юни 12 2013

Общинският съвет откри процедура за изработване на общ устройствен план за територията на общината

Прочетено2688пъти

obs1106131Общинският съвет вчера на 30-ото си заседание откри процедура за изработване на общ устройствен план за територията на община Ловеч, който да обхване всички населени места в общината и техните землища и да включва актуализация на действащия общ градоустройствен план на град Ловеч. Предложението бе на кмета Минчо Казанджиев.

Необходимостта от създаване на общ устройствен план за територията на цялата община е породена от настъпилите промени в обществено-икономическите и устройствени условия, както и с цел да се конкретизират всички намерения на община Ловеч и да се създаде планова основа за инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния и общинския бюджет, и от различни инвеститори.

Общият устройствен план е част от стратегическите планови документи, свързани с провеждане на държавната политика за регионално развитие и е подчинен на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие, концепцията за пространствено развитие на община Ловеч и общинския план за развитие. Планът се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

На въпрос на зам.-председателя на общинския съвет Иво Райнов защо предложението на кмета не е придружено със задание, както изисква законът, главният архитект на общината Силвия Средкова – Аласбахи отговори, че сега само се открива процедура за изработване на общия устройствен план. Предстои на базата на нея да се възложи и разработи задание, то да се приеме от общинския експертен съвет по устройство на територията, да се внесе за разглеждане от общинския съвет и да се възложи конкретната изработка на плана.

По предложение на общинския съветник Пламен Сейзински, прецизирано от Милко Недялков, общинският съвет реши да възложи на постоянната комисия по устройство на територията да излъчи съветници, които да участват във всеки един етап по изпълнението на процедурата.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

  Чл. 124. (1) Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен план по предложение на кмета на общината, придружено от задание по чл. 125.

  Чл. 125. (1) Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи.
  (6) Заданието по ал. 1 за защитени територии за опазване на културното наследство се съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.
  (7) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план.

 2. Данчо Заверджиев каза:

  Във връзка с разпоредбите на § 123, алинея (1) на преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията в шест месечен срок от влизането му в сила и изтичащ на 26.05.2013 г., Общински съвет Ловеч трябва да приеме решение за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ловеч и да одобри Задание по член 125, ал.1 от ЗУТ.

  Има ли решение ОбС Ловеч за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ловеч – НЯМА

  Има решение за откриване на процедура за изработване на общ устройствен план за територията на община Ловеч, каквото решение изобщо не изисква ЗУТ, а и няма основани по този закон да бъде прието така формулирано решение.

  Има ли решение ОбС Ловеч за одобряване на Задание по член 125, ал.1 от ЗУТ –НЯМА

  Има решение от което изобщо не става ясно кой кога и по какъв ред ще прави задание което пък да бъде одобрявано, защото в решението изобщо не се споменава задание.

  За изработването на ПРОЕКТ на ОУП без одобрено задание съгласно 125, ал.1 от ЗУТ няма законова процедура по която да се изработи.

  С това си решение ОбС не разрешава изработването на Проект за ОУП и ще се наложи да се приема такова решение за разрешаване, но незнайно кога !

  С две думи- поредното решение което ще е изменяно или допълвано защото няма да е реално работещо

%d блогъра харесват това: