Дек. 15 2014

Общинският съвет приема план за работата си за първото шестмесечие на 2015 г.

Прочетено1161пъти

obs100613BПредложение за план за работата на общинския съвет за първото шестмесечие на 2015 г. внася председателят Тихол Тихолов. То ще бъде гласувано на сесията на 18 декември.

В плана са включени предложенията на общинската администрация и на постоянните комисии на общинския съвет.

През януари ще бъдат гледани три отчета – за изпълнението на решенията на общинския съвет през второто полугодие на 2014 г., за изпълнението на Програмата за управление на община Ловеч за мандата 2011-2015 г. през 2014 г. и на Плана за изпълнение на Програмата за развитие на младежките дейности в община Ловеч за 2014 г. В предвиденото за сесията в първия месец на идната годината са още Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общинското имущество и природата на Ловешката община, проектът на бюджет 2015, анализ и предложение за решаване на проблемите в „Ловеч спорт 96“ АД и предложение за създаване на общински проектен фонд.

През февруари на сесия влизат докладът за дейността на Районно управление „Полиция“ през 2014 г., отчетът на отдел СКОРС и информация за работата на сектор „Пътна полиция – КАТ“ на територията на общината. Съветниците ще гледат още Наредба за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби в община Ловеч и Програма към нея, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, годишния план за работата на комисията за приватизация и следприватизационен контрол за 2015 г. и отчета на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2014 г.

През март в общинския съвет влиза Стратегията за развитие на образователната система в община Ловеч 2015-2020 г. Планирано е още определяне на маломерните имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс, определяне на броя и вида и на общинските жилища в групи, по предназначение, отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2014 г. и приемането й за 2015 г.

Три отчета ще са на вниманието на общинския съвет през април – на съветите на директорите на „Еко“ ЕАД и „Общински пазари – Ловеч“ ЕАД за дейността и икономическите резултати на двете общински дружества за 2014 г. и на плана за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Ловеч за 2014 г. Тогава ще бъде приет и планът за изпълнение на Стратегията за 2016 г. През април на сесията ще бъдат обсъдени и докладът за дейноста на народните читалища в изпълнение на Програмата за развитие на читалищните дейности за 2014 г., както и Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Ловеч. Ще бъдат определени защитените и средищни училища за учебната 2015/2016 г.

За май са предвидени предложение за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по общинската транспортна схема и Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Ловеч. През юни ще се обсъди информация за икономическите резултати и финансовото състояние за 2014 г. на търговските дружества, в които община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала.

Включените проекти и предложения са с текущ характер, самият план е отворен. Сред другите предложения с текущ характер са предложение за предоставяне на имоти за управление и разпореждане в изпълнение на Програмата за управлението и разпореждането с имотите, общинска собственост, през 2015 г., предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд, приватизация на обекти и търговски дружества, отдаване под аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения, продажба на общинско имущество, обявяване на имоти за публична или частна общинска собственост, съфинансиране на проекти по оперативни и други донорски програми, промени в устройствени правилници, решения за изработване на ПУП за поземлени имоти и за одобряване на ПУП за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Част от предлагания план за работа и е проектографикът за провеждане на заседанията на постоянните комисии и сесиите за първите шест месеца на 2015 г. За януари се предлага заседанията на комисиите да са на 20-и и 21-и, а заседанието на общинския съвет – на 29-и. През февруари комисиите заседават на 17-и и 18-и, сесията – на 26-и. През март – комисиите на 17-и и 18-и, сесията на 26-и. През април – комисиите на 14-и и 15-и, сесията на 23-и. За май предвиденото е заседания на комисиите на 19-и и 20-и, сесията – на 28-и, и за юни – комисиите на 16-и и 17-и, сесията на 25-и.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/

%d блогъра харесват това: