окт. 20 2014

Общинският съвет одобри границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване през 2015 г.

Прочетено2470пъти

obs2805134Общинският съвет одобри вчера на сесията си предложението на кмета за определяне границите на районите, вида на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за общината през 2015 г. Услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси включват осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др., събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за твърди битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

     Услугата „Сметосъбиране и сметоизвоване” се предлага за град Ловеч и за 34-ите населени места. За града кметът предлага да се определят четири района, като по основните улици и квартали – квартал 5, Дикисана, „Младост”, „Червен бряг”, „Здравец”, услугата ще се предлага ежедневно. Три пъти седмично ще се извършва във Вароша, един път в седмицата – в Гозница, Дръстене и Продимчец. За промишлените предприятия, гробищните паркове „Стратеш” и „Скобелево” и дома за стари хора „Върбовка” – до два пъти седмично или според заявената честота на сметоизвозване. За алеята „Башбунар“, парка „Стратеш“ и зоопарка – до два пъти седмично, а за летния сезон – до три пъти седмично. За 34-ите населени места услугата се предлага два пъти месечно съгласно изготвен годишен график на сметоизвозване.

     Услугата „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” се предлага за всички битови отпадъци, събрани и извозени от град Ловеч и от 34-ите населени места в общината, те се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

     Услугата „Чистота на териториите за обществено ползване” се предлага за град Ловеч, включва дейностите метене, миене и снегопочистване. И тук се определят четири района, като обслужването им се осъществява съгласно изготвен ежеседмичен график. За 34-ите села се предлага само услугата снегопочистване.

     Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за общината през 2015 г. ще бъдат определени със заповед на кмета в срок до 31 октомври.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  lovechtoday писа: „Границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за общината през 2015 г. ще бъдат определени със заповед на кмета в срок до 31 октомври.“

  Да ама НЕ!

  Срока, в който кмета следва да издаде заповедта е 30-ти октомври, а не 31-ви октомври, както е пише в информацията.
  И ако това може да се нарече техническа грешка, то е нарушение включването на предложението в дневния ред на заседанието, тъй като, то НЕ разгледано в нито една комисия, за да има основание да се обсъжда на заседанието на съвета проведено на 16.10.2014 г.

  Най-скандалното е, че въпросното решение по своята същност е Общ административен акт, с който се създават права или задължения на неопределен брой лица, тъй като границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за общината през 2015 г. засягат неопределен брой лица ползващи услугите по чл.62 от ЗМДТ.

  Едно от основните изискванията за издаването на общ административен акт е Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт. Съгласно АПК уведомяването включва и основните съображения за издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в производството.

  Какво предполага определянето на границите на районите, видът на предлаганите услуги, които общината ще предлага за 2015 г.?
  Най-малкото предварително информиране на заинтересованите лица, като по този начин им се дава реална възможност да се запознаят с предложението и да направят своите предложения по проекта за решение.
  Но въпреки законовото задължение за предварително уведомление на заинтересованите лица, общинските съветници са приели решение в нарушение на закона задкулисно и без задължителната публичност и прозрачност за случая.

 2. Анонимен каза:

  Не разбрахме какви задължения за общността поражда заповедта на кмета за районите по сметосъбирането,след като още няма приета от ОС нито план-сметка за ТБОА,нито е определен размера на таксата,която гражданите ще дължат за 2015 г.
  Заповедта след като влезе в сила след изпълнение и на процедурите по чл.63,ал.2 от ЗМДТ ще породи задължения само за сметосъбиращата фирма за районите на обслужване и периодичността на вдигане на контейнерите.
  Разглеждането на такова предложение за всяка година и от ОС бе породено от едно прието в първата година (2011-2012)по предложение на представител от съветниците в”опозиция” решение с предложението да се запознават първо съветниците,като представители,избрани от общността.Това решение нито задължава кмета да издаде заповед,в която да възпроизведе приетото от ОС предложение за районите(няма задължителен диспозитив в решението по т.2),нито може да промени законовата разпоредба на чл.63,ал.2,последователността на която е – първо заповед за районите,после обявяването й публично до 30 октомври на предходната година.
  Накратко,решението на ОС не отменя задължението на Кмета по закона да публикува заповедта .А публикуването й не е в прерогативите на ОС.

%d блогъра харесват това: