарираща инсталация – 2 500 000 лв.

С бюджет 2012 въпреки някои пропуски изпълнихме своята основна задача – да гарантираме функционирането на целия организъм на общината, обяви кметът. Той подчерта, че това е резултат на общите усилия на администрацията, общинския съвет и гражданите.

Отчетът на бюджета за 2012 г. бе приет с 25 гласа „за“ и двама „въздържали се“ от общо 27 гласували.

26 общински съветници от общо 29 гласували дадоха вота си „за“ бюджет 2013, един бе против, двама се въздържаха.  

Бюджет 2013 се основава на реалистична прогноза на приходите, обясни Казанджиев, и на консервативна политика на разходите. Съобразен е с действащата нормативна уредба, подзаконова нормативна база и приетите от общинския съвет прогнози, цели и приоритети: плащания по обслужване на общинския дълг, осигуряване на средства за заплати, осигурителни вноски, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, за храна, отопление, осветление на социалните, здравните, образователните и културните заведения.

И през 2013 г. продължава тенденцията на планиране на средства от общинския бюджет за проекти и програми с различна  насоченост.

Бюджет 2013 се характеризира със запазване на данъчната тежест за гражданите и фирмите, като в същото време политиката по отношение на местните данъци е съобразена с икономическата криза и ограничените възможности за плащания, което дава възможност за развитие на дребния и средния бизнес.

Разработеният бюджет на общината за 2013 г. създава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

Размерът на приходите в бюджет за 2013 г. е    30 361 435 лв, в т. ч. приходи за делегирани държавни дейности         – 17 466 757 лв, и приходи за местни дейности         – 12 894 678 лв.

Приходи за финансиране на делегирани държавни дейности – общо 17 466 757 лв, се формират от общата субсидия за делегираните държавни дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 14 537 614 лв и преходен остатък  в размер на         2 929 143 лв. Бюджетът в частта на приходите за местни дейности е съставен въз основа на извършен анализ на изпълнението им към 31 декември 2012 г., като са взети предвид измененията в нормативната уредба.

В частта на приходите за местни дейности са включени постъпленията с общински характер от имуществените и други данъци (местните данъци, вкл. патентен данък), постъпленията от операции с общинско имущество, местни такси и други неданъчни приходи с общински характер, трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), утвърдени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г., целевата субсидия за капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища, преходният остатък към 31 декември, както и възстановени безлихвени заеми, предоставени през 2012 г. за оперативни програми. Приходите от местни дейности са в размер на 12 894 678 лв.

При обсъждане на проектобюджета в постоянните комисии на общинския съвет и на публичното обсъждане са направени конкретни предложения, взети предвид при съставяне на финансовата рамка, коментира кметът. Така са направени няколко компенсирани промени по първоначално представения бюджет. Издръжката на общинския съвет е намалена със 7000 лв, средствата са насочени като дофинансиране на дейност „Читалища”, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” за стимулиране дейността на читалищата на територията на общината. По предложение на председателя на общинския съвет Корнелия Маринова отпадат средствата за закупуване на таблети в размер на 35 000 лв, които са разпределени за закупуване на три лаптопа за отдел „Административно обслужване на общинския съвет“ – 3000 лв, 7000 лв в §1020 на общински съвет за абонаментна поддръжка и достъп до интернет, 12 000 лв за  закупуване на автомобил за Приюта за безстопанствени кучета – функция „Икономически дейности и услуги”, 10 000 лв за еднократно подпомагане с целева финансова помощ от 100 лв за новородено дете, жител на община Ловеч, родено в МБАЛ – Ловеч – функция ”Общи държавни служби”, 3000 лв – субсидия за фондация „Искам бебе” – функция „Икономически дейности и услуги”. Средствата за закупуване на репатриращ автомобил са пренасочени за финансиране от Общинския фонд за приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол, а освободените от собствените бюджетни средства 25 000 лв са пренасочени като дофинансиране за ремонта на спортната площадка в ГЧЕ ”Екзарх Йосиф І“. Осигурено е финансиране в размер на 10 000 лв за подпомагане дейността на Хандбален клуб ”Осъм”, като е намалена издръжката на функция „Икономически дейности и услуги“.

Отпадат средствата за закупуване на електромобил с вишка в размер на 25 000 лв, те са насочени за разработване на план за опазване и управление на Деветашката  пещера.

С направените компенсирани промени общият размер на разходите на  община Ловеч за 2013 г. е  30 361 435 лв. За финансиране на делегираните  държавни дейности – 17 466 757 лв, за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи са предвидени средства в размер на 501 290 лв.  Разходите  за  местни  дейности  са  в  размер на 12 393 388 лв.

При разработване на разходната част на бюджета са спазени всички изисквания на нормативните актове, посочи кметът: бюджетът да е балансиран в приходната и разходната му част при спазване на разчетите на делегираните държавни дейности; планираните стойности и натури в бюджета да съответстват на разчетените от Министерство на финансите по функции, дейности, видове разходи, численост на персонала и всички други натурални показатели (брой ученици, паралелки, деца, заведения, брой места в домове, субсидирана численост и други); общинските приходи да бъдат насочени равномерно в местните дейности, за да гарантират нормално функциониране. Включени са поетите ангажименти за извършване на разходи, приети с решения на общинския съвет.

Общинският бюджет се характеризира с финансова стабилност и строга финансова дисциплина, обобщи кметът. Това е бюджет на статуквото, на застоя, на кърпежа, опонира общинският съветник д-р Георги Митев, който единствен гласува „против“. „Стиснали сме зъби и гледаме да осигурим само някакъв минимум. С този бюджет няма как да гарантираме по-добър живот на ловчалии“ – каза той. „Бюджетът е не на статуквото, а на възможностите – обясни кметът. – Приходите в голямата си част са заложени почти на максимума и ако има промяна в икономическата ситуация, може да станат и рискови. Но ние трябва да подсигурим всички дейности в общината.“ Казанджиев благодари на екипа си, участвал в подготовката на финансовия план на общината. Думи на благодарност към младия директор на дирекция „Икономическа политика и бюджет“ Димитър Димитров и колегите му отправиха още Ирина Митева и Милко Недялков.

Недялков препоръча още и занапред приоритет на общината и общинския съвет да бъдат проектите по оперативните програми, но предложи с бюджета и с приходите от Общинския фонд по приватизация, инвестиции и следприватизационен контрол да се финансират или съфинансират проекти, с които да се осъществяват функции на хората – културни, социални, образователни.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6/

2 коментара

  1. http://www.lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/116.jpg

    Общинският бюджет 2013 се характеризира с финансова стабилност – каза кмета

  2. http://www.lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/117.jpg

    Кулинарно шоу 2013 на кмета и съветниците от ГЕРБ и БСП

%d блогъра харесват това: